SCANDNAnet

SCANDNAnet er et nordisk samarbeid om utvikling av genetiske metoder for overvåking av ferskvann.

Bunndyr fra norske elverBunndyr fra norske elver. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.

I tråd med vanndirektivet (vannforskriften i Norge) gjennomføres det hvert år overvåking for flere titalls millioner kroner for å sikre at Norges vannforekomster når, eller opprettholder, miljømålet om god økologisk tilstand. Vurderingen av den økologiske tilstanden baseres på data om fysiske, vannkjemiske og biologiske forhold i ferskvann. Biologiske tilstandsindikatorer baseres vanligvis på data om artssammensetning og mengder. Tradisjonelle taksonomiske bestemmelser er for øvrig relativt ressurskrevende og stiller høye krav til kunnskap og erfaring. Dermed er det et stort behov for at det utvikles nye metoder som kan bidra til å redusere overvåkingskostnadene, og samtidig sikre data av høy kvalitet. Utvikling av DNA-metoder for taksonomiske bestemmelser av artsrike plante og dyregrupper kan være et slikt redskap.

SCANDNAnet (Validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring) har som mål å teste ut ulike protokoller for taksonomisk identifisering av bunndyr ved DNA-analyser og sammenligne dette med bestemmelser basert på tradisjonelle morfologiske kriterier. Bunndyr er spesielt interessante i denne sammenheng, både fordi tradisjonelle taksonomiske bestemmelser er ressurskrevende og stiller høye krav til kunnskap og erfaring, men også fordi man internasjonalt har kommet ganske langt mht. bruk av DNA-barcoding for denne gruppen. Foreløpig er det imidlertid begrenset med erfaring med bruk av metoden for kartlegging av bunndyrsamfunn i norske vannforekomster. Prosjektet antas å gi verdifull ny kunnskap som i neste omgang kan brukes i nasjonal overvåking og annen FoU.

SCANDNAnet har deltakere fra alle de nordiske landene (Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island). Prosjektet ledes av Christian Meissner ved SYKE, Finland. Fra Norge deltar NINA, NIVA og NTNU. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd.

Bunndyrprøver fra både innsjøer og elver samles inn langs en geografisk gradient fra Finland i øst til Island i vest. De genetiske analysene gjennomføres som en del av SCANDNAnet, mens innsamling og tradisjonelle bestemmelser gjøres i forbindelse med gjennomføring av nasjonal overvåking i de ulike landene. I Norge gjelder dette ØKOFERSK innsjø og ØKOFERSK elv (Referanseelver) som ledes av hhv. NINA og NIVA på oppdrag for Miljødirektoratet. Bunndyrprøver som samles inn i forbindelse med overvåkingen i 2018 benyttes i det nordiske studiet. De genetiske analysene utføres på NTNU (ref. Torbjørn Ekrem).