Nyheter

 

Fjellrevboom på Dovrefjell
30. desember 2013 I 2007 var fjellrevbestanden på Dovrefjell regnet som utryddet. I år er den landets største!
Bedre for laksesmolten, negativt for sjøørret
20. desember 2013

Resultatene fra årets overvåking av lakselus tyder på at det i år har vært lavere infeksjonspress langs deler av Vestlandet (Rogaland, Hardanger, Sogn) og Midt-Norge (Trondheimsfjorden) på våren og forsommeren enn det som ble observert i fjor.

Dyre guttestreker
19. desember 2013 Flytting av fiskearter kan virke uskyldig, men har store konsekvenser for samfunnet, skriver NINA-forskere i denne kronikken. 
Oppfordringen er: Ikke flytt fisk!
16. desember 2013 Spredning av fisk kan ha svært negative effekter på både naturlig forekommende fiskearter, på det biologiske mangfoldet og på vannkvaliteten. I en ny rapport skisserer NINA et opplegg for overvåking av spredning ferskvannsfisk med sikte på tidlig varsling.
Stein Lier-Hansen ny styreleder i NINA
16. desember 2013 Miljøverndepartementet (MD) har oppnevnt Stein Lier-Hansen som ny styreleder i NINA for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. 
Følger opp sårskader hos død jerv
11. desember 2013 Jegere felte i vinter ei jervetispe under jakt, som viste seg å ha sår på halsen. Tispa hadde nylig vært merket, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ba derfor Veterinærinstituttet undersøke om GPS-halsbåndet kunne være årsaken til skadene. Obduksjonsrapporten er nå klar.
Færre fugl i fjellet
3. desember 2013

9 av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellene i løpet av 2000-tallet. Det var en gjennomsnittlig bestandsnedgang på 30 % i perioden 2002 til 2012. Det viser omfattende overvåking fra Norge, Sverige og Finland.

Ny teknologi gir gaupesvar
28. november 2013 Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester om viltkameraer kan brukes til overvåking av gaupe i områder med lite snø i Norge. Resultatene har så langt vært gode.
Suksess med scooterløyper?
28. november 2013

Snøscooterkjøring i utmark ga mer støy og belastning i de kommunene som etablerte et forsøk med egne løyper. Men viktige spørsmål står ubesvart, skriver Margrete Skår, ansvarlig for evaluering av forsøkene. 


Vurderer trusselbildet i 110 norske laksevassdrag
22. november 2013 Hvor mye påvirker rømt oppdrettslaks de norske villaksebestandene? Ved hjelp av matematiske modeller og beregninger plasserer NINA-forskere laksevassdragene på en skala fra «svært god bestandsstatus» til «kritisk truet eller tapt bestand». Arbeidet er et viktig bidrag til kunnskapen om villaksbestandenes tilstand, og blir brukt i den nasjonale forvaltningen av arten gjennom oppdateringen av Miljødirektoratets kategorisystem.
Overvåker klimaendringer i Arktis
1. november 2013 Framsenteret lanserer rapport om nytt observatorium, der målet er å etablere et omfattende forsknings- og overvåkingsinitiativ rettet mot tundraøkosystemer
Anbefaler å vente med skogplanting
31. oktober 2013 NINA har avgitt høringsuttalelse til rapporten “Planting av skog på nye arealer som klimatiltak (M26-2013)”. 
NINA feirer 25 år
29. oktober 2013 Den 1. september i år var det 25 år sida NINA ble etablert. Da skilte naturforskning og naturforvaltning lag.
Offisiell åpning av NINA-huset
29. oktober 2013

Et femetasjes forskningsbygg i tre, på en sokkel som blant annet rommer laboratorier og møtesenter. Men også en isbre, eller et svaberg. Et grønt signalbygg som utgjør avslutningen på Gløshaugplatået: et bygg for moderne kunnskapsarbeidere.


