Nyheter

 

Økt høsting av biomasse – bidrag til løsning på klimaproblemene eller blir det flere miljøproblemer?
13. desember 2009

Økt utnytting av biomasse til energi er en viktig strategi for å redusere utslipp av CO2, men kan samtidig virke negativt på biologisk mangfold, landskapet og kulturminner viser ny nordisk utredning ledet av NINA.

Bjørnens arealbruk i Nord-Trøndelag
7. desember 2009

Resultatene fra forskningsprosjektet ”Bjørn i Nord-Trøndelag” foreligger nå sammenfattet i NINA-rapport 472. Rapporten gir en kunnskapsoppsummering om bjørnens biologi og arealbruk i Nord-Trøndelag.

Fugleforskningen i Smøla vindpark gir resultater
4. desember 2009

Mange forskere, fugler og vindturbiner på Smøla begynner å gi resultater. – I sommer konstaterte vi aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer, sier doktorgradsstipendiat Espen Lie Dahl.

Oppdrettsvekst ikke forenlig med nasjonale mål
1. desember 2009

Forskriften om kapasitetsøkning i havbruksnæringen bør ikke iverksettes. – Ytterligere kapasitetsøkning er uforenlig med myndighetenes egne mål om bevaring av våre laksebestander, sier seniorforsker Torbjørn Forseth i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kynna-immigranten far til nytt valpekull
23. november 2009

Rykende ferske DNA-analyser fastslår at Kynnaparet har ynglet også i 2009, og at begge lederdyrene lever sammen med sitt nye valpekull. For to uker siden kom nyheten om at en immigrert ulv av finsk-russisk herkomst var far til et valpekull i Kynna-reviret i Hedmark i 2008. Det har vært knyttet stor spenning til hvorvidt han fortsatt er i live, og til sannsynligheten for ny yngling.

NINA etterlyser krisemøter om lakselus
18. november 2009

- Vi forstår ikke hvorfor det ikke er krisemøter på alle nivåer i forvaltningen og oppdrettsnæringen om den alvorlige lakselussituasjonen, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA.

Fjellreven sluppet fri på TV
21. oktober 2009

Fjellreven sluppet fri på NRKs naturprogram "Ut i naturen".

 

Organiserte barn – mindre i nærmiljøets natur
6. oktober 2009

Fotballøkka gror igjen, den lokale skiløypa snør ned og barna kjøres til sentrale anlegg for organisert trening. – Barna taper uformelle møteplasser og arenaer for egenstyrt leik. Dagens barn blir ikke fortrolig med nærmiljønaturen som foreldrene og besteforeldrene, sier stipendiat Margrete Skår.
 

Statusrapport for norske laksebestander
9. september 2009

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har foretatt en vurdering av laksebestandene i 180 norske vassdrag. Rådet fastslår at beskatningen av mange av bestandene ikke er bærekraftig, og at en reduksjon i fisket er nødvendig.

Lite rype
8. september 2009

I likhet med i fjor er det også i høst generelt få ryper pr km2 og lav kyllingproduksjon. – Rypebestandene er avhengig av både forvaltningsmessige grep og jegernes sunne fornuft, sier seniorforsker Hans Christian Pedersen, NINA.

Krekling frostskadd av global oppvarming
7. september 2009

En kraftig mildværsperiode i Nord-Norge og Nord-Sverige rundt årsskiftet 2007-08 med påfølgende barfrost førte til en alvorlig krise for krekling og andre bærlyngplanter. Forskere fra NINA og Universitetet i Sheffield observerte påfølgende sommer betydelige skader på bærlyngvegetasjonen, og særlig på krekling. - Skadene var så omfattende at de var synlige på satellittbilder, sier NINA-forsker Jarle W. Bjerke.

Hule eiker får egen handlingsplan
7. september 2009

Stadig flere får øynene opp for det rike artsmangfoldet som lever i tilknytning til hule eiker, og betydningen av å ta vare på disse. Nå får hule eiker egen handlingsplan.

