Nyheter

 

Røya blir døgnvill i jula
27. desember 2017

Forskerne har funnet ut at røya har en «indre klokke» og følger en døgnrytme selv om det er helt mørkt under flere meter is og snø på Svalbard i mørketida. Men akkurat i romjula blir den døgnvill.

Bra år for fjellreven
21. desember 2017

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet og det korter inn avstandene mellom de tidligere svært isolerte delbestandene. Det er observert økt forflytning av individer mellom fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, og vi ser allerede nå positiv endringer i genetikken. Dette lover godt for fjellrevens videre overlevelse i Norge!

Blir partner med verdens beste fiskebiologer
20. desember 2017

NINA, NTNU, UiT og HydroCen får midler til å delta i anerkjent kunnskapsutveksling.

Fekk 8 millionar til å forske på laksegenetikk
19. desember 2017

NINA-forskar Geir Bolstad fekk heile åtte millionar i «førjulsgåve» frå Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte til unge forskertalent. 

Skal avsløre villaksens liv i havet
15. desember 2017

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.

Gamle trær viktigere enn styving for mangfold av lav, sopp og moser
14. desember 2017

Styvede trær har et høyere artsmangfold, men dette skyldes trolig trærnes høye alder

Framtidas fisketrappforskning er tverrfaglig
13. desember 2017

Med NINA-forsker Ana Silva i spissen har 17 av verdens ledende eksperter på fiskevandringsløsninger lagt en slagplan for å få fisken tryggere opp og ned elvene. 

Mange vil besøke attraktive Kjerag
6. desember 2017

Mange synes at turen til Kjerag er krevende, men det skal den være

Kari Øvrelid er ny styreleder i NINA
1. desember 2017

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE region Midt, er ny styreleder i NINA

Lundenes trekkmønstre avdekker at vinterforholdene påvirker deres hekkesuksess
1. desember 2017

En rykende fersk forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet Current Biology viser hvordan ulike overvintringsstrategier hos lunder fra ulike kolonier spredt over hele artens utbredelsesområde innvirker på deres reproduktive evne i den påfølgende hekkesesongen. Kolonistørrelse, trekkrutens lengde og vinterområdets breddegrad er blant faktorene som slår negativt ut på hekkesuksessen.

Ekstrem innavl hos skandinaviske ulver
30. november 2017

Ny forskning har avdekket liten genetisk variasjon og ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia. Det kan på sikt true bestanden, fordi dårlige gener videreføres og kan føre til redusert reproduksjonsevne og lavere overlevelse.

Laksunger med oppdrettsopphav har høyere dødelighet enn ville laksunger
24. november 2017

Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i Altaelva tyder på at avkom med oppdrettslaksopphav har høyere dødelighet.

Varmere havmiljø svekker krykkjas eggproduksjon
22. november 2017

Egglegging og mating av unger er ressurskrevende for sjøfugl, og størrelsen på eggene og kullene avhenger av at fuglene har nok næringsrik føde tilgjengelig. Modelleringer viser at tilstrømming av varmt vann fra Atlanterhavet til Barentshavet har negativ effekt på eggproduksjonen hos krykkjer på Finnmarkskysten.

Ekstremt tilpasningsdyktig fiskesperm
17. november 2017

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, men spermen kan aktiveres både i saltvann og i ferskvann. Det er for en superkraft å regne i fiskenes verden.

Toppskarv velger grunne kystområder
8. november 2017

Ved hjelp av dataloggere har forskere undersøkt hvor hekkende toppskarv i to norske kolonier, Sklinna i Nord-Trøndelag og Hornøya i Finnmark, drar for å fange fisk. Resultatene viser at skarvene først og fremst velger grunne sjøområder for å lete etter mat.

Villesel vender tilbake
7. november 2017

Med forskernes hjelp er det asiatiske villeselet, kulan, tilbake på de sentrale steppene i Kasakhstan - etter hundre års fravær. Dette er det første, viktige skrittet på veien mot å gjenopprette de store planteeterne i dette unike steppehabitatet.

