Nyhetsartikkel

Millionstøtte til forskning på ryper og verdiskapning

Publisert 11.02.2015

HiNT og NINA har fått 3,25 millioner fra Regionalt forskningsfond til prosjektet «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskapning og næringsutvikling».

Det nye forskningsprosjektet har som hovedmål å utvikle biologisk bærekraftige forvaltningsmodeller som grunnlag for småviltbasert næringsutvikling og økt lokal verdiskapning. Foto © Kjartan Trana
Det nye forskningsprosjektet har som hovedmål å utvikle biologisk bærekraftige forvaltningsmodeller som grunnlag for småviltbasert næringsutvikling og økt lokal verdiskapning. Foto © Kjartan Trana

Tekst: Bjørnar Olav Leknes/HiNT  

Rypejakt generer i Norge i dag betydelige inntekter til mange lokalsamfunn, enten direkte gjennom jaktsalg eller indirekte gjennom salg av tilleggstjenester og -produkter. Rypeforvaltningen som ligger til grunn for en slik verdiskapning er spesielt krevende, da disse fuglene har en naturlig stor variasjon i sin bestandsdynamikk.

I de senere år har man registrert en nedadgående trend i størrelsen på disse rypebestandene, noe som ytterligere aktualiserer behovet for nye forvaltnings- og næringsløsninger.

Robuste forvaltningsmodeller

Nå iverksettes et nytt forskningsprosjekt som har som hovedmålsetning å utvikle robuste forvaltningsmodeller som grunnlag for småviltbasert næringsutvikling og økt lokal verdiskapning.

Det er Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som nå har fått tilslag på det omfattende prosjektet, kalt «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskapning og næringsutvikling».

Sentrale i prosjektet er også knutepunktsmiljøet i Lierne («Naturporten»), bestående av bl.a. Fjellstyrene i Lierne, Lierne Nasjonalparksenter og nasjonalparkforvaltningen, som vil spille en viktig rolle i utviklingen av denne ny modellen for rypeforvaltning og lokal verdiskapning.

3,25 millioner i støtte

Forskningsprosjektet blir møtt med begeistring av Regionalt forskningsfond, som bidrar med 3,25 millioner i prosjektstøtte.

–Det er svært gledelig å få tilslag på denne søknaden, i sterk konkurranse med andre gode søknader. Og det er spesielt spennende å nå frem i forhold til et trekantsamarbeid med et lokalt grønt kompetansemiljø i Lierne og Norges ledende FoU-miljø innen naturforskning, NINA.

Det sier prosjektansvarlig ved HiNT Pål Fossland Moa, som er førstelektor ved Avdeling for næring, samfunn og natur.

Indre-Namdal

Case-området er lagt til Indre-Namdal, hvor kompetansemiljøet Naturporten hos Lierne Nasjonalparksenter vil fungere som en fasilitator for den regionale og lokale involveringen.

–Vi anser dette prosjektet som en videreføring av det gode samarbeidet som har vært i tidligere forskningsprosjekt, der det gjennom lang tid er bygget gode relasjoner med det lokale feltapparatet, som Fjellstyrene i Lierne med flere.

–Vi ser nå fram til å løfte samarbeidet med HiNT og NINA opp på et nytt nivå gjennom å ta i bruk den brede kompetansen i Naturporten, slik at både forskning, forvaltning og det lokale naturbaserte næringslivet kommer ut med en merverdi, sier Lillian Bergli, daglig leder i Lierne Nasjonalparksenter IKS.

Forskningsprosjektet har følgende uttalte delmål:

  • Sammenstille eksisterende relevante data for å bygge den første Management System Evaluation (MSE) modellen for høstbart småvilt i Norge, ved å bruke liryper som modellart.
  • Bygge, utprøve og videreutvikle MSE-modellen, gjennom aktiv involvering av regionale og lokale forvaltere, næringsaktører og interesseorganisasjoner.
  • Utvikle nye innovative forretningsmodeller for næringsvirksomhet knyttet til en naturlig varierende småviltressurs, samt etablere og videreutvikle felles nettverk bestående av både forvaltere og næringsaktører.

At det er nettopp lirype som legges under lupen er det ifølge seniorforsker og prosjektleder Erlend B. Nilsen i NINA flere grunner til.

Lirypa er det viktigste småviltet når vi ser på antall jegere og interesse. Videre er dette den arten vi har mest kunnskap om til å jobbe videre med, sier Nilsen, som beskriver hele prosjektet som viktig.

Først og fremst rent naturfaglig, da det den siste tiden har vært mye fokus på behovet for å utvikle modeller for bærekraftig forvaltning av våre hønsefuglarter.

Videre er det også viktig siden dette formaliserer en del av samarbeidet mellom forvaltning og forskning. Prosjektet har i tillegg et sterkt fokus på regional næringsutvikling i en del av landet der utmarksnæringene står sterkt, noe vi ser at også forskningsfondet setter høyt, sier Nilsen.

Kontaktpersoner:

Pål Fossland Moa, førstelektor, HiNT 
Erlend B. Nilsen, seniorforsker, NINA 
Lillian Bergli, daglig leder, Lierne Nasjonalparksenter IKS 
Jorunn Grande, førstemanuensis, HiNT 

   Motta nyhetsbrev fra nina