NINA sikrer spennende data på insekter og sopp i skogbrannfeltet i Froland
1. september 2009

NINA skal undersøke hvilke sopp og insekter som dukker opp i kjølvannet av det som var Norges største skogbrann på over 100 år, i Froland i Aust-Agder. Vi vet at det finnes mange arter i disse gruppene som begunstiges av skogbrann, til og med noen arter som er helt knyttet til brannområder og brent ved, men dette er lite undersøkt i Norge. Spesielt biomangfoldet etter brann i eikeskog kjenner vi lite til. Nå har vi en unik sjanse til å sikre data fra første året etter brannen.

Ny rekord i Avlsprogrammet for fjellrev, men ingen ynglinger i det fri i år
21. august 2009

Denne sommeren er 40 valper klar for utsetting, som er ny rekord for avlsprogrammet. Foreløpige resultater fra overvåkingsprogrammet på fjellrev har imidlertid ikke dokumentert ynglinger i det fri i Norge i år. I Sverige er det to ynglinger, men med få valper. Lite smågnagere i fjellet er årsaken.

72 nye norske arter
20. august 2009

Stadig mer av norges biologiske skattekammer blir oppdaget. I et kartleggingsprosjekt ledet av NINA er det funnet i alt 72 arter som tidligere ikke er rapportert fra Norge.

Erik Solheim vil ha Senter for naturmangfold i nytt NINA-bygg i Trondheim
18. august 2009

Under befaring på tomta for det planlagte NINA-bygget på Gløshaugen i Trondheim sa Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims at han ønsker seg et Senter for naturmangfold i Norge. Trondheim er et soleklart valg for lokalisering, og NINAs byggeplaner er en ypperlig mulighet for å realisere senteret.

Oljesøl og sjøfugl ved Langesund
4. august 2009

Norsk institutt for naturforskning (NINA) følger utviklingen etter forliset ved Langesund og tiltakene for å begrense og dokumentere skadene på sjøfugl i det berørte området.

Sjeldent hekkefunn på Svalbard
16. juli 2009

Svartand er for første gang siden 1905 funnet hekkende på Spitsbergen.

Mer lakselus i Hardangerfjorden
8. juli 2009

Undersøkelser NINA med samarbeidspartnere har foretatt i Hardangerfjorden viser økende påslag av lakselus på sjøørret i løpet av sommeren. Dette samsvarer med høyere sjøtemperatur, og kan medføre økt stress og dårligere overlevelse for sjøørreten.

Fugl og fisk i samme båt?
7. juli 2009

På oppdrag fra miljøvernmyndighetene og i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag jobber NINA med å kartlegge i hvilken grad bifangst av sjøfugl påvirker sjøfuglbestandene.

Permafrosten tiner i Norge
6. juli 2009

Overvåking viser at palsmyrene i Norge forandres som en følge av klimaendringer. Økende temperatur og mer nedbør gjør at permafrosten tiner og at utbredelsen av palsmyr minker. Nye overvåkingsdata fra Ferdesmyra i Finnmark dokumenterer raske endringer de siste årene. Hele tre fjerdedeler av palsene er blitt borte siden1970-tallet.

Avlsprogrammet kan redde fjellreven
6. juli 2009

Fjellreven i Norge er kritisk truet og vi antar at det finnes bare 50 voksne fjellrev igjen. De siste 15 åra har bestandene på Dovre og Hardangervidda dødd ut, og bare bestanden i Børgefjell er stabil. Avlsprogrammet har vist at fjellreven kan få fram valper i fangenskap, og at overlevelse ved utsetting er høyere enn forventet.

