Nyhetsartikkel

Økende turisme i sårbar arktisk natur

Publisert 05.03.2020

Turismen er en stadig viktigere bærebjelke for bosetningen på Svalbard. Samtidig skaper den utfordringer for et sårbart naturmiljø og måten turismen bør forvaltes på.

Passasjerer går i land fra ekspedisjonscruiseskip. Foto: Dagmar Hagen / NINA.
Passasjerer går i land fra ekspedisjonscruiseskip. Foto: Dagmar Hagen / NINA.

Det arktisk naturmiljøet er svært sårbart. Cruise-passasjerer går i land mange steder på øygruppen. Forstyrrelse av dyr, nedtråkking av vegetasjon og slitasje på jordoverflate, samt belastning på mange kulturminner, er de største negative effektene av slik ferdsel. 

Forskerne Hogne Øian og Bjørn Kaltenborn ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)  har gjort et litteraturstudie av turisme på Svalbard og i Arktis og hvilke effekter det har på naturmiljø, kulturminner og samfunn. Studiet er publisert som en egen rapport der det legges hovedvekt på cruiseturisme siden dette utgjør en stor andel av den voksende turismen til Svalbard. Forsøpling, innføring av fremmede og luftforurensende NOx-gasser og utslipp av CO2 er en av de største utfordringene som følger av denne trafikken.

Klimaendringene i Arktis er dramatiske

Temperaturstigning gjør at havis smelter raskt, noe som har en rekke forskjellige konsekvenser. Det bidrar til sterkere og hyppigere ekstremvær, noe som har negative konsekvenser for biodiversitet, landskap, infrastruktur og bosetninger. Klimaendringer kan gjøre både flora og fauna mer sårbare for menneskelig aktivitet. Ikke minst skaper redusert havis dårligere levekår for dyr som har isen som et viktig habitat. Klimaendringer øker også risikoen for spredning av fremmede arter, blant annet gjennom cruiseturismen. 

Det er behov for en mer dynamisk forvaltningspolicy 

I dag legges det ikke direkte begrensinger på antall besøkende til Svalbard. Kort sagt forvalter man en økende turiststrøm. Med unntak av verneområder, gjøres det heller ikke nevneverdig bruk av ferdselsreguleringer. At den økende turismen virker negativt inn på både naturmiljø og kulturminner kompliseres av effekter av klimaendringer. I lys av dette  bør det tas opp til vurdering om dagens relativt lite dynamiske forvaltningsstrategi bør endres gjennom ordninger som begrenser antall turister og i større grad regulerer besøkendes ferdsel. 

– Det er behov for kunnskap som muliggjør bruk av stedsspesifikke reguleringsformer som er mer detaljerte enn dagens inndeling i forvaltningssoner, sier Hogne Øian, som er hovedforfatter bak litteraturstudien. 

Anbefaler å innføre konsesjonsordninger 

Det er i dag et voksende marked for turoperatører på Svalbard. I rapporten anbefaler forskerne å vurdere innføring av en konsesjonsordning med avgifter, kvalifikasjonskrav og juridisk ansvar når det gjelder forsvarlig ferdsel.

Les mer: Øian, H. & Kaltenborn, B. 2020. Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme. NINA Rapport 1745. Norsk institutt for naturforskning.

NINA har tidligere utviklet en modell for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter for cruiseturisme på Svalbard. Modellen er tatt i bruk av Sysselmannen og av turistnæringen på Svalbard. Les mer i Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard.
 

   Motta nyhetsbrev fra nina