Resistent lakselus er like vanlig på vill sjøørret som på oppdrettslaks
7. november 2017

En genmutasjon som gjør lakselus resistent mot avlusingsmidler basert på organofosfat er like vanlig i lus på vill sjøørret som i lus fra oppdrettsanlegg. Siden lus på villfisk ikke utsettes for avlusingsmidler, viser resultatene også at svært mye av lusene på vill sjøørret stammer fra oppdrettsanlegg. 

Funn av sydomsfremkallende sopp i fem norske dammer
1. november 2017

Soppen som har bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden er for første gang påvist i Norge.

Følger fiskens bevegelser med banebrytende presisjon
31. oktober 2017

En gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og NINA har nå utviklet en metode som kartlegger fiskens nøyaktige posisjonen og bevegelsesmønster.

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus
31. oktober 2017

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

Vi strømmer direkte fra NINA-dagene!
24. oktober 2017

Se smakebiter fra NINAs-forskning fra klokken 12.30 til 14.45 i dag.

Etterlyser trafikkdrepte Oslo-grevlinger
20. oktober 2017

Forskere skal undersøke nivået av miljøgifter i urbane grevlinger og ber publikum om å melde fra om grevling som blir drept i Oslo-trafikken.

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?
13. oktober 2017

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidrar til å redusere næringsgrunnlaget for sjøfuglbestandene? Og hvordan måler man graden av konkurranse mellom sjøfugl og fiskeindustri?

Kartlegger skrantesjuke i Lierneregionen
13. oktober 2017

Etter at det ble bekreftet et tilfelle av skrantesjuke (CWD) på ei elgku felt i Lierne ønsker myndighetene å intensivere prøvetakingen i Trøndelag. Jegere i Lierneregionen bes nå om å levere inn hjerne-, møkk- og svelglymfeknuteprøver.

NINA-forskere i ny NRK-serie
9. oktober 2017

I NRK-serien «Vill viten» blir vi med fire engasjerte naturforskere ut i felt, tett på dyrene de vil vite mer om. Vår reveforsker Nina E. Eide er én av dem.

Liten fisk fører til store endringer i Storsjøen
6. oktober 2017

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen har fått en «Frankenstein-effekt» som påvirker mange av artene i innsjøen.

Hvor har laksen i havet sin opprinnelse?
29. september 2017

Nå kjenner vi slektskapet mellom laksebestandene i Øst-Atlanteren, takket være samarbeid mellom 33 forskere fra 13 land. Det gir nye muligheter for å forstå laksens liv i havet.

Bli med på målerjakt!
25. september 2017

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerjakt.

Hjortebestanden i bedre hold
22. september 2017

Tiltak for å redusere antallet hjort har stoppet den negative trenden i slaktevekter. Det samme har imidlertid ikke skjedd for elg.

Mye lakselus i vest, lite i nord
21. september 2017

Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover.

Hvordan kan erfaringer fra Hjerkinn hjelpe kjempepandaen?
15. september 2017

Naturrestaurering av norske fjellvidder og leveområdene til pandaen har overraskende mye til felles. Nå har en kinesisk delegasjon vært på Hjerkinn for å lære.

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser
12. september 2017

Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for regulerte elver.

Sjekk hvordan rypehøsten blir på Hønsefuglportalen
7. september 2017

Det går mot et dårlig rypeår lengst nord i landet, mens det er betydelig bedre mange steder lenger sør. Det er det generelle bildet som tegner seg etter at årets hønsefugltakseringer er gjennomført.

Vidar Helgesen sjøsatte MS EDNA
4. september 2017

MS EDNA er liten radiostyrt båt, utviklet for å samle vannprøver og kartlegge artsmangfoldet i innsjøer. I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker. 

Slik fant han 10 nye arter på én sommer
1. september 2017

NINA-forsker Frode Ødegaard fant hele 10 nye insektarter denne sommeren. Det er ikke tilfeldig.

Noen færre liker ulven
28. august 2017

NINA har undersøkt nordmenns holdninger til store rovdyr og sammenlignet resultatene med svar fra 2010. Fortsatt er det slik at flertallet enten «liker» eller «liker godt» at det finnes ulv i Norge, men ulven har blitt litt mindre populær. Få er opptatt av hvor den kommer fra.