Nyoppdaget maur med nyttige bieffekter
24. oktober 2013 Da maurarten Formica foreli ble funnet i sommer ble forskerne overrasket over hva de egentlig hadde oppdaget. Arten var nemlig ikke bare en kuriositet, men en liten «vedlikeholdsarbeider» som kan bidra til å hindre gjengroing i naturen.
Kan åtejakt på jerv effektiviseres?
18. oktober 2013 Med mer kunnskap om jervens atferd ved ulike typer kadaver kan åtejakta på jerv gjøres mer effektiv. 
Bedre i sør, verre i Midt-Norge
10. oktober 2013 I Nord-Trøndelag ser det ut til at infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har vært høyere i år enn tidligere. Den samme tendensen er også observert i Finnmark. Lenger sør ser situasjonen noe bedre ut enn før, og både sjøørret- og laksesmolt har sannsynligvis fått lav luseinfeksjon under smoltutvandringen.
NINAs vepsevarsel holdt stikk, men dårlig insektsommer bekymrer
27. september 2013

Forskere og insektinteresserte rapporterer om langt færre insekter i år enn tidligere. Spesielt på Østlandet har det vært lite av både veps, bier og sommerfugler i sommer. Været får skylda. Dette betyr at de mest sårbare artene kan forsvinne fra visse lokaliteter. 


Berghumla er en egen art
25. september 2013

Berghumle og lapphumle er to forskjellige arter. Det har NINA-forskere bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. 

Glede og forventning
23. september 2013

CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen. Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

Fremragende forskere
20. september 2013 Prisen for fremragende forskning gikk til professor Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi ved NTNU og professor Steinar Engen, Institutt for matematiske fag ved NTNU. Begge også med en professor II-stilling i NINA. 
Tester fuglevennlige vindmøller
18. september 2013

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester ut tiltak som skal redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.

Slik studerer vi gaupene
17. september 2013 Ny film fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser hvordan forskerne kan følge utvalgte gauper i naturen vår. Ved hjelp av GPS-GSM halsbånd kan NINA-forskerne blant annet undersøke hvor mange sau som gaupene tar. Se filmen her!
Nye pollinerende insekter oppdaget - flere brikker på plass
14. september 2013

Bier og andre pollinerende arter er i tilbakegang, men gjennom økt kartlegging oppdages det nå nye arter. De to siste årene er det blitt funnet 25 nye pollinerende insekter i Norge!

Rev i alle kanaler
13. september 2013

Hva reven sier har de fleste fått med seg i løpet av uka. Men det er mye mer å lære om rever. Felles Fjellrev vil skape interesse for fjellreven i en serie informasjonsprodukter rettet mot barn og unge.

Oslo-ulvene er populære
12. september 2013 Oslo-folk som bor nær Østmarka ønsker ulvene som har etablert seg i området velkommen. I Enebakk og Rælingen på den andre siden av marka er meningene mer delte. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Miljøtilskudd viktig for både gårdbruker og gås
12. september 2013

Gjess på vei til Svalbard raster på innmark i Norge og utgjør en utfordring for landbruket. Evaluering viser at miljøtilskuddsordning reduserer konflikten mellom gårdbrukere og gjess. 

Klimatiltak i skog - effekter på biologisk mangfold
30. august 2013

NINA har gitt ut en rapport som sammenstiller kjent kunnskap om effekter av treslagsskifte og treplanting på biologisk mangfold. 

Følg med på fjellrevovervåkinga
8. august 2013 Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er godt i gang med årets registrering av fjellrevkull i den norske fjellheimen. Du kan følge med på overvåkinga her.
Oppsiktsvekkende soppfunn i edelløvskogen
5. juli 2013 På kort tid har forskerne funnet 30 nye sopparter i edelløvskogen i Sør-Norge. Flere av disse er også nye for vitenskapen. 
Store laksefjorder virker
1. juli 2013

I de største nasjonale laksefjordene er det mindre lus på sjøørreten enn i de mindre laksefjordene. Årsaken er blant annet avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg.

