Nyhetsartikkel

Vidar Helgesen sjøsatte MS EDNA

Publisert 04.09.2017

MS EDNA er liten radiostyrt båt, utviklet for å samle vannprøver og kartlegge artsmangfoldet i innsjøer. I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker. 

I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker, avdelingsingeniør i NINA, Rolf Sivertsgård, bistår. Foto Jo Randen/Klima- og miljødepartementet.
I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker, avdelingsingeniør i NINA, Rolf Sivertsgård, bistår. Foto Jo Randen/Klima- og miljødepartementet.

Ny teknologi gir verdifull kunnskap

– Dette er et eksempel på hvordan ny teknologi gir oss verdifull kunnskap om miljøet slik at vi bedre kan ta vare på det, sier klima-og miljøminister Vidar Helgesen etter at båten er døpt og sjøsatt etter alle kunstens regler.

– Den lille båten skal brukes til å samle inn vannprøver i innsjøer og elver. Det gjør den langt mer effektivt enn hva vi får til. Vannprøvene filtreres gjennom et finmasket DNA-filter, ved slik kartlegging av DNA kan vi finne hvilke arter som finnes i den aktuelle innsjøen, forteller Vidar Helgesen.

Overvåking av gjedde i Nordmarka

MS EDNA og Miljø-DNA blir viktig for å gripe tidlig inn mot arter vi ikke vil ha. I Oslo-området gjelder det spesielt gjedda, den kan den fortrenge abbor, ørret og røye i fiskevann. Gjedde har allerede skapt store problemer for de lokale fiskebestandene på Vestlandet og i Midt-Norge. Selv om gjedda hører naturlig hjemme på store deler av Østlandet utgjør den en stor trussel ved flytting til nye lokaliteter.

Gjedda er nå påvist i Mylla, og herfra er det bare 1 kilometer til Ølja i Nordmarksvassdraget. Hvis det er mistanke om at gjedda har gått over terskelen og invadert marka, kan vi mye tidligere og enklere ved hjelp av den nye radiostyrte båten ta vannprøver og sjekke for gjedde-DNA. Da kan det også være mulig å stanse den.

Miljø-DNA sikrer effektiv overvåking

God forvaltning av våre naturmiljøer er avhengig av effektive metoder for å påvise enkeltarter og beskrive artsmangfold i et bestemt miljø. Tradisjonelle metoder er ofte arbeidskrevende, vanskelige å standardisere og ofte avhengige av taksonomisk ekspertise hos enkeltpersoner.

– Innsamling av vannprøver og analysering av miljø-DNA er en alternativ metode for overvåking av økosystemer, slik kan vi slippe langvarig innsats i felt med innsamling av prøver. Vi blir rett og slett både mer effektive og presise, sier Frode Fossøy, forsker og prosjektleder for Miljø-DNA og MS EDNA i NINA.

Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter kan man fange opp DNA i vannet og ved hjelp av genetiske analyser bestemme hvilke arter det kommer fra. Slik kan man beskrive hele økosystemer kun utfra en liten vannprøve. I tillegg kan en slik DNA-prøve lagres i lang tid og dermed utgjøre en historisk referanseprøve for dagens naturmangfold i forhold til fremtidige klimaendringer eller andre påvirkninger.

Se film fra prøveseilasen

MS EDNA tar vannprøver på et blunk! from NINAforskning on Vimeo.

Innovasjonen MS EDNA

Navnet henspiller på MS som et Motor-Skip, men også en Ms. - en ung frøken. EDNA er kvinnenavn, men også forkortelsen for miljø-DNA på engelsk (eDNA – environmental DNA).

MS EDNA er utviklet i tett samarbeid mellom NINA og teknologibedriften M-TECH mekaniske verksted i Trondheim, bestående av brødrene Morten og Petter Scharffscher.

MS EDNA er laget for å kunne ta representative miljø-DNA prøver fra innsjøer på en rask og enkel måte. Ved å pumpe vann gjennom et DNA-filter montert på båten kan en enkelt dekke store områder av en innsjø uten å måtte bevege seg fra sted til sted langs land. Det er også enkelt å velge om det skal tas spesifikke prøver fra enkeltområder i en innsjø eller en gjennomsnittsprøve fra innsjøen. Ulike genetiske analyser i etterkant kan avsløre både artsmangfold og relative mengder av hver art.

MS EDNA vil være et viktig fartøy og verktøy for å spore spredning av fremmede arter, påvise sjeldne rødlistearter, eller beskrive artsmangfoldet i et vann eller innsjø.

""
MS EDNA er utviklet for å kunne ta representative miljø-DNA prøver fra innsjøer på en rask og enkel måte. Foto Frode Fossøy/NINA. 

Spredning av fremmede fiskearter

I løpet av de siste tiårene har det vært en omfattende spredning og introduksjon av ferskvannsfisk her i landet. For å sette inn effektive tiltak er forvaltningen avhengig av at slike uønskede arter blir oppdaget og rapportert inn så raskt som mulig. Det kan være spesielt vanskelig å påvise forekomst av fremmede arter i en invasjonsfase med få individer. Og nye arter er ikke så enkelt å påvise uten omfattende fiske som også vil omfatte fiske av de artene som er hører naturlig til i de aktuelle vannet eller innsjøen. Uønsket spredning omfatter arter som for eksempel gjedde, karpe, abbor, suter, sørv, gullfisk, karuss og lake.

Mer om MS EDNA og miljø-DNA:

Temaside: Miljø-DNA i NINA 

Skal kartlegge livet under vann. NRK Østlandssendingen 04.09.2017

Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet. Banebrytende teknologi for overvåking av fiskevann

Fossøy, F., Dahle, S., Birkeland Eriksen, L., Hagen Spets, M., Karlsson, S. & Hesthagen, T. 2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt - NINA Rapport 1299. 

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2016. Spredning av ferskvanns-fisk i Norge. En fylkesvis oversikt og nye registreringer i 2015. NINA Rapport 1205. 

Kontaktperson:

Frode Fossøy

   Motta nyhetsbrev fra nina