Hvordan vurdere truete naturtyper?
2. juli 2009

På oppdrag fra Artsdatabanken har NINA utviklet et kriteriesett for vurdering av truete naturtyper. Dette kan brukes til å rødliste naturtyper på lik linje med arter, og vil være et viktig redskap for å forvalte naturen i henhold til den nye naturmangfoldloven. Det er planlagt å ta disse kriteriene i bruk for å vurdere truete norske naturtyper innen sommeren 2010.

Endring i jaktutøvelsen gir bedre forvaltningspraksis for kortnebbgås
25. juni 2009

Den økende bestanden av kortnebbgås har medført økte konflikter med landbruksinteresser i Nord-Trøndelag. Regionale forvaltningsmyndigheter stimulerer derfor til økt jakt for å regulere bestanden. NINA-rapport 431 fremstiller konkrete forslag til en bedre jaktpraksis

Tettbrudespore: en “ny” vakker orkidé
25. juni 2009

Orkideene er å regne som dronningene i planteverden. De er som oftest vakre å se på og vekker mye oppmerksomhet. Blant norske orkideer er brudespore (Gymnadenia conopsea) en av de flotteste. Undersøkelser har imidlertid vist at brudespore i Norge faktisk består av minst to arter. NINA-forskerne Jarle W. Bjerke og Karl-Birger Strann har gjort den første detaljundersøkelsene av arten tettbrudespore (G. densiflora) i Norge, en art som er større og vakrere enn sin mer kjente slektning.

Flere havørner til Irland
24. juni 2009

Som et ledd i det irske havørnprosjektet flys lørdag 20 unge havørner til sørvest-kysten av Irland. Prosjektet ble satt i gang etter irsk initiativ i 2007, og har som mål å gjeninnføre en levedyktig havørnbestand i Irland. Hittil har 35 ørner fått en ny start i Killarney nasjonalpark.

Gaupebestanden i Norge øker
18. juni 2009

Det ble registrert 80-91 familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakta i 2009. Dette er en 10-20 % økning i forhold til fjoråret. Alle forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger nå på eller over målet for antall familiegrupper.

Forskning på innvandrerkvinners friluftsliv
16. juni 2009

I hvilken grad bruker innvandrerkvinner naturen og de grønne arealene i sine nærområder? Hvilket meningsinnhold tillegger de aktivitetene og det naturmiljøet de bruker? Dette er hovedtema i en ny NINA rapport: ”Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen”.

Biomangfold trues av fremmede arter i et endret klima
20. mai 2009

Japansk sjølyng, krepsepest, iberiaskogsnegl og 15 andre fremmede arter i Norge forventes å øke sin utbredelse som følge av global oppvarming. – NINA-rapporten om fremmede arter og klimaendring understreker behovet for kunnskap og tiltak på denne fronten, sier Norunn Myklebust, administrerende direktør i NINA. Fremmede arter er årets tema på FNs internasjonale biomangfolddag 22. mai.

Villreinkalvinga er snart i gang
7. mai 2009

De GPS-merka simlene har nå funnet vegen tilbake til kalvingsområdene og det er like før de første kalvene kommer til verden.

CO2-fangst og aminer
6. mai 2009

Rensing av CO2 med aminer vil gi utslipp til luft av aminer og nedbrytningsprodukter som kan føre til vegetasjonsendringer i sårbare naturtyper og være skadelige for fauna. Effekter på økosystemet er avhengig av mengden av aminer som slippes ut, hvor mye som omdannes i atmosfæren og hvor mye som avsettes på vegetasjon og jord.

 

Dialog og brukermedvirkning – Dialogseminar som grunnlag for FoU-prosjekt på villrein og menneske
24. april 2009

På forespørsel fra Direktoratet for naturforvaltning arrangerer NINA 22.-24.april et dialogseminar på Norsk Villreinsenter, Hjerkinn. Seminaret skal legge grunnlaget for et FoU-prosjekt om effekter og konsekvenser av menneskelig inngrep og ferdsel i Snøhettaområdet i forhold til villrein.