I år får ikke vepsen det siste stikk!
25. juni 2013 Frykter du vepsens sylskarpe brodd? Da kan du trolig puste lettet ut. Sommeren vil trolig bli uten de største mengdene med stikkeveps, lyder vepsevarselet fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Høye reintall og vanskelig klima forklarer reintap
21. juni 2013 For mange rein på beitene, dårlig kondisjon på dyrene og ugunstige værforhold er de viktigste tapsårsakene i reindriftsnæringen. Kun en mindre del av de rapporterte tapene skyldes rovvilt, viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Lite lakselus i vår
18. juni 2013 Dei fyrste resultata frå overvakinga av lakselus langs kysten av Vest- og Midt-Noreg vise at det truleg var lågt infeksjonspress frå lakselus under utvandringa til både sjøaure- og laksesmolt. Årsaka er truleg den kalde og seine våren i kombinasjon med tiltak frå forvalting og næring.
Ny humleart funnet i Norge
12. juni 2013

Forskerne har lenge ment at det kun er et tidsspørsmål før sibirhumla,Bombus semenoviellus, kommer til Skandinavia. Nå er første funn registrert i Norge.

Vannforskriften er ennå ikke tilpasset lakselus
5. juni 2013

På nåværende stadium er verken dataene eller metodene presise nok til å vurdere påvirkningen fra lakselus på vill laksefisk. Både manglende datagrunnlag og måten vannforskriften deler inn de ulike vannområdene på, er bakgrunn for konklusjonen.


Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
30. mai 2013 Hvordan var egentlig laksesesongen 2012? Hvordan gikk det med gytebestandsmålet i din elv eller ditt distrikt?
Kunnskap om rovdyrene
27. mai 2013 NJFFs hefteserie om jakt på store rovdyr i revidert utgave 
Hva skjer med laksen etter gjenutsetting?
24. mai 2013

NINA ønsker å finne ut mer om hvordan gjenutsetting påvirker fiskens atferd og overlevelse. Kr 500 i dusør til den som rapporterer om merket fisk. 

Fjelljoen merket og avslørt
24. mai 2013

Ved hjelp av ørsmå lysloggere har forskere avdekket fjelljoens trekkruter: fra Arktis til Afrika. Studien viser at fuglene er avhengige av mer enn bare det arktiske økosystemet. 

Følg fjellrevvalpene på webkamera
23. mai 2013 Hittil i år er det født minst fem valpekull på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal. Følg fjellrevvalpene på webkamera direkte fra hiene. 
Kortnebbgåsa mot nye høyder
16. mai 2013 Bestanden med kortnebbgås er for øyeblikket på vei nordover fra Danmark via Norge til hekkeplassene på Svalbard. Tellinger underveis viser at bestanden fortsetter å øke.
Endelig irskfødte havørnunger
8. mai 2013

For første gang på hundre år har et havørnpar lyktes i å få fram unger i Irland. De etter hvert så berømte ørnene kommer opprinnelig fra Frøya.

Østmarkaulvene fanget på kamera
7. mai 2013

For første gang er ulveparet som har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo blitt fotografert sammen. De unike bildene ble tatt 28.april i år av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ekstremvær stresser naturen i nord
6. mai 2013

Mer ekstremvær og temperatursvingninger om vinteren stresser naturen. Spesielt i nord kan et endret vinterklima få store konsekvenser for vegetasjon og dyr. 

Nye fiskearter i ditt nærområde?
30. april 2013

NINA kartlegger spredning av fiskearter i norske vassdrag
-vi vil gjerne ha din hjelp til å kartlegge utviklinga de siste 10-20 åra.

Nord nærmer seg sør klimamessig
8. april 2013

Oppvarming i nord fører til at skillet mellom årets sesonger blir mindre markant – vår og høstperiodene blir kortere. Vi nærmer oss et Mellom-Europeisk klima i nord.

Norge oversvømmes av småkryp
7. april 2013 Denne mauren er en av mange arter som får sjansen til å prøve seg i norsk natur. Hver dag strømmer tusenvis av småkryp over våre landegrenser som blindpassasjerer via planteimport, og vi aner ikke konsekvensene for miljøet.
Ny humleplakat!
5. april 2013

I fjor ble 5.000 eksemplarer av «humleplakaten» revet bort på rekordtid. Nå har Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet igjen gått sammen og laget en ny og bedre utgave av den populære plakaten!

