Nyhetsartikkel

Hule eiker skal overvåkes

Publisert 24.04.2014

Hule eiker er viktige leveområder for mange insekter, sopp og lav, men det blir stadig færre av dem fordi de hugges vekk eller dør. Nå starter et nytt overvåkingsprogram som skal gi en oversikt over problemet.

Denne eika er en av dem som nå er borte Foto: © A.Sverdrup-Thygeson/NINA
Denne eika er en av dem som nå er borte Foto: © A.Sverdrup-Thygeson/NINA

Overvåkingsprogrammet er utviklet og satt i gang av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Institutt for naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette er første gang det settes i gang en representativ overvåking av en utvalgt naturtype i nasjonal skala.

– Vi ønsker å få en oversikt over status og utvikling for hule eiker over hele Norge. En hul eik er nemlig ikke bare et tre – den er et levested for hundrevis av arter som bare kan leve akkurat her. Eikene er et sted hvor en mengde sjeldne og truede arter lever sammen på et lite areal, og deres tilstedeværelse er avgjørende for mange arter, forklarer Professor Anne Sverdrup-Thygeson, som jobber ved NMBU og NINA.

Hugges ned eller dør

Til tross for at hule eiker er viktige leveområder for mange truede arter, viser undersøkelser at det blir færre av dem. Forskning gjennom ARKO (Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og Overvåking) har vist et betydelig bortfall av grove, hule eiker i Norge.

I fjor ble det undersøkt 30 områder hvor det på 1980-tallet fantes fine eikemiljøer med grove og hule eiker. Undersøkelsene viste at i mer enn 20 prosent av områdene hadde eiker blitt hogd ned eller dødd.

– En nasjonal overvåking av eik er derfor viktig for å gi gode og representative tall på utviklingen, slik at forvaltningen får et godt kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger, sier Marianne Evju, som er forsker i NINA.

Skaper mangfold

Forskningsprogrammet for hule eiker er en del av ARKO-prosjektet, som igjen er en del av ”Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold”, som blir finansiert av en rekke direktorater.

I ARKO-prosjektet er det forsket på hule eiker i ti år, og det er vist at disse trærne inneholder et utrolig mangfold av både insekter, sopp og lav. Det er fordi det finnes så mange forskjellige små leveområder på og i en hul eik – fra den mørke, fuktige vedmulden i eikas indre, til de soltørkede døde greinene i toppen av krona. Hvert lille levested har forskjellige arter, og mange av dem er utrolig sære når det gjelder hvor de kan klare å leve.

Ønsker du å vite mer?
Nasjonal overvåking av hul eik. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet
Gjenbesøk av hule eiker kartlagt for 30 år siden
Les nyhetssak på NMBUs nettside: Håp for truede arter i hule eikestammer
Lenke til ARKOs hjemmeside

   Motta nyhetsbrev fra nina

Bestillngsskjema_MaurINorge