Lanserer film om skrantesjuke
28. august 2017

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

Eremitten flyttes til åpen soning
25. august 2017

Eremitten er en av Norges sjeldneste biller, og lever kun i asketrær på Tønsberg gamle kirkegård. Billene er dårlige flygere, og greier ikke å spre seg videre på egen hånd. For å sikre eremittens framtid i Norge har forskere flyttet seks individer til eikehagen ved Berg fengsel i Tønsberg.

Paradoksal sammenheng mellom mutasjon og evolusjon
24. august 2017

Små, tilsynelatende ubetydelige mutasjoner viser seg å ha overraskende stor sammenheng med evolusjonen av en art mange millioner av år fram i tid.

Til helga starter villreinjakta
17. august 2017

Søndag går startskuddet for villreinjakta, som mange jegere har planlagt og gledet seg til i lang tid. I år blir jakta spesiell i flere områder fordi det vil være et ekstra fokus på innsamling av prøver for å kartlegge skrantesjuke.

Med fjellrev i skolesekken
14. august 2017

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn lærer om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser i naturen gjennom fjellreven.

Malariamyggen for første gang funnet i Finnmark
11. august 2017

For første gang er det funnet malariamygg så langt nord i Norge som i Finnmark. Fra før er malariamygg bare kjent fra lokaliteter i Sør Norge, nord til og med Oppland. 

#feltliv
9. august 2017

Mye aktivitet i løpet av feltsesongen i NINA – her får du et lite innblikk i forskernes #feltliv.

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade
8. august 2017

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

Bifangst gir ny kunnskap om teisten
3. august 2017

Mageinnholdet til teist som er tatt som bifangst i garnfiske avslører hva som står på menyen.

Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn
1. august 2017

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres.

Pukkellaks registrert i nesten 120 elver, over hele landet
31. juli 2017

På tre uker har det kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks. Her er svar på noen av de mange spørsmålene forskerne våre har fått om pukkellaks i sommer.

Spredning av gjedde ødelegger aurebestander
26. juli 2017

Gjedda er lett å spre, og har svært negativ effekt på den øvrige fiskebestanden der den blir satt ut.

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017
24. juli 2017

Veiledning til jegere som skal ta prøver for kartlegging av skrantesjuke hos hjortevilt i Nordfjella- og Selburegionen.

Har du fått pukkellaks i sommer?
17. juli 2017

Forskere registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge, og har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år.

Spredning av fisk et økende problem
13. juli 2017

Fremmede arter kan true lokale fiskebestander. I sommer vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge spredning av fisk i norske vann og vassdrag.

Følg fjellrevforskerne i felt
11. juli 2017

Denne uka kan du følge feltarbeidet for avlsprogrammet for fjellrev på kloss hold. Fjellrevforskerne har nemlig tatt over NINAs Instagram-konto.

Vil hegne om Forollhogna og villrein
10. juli 2017

Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. Turistene ønskes heller velkommen til å oppleve lokale tradisjoner og ekte bygdeliv i randsonene av nasjonalparken.

 Status for norske laksebestander i 2017
5. juli 2017

Vedleggsrapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin vurdering av 179 elver er nå klar

Krevende for sjøørreten i Trondheimsbekkene
4. juli 2017

37 bekker i Trondheim kommune har hatt eller har fortsatt sjøørret. Disse bekkene har direkte utløp i Trondheimsfjorden eller via Nidelva og nedre del av Gaula. I 2016 er det bare 10 % igjen av bestanden, men utviklingen de siste femten årene viser at tiltak nytter.

Bestanden av kortnebbgås øker
30. juni 2017

Til tross for rekordhøyt jaktuttak så vokser bestanden av kortnebbgås. Kortnebbgåsa hekker på Svalbard. For å begrense beiteskader på dyrka mark på fastlandet og på Svalbardtundraen er det i en internasjonal forvaltningsplan vedtatt at høstjakt skal regulere bestanden til 60 000 kortnebbgås. Det viser seg nå at det ikke felles nok gjess under høstjakta, siste telling viser at det er  88 000 kortnebbgjess.

 

690 kilo med bly i elgskrotter
26. juni 2017

Etter hver elgjaktsesong blir det liggende igjen store mengder bly i naturen i Norge, Sverige og Finland. En del havner også på vår tallerken.

Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke
23. juni 2017

Den merkede reinsdyrbukken som det ble påvist var smittet av skrantesjuke (CWD) ble onsdag sporet opp og felt i en rask og effektiv operasjon i Nordfjella villreinområde.

Det kryr av ubodne gjestar
23. juni 2017

Godt gøymd i jordklumpen til ei timianplante sneik ein svartelista argentinamaur seg inn i landet. Han var langt frå åleine, viser overvakingsprosjekt.

Anbefalingene fra ekspertrådet for økologisk tilstand
22. juni 2017

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrakte i dag anfalingene sine til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Signe Nybø, forskningssjef i NINA, har ledet arbeidet.

Nytt funn av skrantesjuke i levende villreinbukk
20. juni 2017

Veterinærinstituttet bekrefter i dag et nytt funn av skrantesjuke i en av villreinbukkene NINA har GPS-merket i Nordfjella. 

Kunnskap gjør «roteskogen» vakker
16. juni 2017

Når folk får kunnskap om hva gammel skog inneholder av naturverdier øker opplevelsesverdien av skogen.

Mye lakselus fra Hardanger til Sunnmøre
14. juni 2017

De siste ukene har det vært så mye lakselus på villfisken at det sannsynligvis vil medføre dødelighet for både vill laksesmolt og sjøørret i Hordaland, Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal. Det viser de foreløpige resultatene fra vårens overvåking av lakselus langs kysten.

Klok bonde med sans for timing gir mett gås
12. juni 2017

Hver vår og høst skjer det samme i Trøndelag. Gåsa på tur nord- og sørover tar grovt for seg av det som er sådd. Men hvis bonden timer pløyinga om våren kan det redusere avlingstapet, fastslår forskerne.

Ny maur for Norge
12. juni 2017

Sumpeitermauren er ikke som andre maur. Kanskje er det derfor den heller aldri tidligere har blitt funnet i her i landet? Møt Norges 66. maurart. 
 

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemusling
6. juni 2017

Siden 1999 har NINA overvåket elvemuslingen gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for elvemusling. Nå har vi oppsummert erfaringene og resultatene fra de 16 første årene.

Minst dobbelt så mye skog må vernes
2. juni 2017

For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes. Det er særlig skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark som har lav andel vern. Det er også behov for bedre vern av skogtyper som er ekstra viktige for biologisk mangfold

Byggeprosjekter i sårbar natur
1. juni 2017

Går det an å rehabilitere vannkraftdammer uten at naturen tar varig skade? Ja, det er mulig så fremt byggeprosjektet planlegges godt og det stilles strenge miljøkrav til utbygger.

Gir ut boka «Ulvekonflikter» på engelsk
29. mai 2017

Er ulvekonflikten en kamp mellom menneske og ulv, eller er den et resultatet av dypere sosiale konflikter og spenninger i samfunnet vårt? NINA-forskere har studert den betente ulvekonflikten i et sosiologisk perspektiv.

Kartfester sjøfuglenes vinterområder
26. mai 2017

Ved hjelp av lysloggere har forskere i SEATRACK-prosjektet nå kartlagt vandringsmønsteret til en rekke av sjøfuglbestandene som bruker norske havområder. Nå lanseres en åpen kartløsning som presenterer resultatene.

Det gikk bra med ørreten i Vikelva
24. mai 2017

Et ødelagt rør på papirfabrikken førte til at det ble sluppet ut limrester i Vikelva på Ranheim. Undersøkelser fra NINA viser at utslippet heldigvis ikke var giftig for fisk eller bunndyr

Liten risiko for dødelighet i halvparten av produksjonsområdene
23. mai 2017

Det er lav risiko for dødelighet på vill laksesmolt på grunn av lakselus i syv av produksjonsområdene langs kysten, moderat risiko i fem og høy risiko for slik dødelighet i ett område.

Har fulgt fisken i Driva i 40 år
19. mai 2017

Nå oppsummeres 40 års overvåking av laks og sjøaure i Drivavassdraget. Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere.

Ingrid Solberg disputerer
10. mai 2017

NINA-forsker Ingrid Solberg disputerer 10.05 med en oppgave om atferd og økologi hos overvintrende brisling.

Flere elver med mye rømt oppdrettslaks
2. mai 2017

24 av 196 elver som ble undersøkt i fjor ble vurdert til å ha høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Resultatet fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks viser at det var noen flere elver med høyt innslag av oppdrettsfisk i fjor enn i 2015. Denne økningen skyldes delvis rapporterte rømningsepisoder i enkelte regioner.

Mesnaelva i Lillehammer er en bynær elv med mange brukere
25. april 2017

Konsesjonsvilkårene for mange norske regulerte vassdrag skal revideres i nær framtid. Forskere fra NINA Lillehammer har i en studie av Mesnaelva i Lillehammer kommune sett nærmere på hvilke økologiske og sosiale verdier som knytter seg til dette bynære og regulerte vassdraget.

Finner fremmed fisk med vannprøver
24. april 2017

Nå holder det med noen vannprøver for å finne ut om det svømmer fremmede fiskearter i norske innsjøer. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har testet bruk av miljø-DNA med stor suksess i flere innsjøer rundt Trondheim og på Hardangervidda.

Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
20. april 2017

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til ville laksebestander langs hele kysten
20. april 2017

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI) har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Forskerne har klassifisert 175 laksebestander. Dette representerer 85 % av villaksressursene i Norge.

Tips om lemen i påskefjellet
12. april 2017

Lemen er vanskelig å fange, og følgelig en utfordrende art å studere. Du kan hjelpe forskerne ved å registrere dine lemenobservasjoner i Artsobservasjoner.no. 

Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks gir færre storlaks
10. april 2017

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks har en annen alder og størrelse når den blir kjønnsmoden enn villaks som har mindre oppdrettslaks i slekta. Det fører blant annet til at det blir færre storlaks i elvene

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse
3. april 2017

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.
 

Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar
20. mars 2017

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve. Nye populasjonsmodeller fra NINA legger grunnlaget for en bedre forståelse av hvordan oppstykkingen av leveområdene faktisk påvirker villreinbestandene.

Ikkje lenger tvil om genetisk påverknad
15. mars 2017

Det er ikkje lenger tvil om at rømt oppdrettslaks påverkar genane til villaks. Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom og samla all tilgjengeleg kunnskap for å sjå om det er mogeleg å konkludere. Sjølv omtalar forskarane den nye publikasjonen som eit leksikon over genetisk påverknad.

Gaulas elvebredder gror igjen
1. mars 2017

Viktige leveområder for rødlistearter har gått tapt langs Gaula de siste 70 årene. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning.

Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet
22. februar 2017

På tross av tidligere rapporter så er tilstanden i den svenske reindriften bedre enn forventet – det er få tegn på en kollaps eller krise i den svenske reindrifta. Det slås fast av en gruppe norske og svenske forskere. Nå starter et lignende forskningsprosjekt i Norge. 

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
17. februar 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjonen.
 

Nye fjellrevar til Hardangervidda
7. februar 2017

Avlsprogrammet sette nyleg ut 18 fjellrevar på Hardangervidda. Med desse er til saman 87 fjellrevar sett ut på Vidda i løpet av dei siste fire åra.

Fisket i Finnmark gir både fisk og penger
6. februar 2017

Fisket etter innlandsfisk skaper store verdier for lokalsamfunnene i Finnmark. En spørreundersøkelse utført av NINA på oppdrag fra Finnmarkeiendommen (FeFo) viser en årlig omsetning på 136 mill.kroner
 

Storsatsing på vannkraftforskning
30. januar 2017

Mandag 30. januar åpner Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. Forskningssenteret HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon. 

Buss er best for villreinen på Dovrefjell
26. januar 2017

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull kunnskap.
 

Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus i 2016
25. januar 2017

Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016.

Jakten på antarktispetrellen
13. januar 2017

Det er mer enn 20 år siden han sist var her. Hva har skjedd i mellomtiden? Svein-Håkon Lorentsen, sjøfuglforsker i NINA, rapporterer fra feltarbeid i Antarktis.

Endelig NINA Bergen
10. januar 2017

NINAs nye avdeling i Bergen ble offisielt åpnet i dag. Den nye avdelingen er blitt svært godt mottatt av de biologiske kollegaene i byen. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: