Overvåking av innlandsfisk

Overvåking av innlandsfisk

Tilstanden i norske elver og innsjøer dokumenteres blant annet gjennom overvåking av fiskebestandene. I dag er dette fortsettelsen av en virksomhet der NINA har hatt en sentral rolle gjennom mange tiår. 

Undersøkelsene i Atnsjøen omfatter årlig prøvefiske i august. ​ Foto © Randi Saksgård/NINA

Aktuelle overvåkingsprogrammer:

Overvåking av sur nedbør

I dag omfatter disse undersøkelsene av 23 innsjøer som blir undersøkt hvert 4.-5. år. Unntatt er Saudlandsvatn ved Farsund (Vest-Agder) som blir prøvefisket annet hvert år. Hovedtyngden av innsjøene ligger i Sør-Norge, men tre lokaliteter på Jarfjordfjellet i Øst-Finnmark inngår også. I tillegg til prøvefiske med garn blir aktuelle gytebekker for aure elfisket. Programmet omfatter ellers årlige undersøkelser av ungfisken av aure i bekker til noen innsjøer i Vikedalsvassdraget i Ryfylke, Rogaland, og aure og steinsmett i Atna elv, Oppland/Hedmark.

Les mer om overvåkingen av sur nedbør

Kontaktperson: Trygve Hesthagen

Biologisk mangfold i ferskvann

Dette programmet omfatter Atnsjøen i Atnavassdraget (Hedmark/Oppland) og Fjellgardsvatn i Vikedalsvassdraget (Rogaland).

I Atnsjøen har undersøkelsene pågått siden 1985, mens det i Fjellgardsvatn ble gjennomført prøvefiske fra 1994, med foreløpig avslutning i 2012.

Resultatene fram til 2009 finnes i NINA rapport 598 

Kontaktperson: Trygve Hesthagen

Storaure i innsjøer på Østlandet

Storauren i Femund, Isteren, Storsjøen og Engeren overvåkes gjennom årlig innsamling av skjell fra fiskernes fangster. Resultatene rapporteres hvert år tilbake til rettighetshaverne og Fylkesmannen i Hedmark. Samlerapporter lages når det foreligger ønske om det fra oppdragsgiver.

Les mer i NINA-rapport 853. 

Kontaktperson: Odd Terje Sandlund

Basisovervåking - vannforskriften

Vannforskriften (EUs Vannrammedirektiv) krever at miljøtilstanden i norske vannforekomster skal dokumenteres gjennom standardiserte overvåkingsprogrammer som skal vise den naturlige tilstanden i relativt uberørt norsk natur og de langsiktige naturlige endringene, og gjøre det mulig å vurdere effekten av menneskelige påvirkninger på vannmiljøet. Fisk er en av komponentene i basisovervåkingen som har pågått årlig siden 2009. 

Les mer om basisovervåkingen

Kontaktpersoner: Ann Kristin Schartau, Odd Terje Sandlund

Overvåking av fiskesamfunnet i Søndre Rena i forbindelse med Forsvarets inngrep og aktivitet

NINA har siden 2008 overvåket fiskesamfunnet i Søndre Rena. Bakgrunnen for prosjektet er at Forsvaret har anlagt oversettingstraseér for stridsvogner i tidligere dokumenterte gyteområder for harr og ørret. NINA tok for første gang i Norge i bruk en spesialbygd elfiskebåt for å overvåke utviklingen i fiskesamfunnet.

Resultatene fra de fem første årene med overvåking er oppsummert i NINA Rapport 996. 

Kontaktperson: Jon Museth

Overvåking av fisketrapper i Glommavassdraget

Oppgangen av harr og ørret i fisketrappene i Glommavassdraget er overvåket i regi av Fylkesmannen i Hedmark siden 1985. Fra og med 2012 er fysiske feller erstattet med automatisk fisketellere. NINA har ansvaret for oppfølgingen av disse og det vil f.o.m. 2015 utarbeides årlige oppsummeringsrapporter.

Kontaktperson: Jon Museth

Overvåking av fiskesamfunn og effekter av fiskeutsettinger i reguleringsmagasin i Glommavassdraget

På oppdrag fra Glommens og Laagens Brukseierforening overvåker NINA de store reguleringsmagasinenen i Glomma. En viktig målsetting med disse prosjektene er å vurdere effektene av de pågående fiskeutsettingene.

Les mer i de siste rapportene fra: 

Kontaktpersoner: Stein I. Johnsen og Odd Terje Sandlund