Hvor blir det av smågnagerne?
5. april 2013

Mange steder har toppene i smågnagernes velkjente syklus opphørt, trolig på grunn av klimaendringer. En gruppe forskere har sammenliknet bestandsendringer hos flere smågnagerarter i Europa. Resultatene publiseres i dag i Science.

Ørreten i Hemsila tåler fang-og-slipp fiske
4. april 2013

Studie av radiomerket ørret i Hemsila viser at fisken ikke endrer atferd på grunn av fang-og-slipp fisket i elva. Metoden har bidratt til å opprettholde et attraktivt fluefiske etter storvokst ørret i elva, og kan vise seg å være et nyttig forvaltningsverktøy i denne typen elv.

Beitende gjess gir mindre gress
25. mars 2013

Gåsebeiteforsøk bekrefter gårdbrukernes rapporter om avlingstap på grasenger i Trøndelag.

Vi flytter inn i NINA-huset
21. mars 2013 NINAs nye hovedkontor, NINA-huset, står ferdig i all sin prakt. Vi bruker palmehelga til å flytte.
Fokus på andefugl
18. mars 2013 Nordiske forskere og forvaltere samles denne uka til andefuglkonferanse i Trondheim.
Rekordmange fjellrever
12. mars 2013

Til tross for få ynglinger i 2012, nådde vi likevel en milepæl i arbeidet med å bevare fjellreven i Norge. For første gang siden fjellrevovervåkinga startet har vi identifisert mer enn 100 individer fra DNA. Den norske fjellrevbestanden teller nå anslagsvis 139 fjellrever - en fordobling på få år. 

Anbefaler permanent skyttelbuss til Snøheim
6. mars 2013 Det beste for både villrein og folk vil være om veien fra Hjerkinn og fram til turisthytta Snøheim på Dovrefjell består og at alle besøkende til området blir fraktet med buss, mener forskere i ny rapport.
Tidligere vår gunstig for reindrift
25. februar 2013

Forventet klimaendring gir godt nytt for reindriftsnæringa: Tidligere vår gir mer kalv og muligheter for rein med høyere slaktevekt.

 

Gammel skog – viktig for biologisk mangfold og klimaet
15. februar 2013

Bevaring av gammel skog er viktig for bevaring av både biologisk mangfold og skogens karbonlager. Dette er i liten grad fanget opp i dagens skogpolitikk. Ny rapport sammenfatter dagens kunnskap om karbonbalansen i gammel skog i Norden.  

Vellukka utsetjing av fjellrev på Finse
1. februar 2013

Velvaksne fjellrevkvalpar frå avlsstasjonen på Sæterfjellet sett ut på to stader i Hallingskarvvet nasjonalpark nordaust for Finse.

Mer forskning med enklere tilgang på økologiske forskningsdata
30. januar 2013 Samarbeider for en nasjonal e-infrastruktur for biodiversitets- og økosystemforskning på tvers av institusjons- og landegrenser.
Økende fokus på datadeling
29. januar 2013 Symposiet er meget relevant for det arbeidet som NINA og Artsdatabanken med samarbeidspartnere utfører innen kapasitetsbygging og infrastrukturutvikling.
Lusebehandling positiv for laksesmolt
18. januar 2013

Laksesmolt som blir behandlet med medisin mot lakselus før den settes ut har 1,17 ganger større sannsynlighet for å overleve og bli gjenfanget som voksen laks enn det ubehandlet smolt har. Den behandlete smolten blir gjerne litt større etter ett år i havet enn den som ikke får behandling.

Dyrelivet på Svalbardtundraen under “klimapisken”
18. januar 2013

Mildere vintre gjør det ikke mer levelig for dyrelivet på Svalbard, tvert i mot. I stedet for snø kommer regn, som fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen dyrene lever av.

Sjøfugl og vindkraft til havs
14. januar 2013

NINA har levert fagrapport om sjøfugl til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs.

Økosystemtjenester og byplanlegging
2. januar 2013

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og urbaniseringen øker.  Innen 2050 har andelen steget til to tredeler.  Samtidig øker behovet for naturressurser. Økosystemtjenester kan være et nyttig begrep i byplanlegging. Det lar oss konkretisere kostnadene av nedbygging av grøntarealer veid opp mot fordelene med fortetting.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: