Nyhetsartikkel

Fisket i Finnmark gir både fisk og penger

Publisert 06.02.2017

Fisket etter innlandsfisk skaper store verdier for lokalsamfunnene i Finnmark. En spørreundersøkelse utført av NINA på oppdrag fra Finnmarkeiendommen (FeFo) viser en årlig omsetning på 136 mill.kroner
 

Innlandsfisket i Finnmark skaper store verdier for lokalsamfunnene. Foto © Børre Dervo/NINA
Innlandsfisket i Finnmark skaper store verdier for lokalsamfunnene. Foto © Børre Dervo/NINA

–God fiskeforvaltning krever kunnskap både om fisken og de som fisker. Finnmarkseiendommen (FeFo) ønsket bedre og mer presis kunnskap for å sikre best mulig bruk og forvaltning av innlandsfiskeressursene, sier NINA-forsker Børre K. Dervo som har ledet undersøkelsen.

–I dag er det gratis fiske for fastboende i Finnmark, og ikke noe krav om fiskekort. Derfor vet vi lite om fiskevanene og omfanget av fisket for de fastboende. I 2016 ble det lansert en frivillig ordning med gratis fiskekort for fastboende. De tilreisende fiskerne må ha både fiskekort og rapportere om fangsten, forklarer Dervo.

NINA har gjennomført spørreundersøkelsen blant lokale fiskere fra Finnmark, og tilreisende norske og utenlandske fiskere. 

Omfattende innlandsfiske

Fisket i Finnmark drives av både fastboende i Finnmark, tilreisende norske og tilreisende utenlandske fiskere, og da særlig finske fiskere. Tilsammen er det nesten 15 000 voksne fastboende fiskere i Finnmark, drøyt 1 500 tilreisende fra resten av landet, og rundt 5 500 utenlandske fritidsfiskere i Finnmark hvert år. I tillegg fisker barn og unge.

Fisket domineres av middelaldrende menn, men det er flere fastboende kvinner som fisker i Finnmark enn ellers i Norge.

Det høstes store mengder fisk, mest ørret og røye. Til sammen fiskes årlig 86-177 tonn innlandsfisk, av dette utgjør ørret og røye 50 tonn hver. De som bor i Finnmark står for en stor andel av den samla fangsten. 

NINA anbefaler at det gjennomføres mer detaljerte studier for områdene med stort fiskepress.

–Målet blir å finne ut det er over- eller feilbeskatning i fritidsfisket etter innlandsfisk. Fangsttallene indikerer også at det fins store unytta fiskeressurser i deler av fylket, sier Dervo.

Ørretfiske i Finnmark. Foto Børre Dervo
Fin ørret i god kondisjon fra Finnmark. Foto © Børre K. Dervo/NINA.


Fiske året rundt 

Fastboende finnmarkinger fisker på senvinteren, ved påsketider og om sommeren. Innlandsfiske foregår over en lang periode og også utover høsten, og da kombineres fisket gjerne med anna høsting i utmarka. Håndredskaper, dvs. fiske med krok, snøre og stang dominerer, og det kan se ut som om bruk av garn og mer fangsteffektive metoder er redusert siden 1980-tallet.

Fisketuristene utenifra kommer til Finnmark i juli/august, men de er også noe med på isfiske på vårvinteren.

Fisket skaper betydelig lokal omsetning, anslagsvis gir innlandsfiske en omsetning på omlag 136 mill kroner per år. Det er finnmarkinger, både fiskere i egen kommune og fisketurister i eget fylke, som står for mer enn ¾ deler av denne omsetningen. I underkant av 30 millioner av forbruket står tilreisende nordmenn og utenlandske fiskere for. Undersøkelsen viser at det er liten vilje til å akseptere å betale for fiskekort blant fastboende i Finnmark .  

Finnmark blir oppfattet som et område hvor det tilrettelegges lite for innlandsfiske, særlig tilreisende utlendinger uttrykker et visst behov for mer bedre overnattingsmuligheter. 

Isfiske i Finnmark. Foto Børre Dervo
Isfiske er svært utbredt blant de som bor i Finnmark. Foto © Børre K. Dervo/NINA.

 

Les mer: 

NINA Rapport 1308 Fisket etter innlandsfisk i Finnmark 2016 - Resultater fra en spørreundersøkelse blant fastboende og tilreisende fiskere.

Pressemelding fra Finnmarkseiendommen (FeFo)

Kontakt:

   Motta nyhetsbrev fra nina