Urbane økosystemtjenester

Urbane økosystemtjenester

Økosystemtjenester er et samlebegrep på alle varer, tjenester og funksjoner i økosystemer som vi mennesker daglig drar nytte av. Alt fra tømmer og mat, til flomdemping, klimaregulering, friluftsliv og estetikk til danning av jordsmonn, primærproduksjon og habitat for biomangfold faller inn under økosystemtjenestebegrepet. 

Selv om byen ikke er et økosystem i vanlig forstand, kan vann og vegetasjon i byer betraktes som byens «blågrønne infrastruktur» som gir innbyggerne «økosystemtjenester». Økosystemtjenester kan være et nyttig begrep i byplanlegging, som konkretiserer hva innbyggerne får fra å bevare eller øke blå og grønne arealer. Å sette navn på økosystemtjenestene kan øke bevisstheten om dem i innbyggernes. Å sette økonomisk verdi på økosystemtjenester kan bringe dem høyere på banen i byplanleggernes hverdag.

Ikonene representerer noen av økosystemtjenestene som er viktige for Oslo (Kilde: Bymiljøetaten, Oslo Kommune).