Rovvilt og samfunn

Rovvilt og samfunn

NINA har i dag stor aktivitet innen forskning og overvåking på de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Aktiviteten bidrar til ny og viktig kunnskap om artene, som blir brukt av politikere, forvaltning, media og publikum.


Det skandinaviske bjørneprosjektet gir ny kunnskap om brunbjørnens økologi og konflikter med menneskelige interesserFoto © Kjartan Trana.

Utmarka i Norge i dag blir brukt til et mangfold aktiviteter, som ulike former for friluftsliv og beite av husdyr. Stortinget har slått fast at det skal være bestander av store rovdyr i landet, og rovdyrene fører til tap av husdyr og tamrein, og påvirker også jaktbare viltbestander. Det er derfor svært viktig at forvaltning og politikkutforming om rovdyr er basert på best mulig kunnskap.

NINAs forskning fokuserer på å tallfeste og kartlegge omfanget av konflikter mellom rovdyr og mennesker, og forstå de underliggende økologiske og samfunnsmessige prosessene. Det forskes på hvordan folk oppfatter og reagerer på rovdyr, konfliktene de forårsaker, og hvordan konfliktene håndteres av forvaltningen. Rovviltkonfliktene kan ikke forstås uavhengig av endringsprosesser som påvirker naturforvaltningen i moderne samfunn, og NINAs forskere studerer derfor menneskers forhold til rovdyr i et større samfunnsperspektiv.

Mye av NINAs forskning på de store rovdyrene er siden midten av 1990-tallet utført gjennom forskningsprosjektet Rovvilt og samfunn (ROSA). I prosjektet ser forskerne på ulike utfordringer knyttet til de store rovdyrene som en del av det moderne norske landskapet.

Under ROSA-paraplyen bidrar NINA med ny kunnskap gjennom:

  • Scandlynx, som er det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe. Prosjektet fokuserer på gaupe og jerv og deres virkninger på beitedyr, som sau og tamrein, samt rådyr, som er det viktigste ville byttedyret for gaupa i mange områder i Norge. 
  • Det skandinaviske bjørneprosjektet, som studerer brunbjørnens økologi og konflikter med menneskelige interesser. 
  • Det skandinaviske ulveprosjektet SKANDULV, som involverer en rekke vitenskapelige institusjoner i Skandinavia, og er en samordning av flere ulike delprosjekter knyttet til ulveforskningen. 

Det pågår også en rekke samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekter i NINA som søker å forstå folks oppfatninger om store rovdyr og forvaltningen av artene.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av de store rovdyrene i Norge, og er en egen enhet i NINA, med egen leder og stab. Overvåkingen blir utført på oppdrag fra Miljødirektoratet, og Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum. 

 

Når gaupa møter sauen


I Norge går over to millioner sau på utmarksbeite, samtidig som det lever bestander av store rovdyr ute i naturen. Når rovdyr og sau møtes, skaper dette en uholdbar situasjon for mange. Forvaltningen forsøker å løse den pågående konflikten ved å ta ut såkalte skadegjørere blant rovdyrene. Men fungerer dette?