Småblank i Namsen – enestående i Europa
23. april 2009

Småblanken er en liten laks som lever hele livet i ferskvann i den delen av Namsen som den sjøvandrende laksen ikke når. NINA har med støtte blant annet fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) gjort en gjennomgang av tilstanden til denne helt spesielle elvestasjonære laksen.

Kan havørn og rype leve med vindturbiner?
23. mars 2009

Dette var et av de mest sentrale spørsmålene da NINAs vindkraftprosjekt avholdt sitt årlige møte på Smøla 23.-24. mars. Prosjektet på Smøla er inne i sin tredje sesong og foruten forskerne som er tilknyttet prosjektet var representanter fra forvaltningen (NVE og DN) og brukersiden (Statkraft og EBL) tilstede.

 

Følger villreinen på Dovre
13. mars 2009

GPS-merkingen av villrein i Rondane og Snøhetta er nå avsluttet. Henholdsvis 13 rein i Snøhettaområdet, og 6 rein i Rondane er nå utstyrt med GPS-sendere. GPS-merkingen er et ledd i et større FoU prosjekt som fokuserer på villrein, ferdsel og næringsutvikling i Dovrefjellområdet, der formålet med merkingen er å kartlegge reinens bevegelsesmønster og arealbruk.

NINA sekretariat for europeisk biomangfoldforskning
2. mars 2009

Fra første april 2009 overtar NINA sekretariatet til ALTER-Net. ALTER-Net er et tverrfaglig europeisk ”Network of Excellence” innenfor biologisk mangfold, og har vært operativt i fem år. NINA vant den utlyste konkurransen om å få sekretariatet fra 2009, og har sikret midler til drift for en periode på tre år. Jiska van Dijk i NINA blir koordinator og leder for sekretariatet.

Klimaendringer påvirker reinens adferd
12. februar 2009

Cand. scient. Bård-Jørgen Bårdsen vil fredag 13. februar offentlig forsvare PhD-avhandlingen: "Risk sensitive reproductive strategies: the effect of environmental unpredictability". Denne avhandlingen forklarer hvordan reinsdyr kan håndtere negative klimatiske hendelser på vinteren ved å endre sin atferd. For rein, som mange andre dyr som lever i et miljø med store sesongsvingninger, er det viktig å stå rustet til vinteren med store kroppsreserver.

Overvåking av jerv i Sverige og Norge
9. februar 2009

NINA har utarbeidet en rapport som sammenligner overvåkingen av ynglehi hos jerv i Sverige og Norge i 2008. Rapporten påpeker behovet for enhetlig bruk av vurderingskriterier og gir anbefalinger for hvordan man kan oppnå dette.

NINA med i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi
4. februar 2009

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen offentliggjorde onsdag 4. februar at CEDREN blir ett av de nye forskningssentra for miljøvennlig energi.

Naturindeks for Norge
2. februar 2009

NINA har ledet arbeidet med å utvikle en metode for å måle tilstanden i norsk natur. Naturindeksen måler tilstanden ved å se på bestandsendringer i arter. Metoden er testet ut i Midt-Norge, og erfaringene skal benyttes til å framstille naturindeks for hele Norge i løpet av 2010.

Lukket lagring effektivt mot nye skadelige arter
30. januar 2009

Lukket transport og mellomlagring er et effektivt tiltak mot etablering av nye arter, viser modellsimuleringer fra et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap og NINA.

Tretten fjellrevynglinger, men liten overlevelse av valper i 2008
12. januar 2009

Det ble registrert 13 fjellrevynglinger i Norge i 2008; Finnmark, Saltfjellet, Børgefjell og Dovre. Valpekullene i Nordland var i svært dårlig kondisjon, og det ble funnet døde valper på flere av hiene. Vi antar at få valper har overlevd høsten. Dette henger sammen med kollaps i smågangerbestandene. DNA-analyser bekrefter funn av minimum 54 voksne individer.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: