Nyhetsartikkel

Vern om dine fiskevann – registrer fremmed fisk!

Publisert 13.11.2015

Spredning av fisk i vann og vassdrag har resultert i at lokale fiskebestander har blitt nærmest utryddet flere steder. Forskere fra NINA oppfordrer publikum til å melde fra om spredning av fisk.

Gjedda er en av artene som de siste årene har blitt spredd til stadig nye vann, med det resultat at lokale ørretbestander har blitt nærmest utryddet. Foto © Finn Økland/NINA.
Gjedda er en av artene som de siste årene har blitt spredd til stadig nye vann, med det resultat at lokale ørretbestander har blitt nærmest utryddet. Foto © Finn Økland/NINA.

Spredning av fisk er en av de største truslene mot de lokale fiskebestandene i norske vann og vassdrag. Nye fiskearter kan fortrenge stedegne arter, eller spre parasitter og sykdommer som kan ha negative konsekvenser for naturmangfoldet.

–Spredning av fisk kan føre til store skader på de fiskebestandene som danner grunnlaget for et godt fritidsfiske, sier Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund, begge forskere i NINA.

I alt 11 fremmede fiskearter er innført til Norge av mennesker, bl.a. karpe, suter, regnbueørret og rødgjellet solabbor. I tillegg kommer spredning av fisk som naturlig hører til i deler av Norge, som gjedde, ørekyt, sørv, mort og harr. Når slike arter spres til nye vann kan det ha minst like store negative effekter på de naturlige fiskebestandene som de fremmede artene.

I følge forskerne kan utsatt gjedde føre til at ørreten blir praktisk talt utryddet, mens etablering av ørekyt i ørretvann kan føre til nærmere 40 % nedgang i avkastningen av ørret. 

Avhengig av tidlig varsling

Dersom en skal kunne sette inn effektive tiltak mot denne spredningen, er det nødvendig at nye tilfeller blir påvist og rapportert så raskt som mulig. Her spiller publikum en nøkkelrolle i arbeidet mot spredning ved å innrapportere nye funn.

– Dersom en art først har etablert seg i et vassdrag, er det stor fare for videre spredning, forklarer Hesthagen.

Forvaltningsmyndighetene er dermed avhengig av tidlig varsling for å sette inn tiltak for å fjerne arten eller begrense spredningen.

Viktig lokalkunnskap

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) videreføre kartleggingen av spredning av fiskearter i norske vassdrag.

–Dersom du kjenner til at en ny fiskeart har blitt innført i løpet av de siste 2-3 åra, vil vi gjerne at du melder fra om dette, oppfordrer Hesthagen.


Angi art, sted og når du registrerte eller fikk kjennskap til forekomsten.Kontakt:

Trygve Hesthagen, seniorforsker i NINA
Mob: 995 93 389
E-post: trygve.hesthagen@nina.no

Odd Terje Sandlund, forskningsleder i NINA
Mob: 92606683
E-post: odd.sandlund@nina.no

 

Les mer om spredning av fisk:

 

Disse artene er noen av dem du skal være oppmerksom på:

harrHarr. Ill. E. Olderøien

KarpeKarpe. Ill E. Olderøien

MortMort. Ill E. Olderøien

RegnbueørretRegnbueørret. Ill. E. Olderøien. 

SørvSørv. Ill E. Olderøien

SuterSuter. Ill. E. Olderøien

   Motta nyhetsbrev fra nina