article

Blå slår hvit hos fjellreven

Publisert: 22. mars 2021
Tekst: Juliet Landrø

Hva betyr det for fjellreven om den er «blå» eller «hvit»? Ganske mye viser ny forskning.

Blå slår hvit hos fjellreven
De to mørkeste fjellrevene har større sjanse for å overleve enn sitt hvite søsken, viser ny forskning. Foto: Cecilia Di Bernardi og Roberto Lo Monaco

Livet i høyfjellet byr på mange utfordringer. Og måten dyr har utviklet seg for å leve med ekstreme temperaturer og stor variasjon i tilgangen på mat er noe som lenge har fascinert forskere.

– Evnen til å skifte farge på pelsen gjennom et år spiller en sentral rolle for å kunne kamuflere seg i snøen, men vi ville undersøke om fargen også kan ha noe å si for hvordan fjellreven klarer seg, sier Cecilia Di Bernardi, PhD-stipendiat ved University of Rome La Sapienza.

Sammen med blant andre forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) publiserte hun nylig en artikkel i Journal of Animal Ecology, som viser at blå fjellrever både har større sjanse for å overleve og for å reprodusere seg enn hvite fjellrever.

Det er godt dokumentert at dyr som fjellrev, hare, rype og røyskatt kamuflerer seg godt i omgivelsene de til enhver tid er i når de skifter farge på pelsen etter årstiden, slik at de unngår rovdyra. Men få studier har undersøkt om fargen på pelsen også har betydning for hvor godt revene klarer seg over tid.

Fjellreven er perfekt for å studere betydningen av pelsfarge

I den nye studien bruker forskerne data på overlevelse og reproduksjon hos fjellrev som er samlet inn gjennom Avlsprogrammet for fjellrev fra 2008-2019. Fjellreven er en av få arter med to pelsfarger. Både den hvite og den blå skifter farge etter sesong. Fargeskiftet hos den hvite varianten er markant mye mer forskjellig, fra hvit til brun, mens den blå skifter til mørkere brun. Det finnes både blå og hvit fjellrev i alle områder hvor fjellreven bor, og til og med innad i hvert kull. I dataserien forskerne bygger på har vi fulgt 798 fjellrever over mange år.

– Dette er den første studien som viser at blå fjellrever har større sjanse for å reprodusere seg, og at de voksne revene har større sjanse for å overleve, sier Di Bernardi.

Vil undersøke genene

Forskerne så at revene var like gode til å kamuflere seg i snøen, uavhengig av farge på «sommerpelsen». Så hva er grunnen til at de blå klarer seg bedre?

– Resultatene våre viser at pelsfargen kan være knyttet til andre fysiske egenskaper som kan ha betydning for overlevelse. Kanskje er det fordi gener knyttet til mørk pels kommer i kombinasjon med andre gener som har stor innvirkning på overlevelsen. For eksempel at mørkere pels kan være knyttet til immunforsvaret, aggressivitet og evne til å takle stress, forklarer Di Bernardi.

Fjellrev og andre dyr som lever i høyfjellet og Arktis er noen av artene som er mest truet av klimaendringer på jorda.

– For at vi skal kunne ta vare på fjellreven er det viktig at vi forstår hvordan de fysisk reagerer på klimaendringene, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA.

– Det kan tenkes at disse artene som skifter pelsfarge er særlig utsatt for følgene av klimaendring, blant annet på grunn av såkalte mismatch effekter, det vil si manglende kamuflasje. Dersom snøen kommer seinere, eller smelter tidligere, så kan de hvitfargete variantene klare seg dårligere.

Her kan du lese artikkelen i Journal of Animal EcologyFitness and fur colouration: Testing the camouflage and thermoregulation hypotheses in an Arctic mammal.

Forskningen inngår i prosjektet ECOFUNC, som er finansiert av Forskningsrådet, og bygger på arbeidet knyttet til bevaring av fjellreven, som Avlsprogrammet og Overvåkingsprogrammet for fjellrev. Prosjektets hovedmålsetning er å forstå hvordan et varmere klima og menneskets bruk av landskapet påvirker artenes ekspansjon og tilbakegang i høyfjellsøkosystemet.

Skriv ut