Overvåking og forskning på fremmede arter

Hvert år ankommer nye arter til Norge. Enkelte av disse utgjør en trussel mot det stedegne naturmangfoldet og kan forårsake store økonomiske kostnader. NINA er et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen kunnskapsutvikling om fremmede arter. Vi driver forskning og overvåking på planter, sopp og dyr både på land og i vann.

Hvert år foregår det både naturlig og menneskeskapt spredning av arter inn til og innad i Norge. Enkelte merker man lite til, mens andre kan ha stor effekt på stedegen natur. Foto: NINA .

Naturen er i evig endring og hvilke arter som finnes i et gitt område vil alltid variere. Organismer forflytter seg som følge av klimaendringer, bestandsendringer eller som følge av menneskelig hjelp. Noen blir bevisst satt ut, mens andre kommer som blindpassasjerer med for eksempel ballastvann, importerte planter og matvarer, eller gjemt i klær og bagasje. En viss grad av slik innvandring er helt naturlig og de fleste merker vi lite til, men blir det for mye så kan det bli et problem for den lokale naturen. Spredning av fremmede arter regnes som en av de største truslene mot verdens biologiske mangfold.

Hva er en fremmed art?

Begrepet «fremmede arter» omfatter alle arter som har blitt spredd utenfor sitt naturlige utbredelsesområde ved hjelp av menneskelig aktivitet. Dette omfatter også underarter, lokale varianter av arter og menneskeskapte varianter som husdyrraser og kultiverte planter. Spredningen er begrenset til landegrenser, men omfatter også spredning innad i landet, som for eksempel utsetting av gjedde i vassdrag hvor den ikke har spredt seg selv.

Fremmede arter kan gjøre skade på den lokale naturen på flere måter. Nye arter som kommer inn kan endre miljøet og utkonkurrere stedegne arter. Dette er spesielt kritisk hvis den påvirker arter som allerede er truet av andre årsaker. Fremmede arter kan bringe med seg andre blindpassasjerer, som parasitter og nye sykdommer. De kan også blande seg med stedegne arter og i enkelte tilfeller redusere det totale genetiske mangfoldet.

Som oftest er det greit å definere en fremmed art, men noen ganger kan det være vanskelig. Spesielt gjelder dette underarter og varianter. For å best kunne kartlegge og overvåke fremmede arter så trenger vi en god oversikt over naturmangfoldet i Norge. Det er også viktig å vite litt om historien til artene. Hvordan skal vi for eksempel behandle villsvinet som kommer tilbake til Norge etter å ha vært utryddet i en periode? Eller rådyret som først vandret inn på 1900-tallet?

Uansett grunn til spredning av nye arter er det viktig for naturforvaltningen at dette overvåkes og at vi undersøker effekten på stedegen natur. Mange arter vil være umulig å bli kvitt når de først har etablert seg. De mest effektive tiltakene er derfor å redusere og kartlegge spredningen på et tidlig stadium. 

NINAs arbeid med fremmede arter krever mange metoder, fra laboratorie- til feltarbeid, og eksperimenter med ny teknologi. Foto: NINA.

Hva gjør vi på NINA?

NINA driver med forskning, risiko- og konsekvensutredninger, kartlegging og overvåking av fremmede arter i spesielt Norge og Arktis, samt utvikling og evaluering av tiltak mot disse. Samtidig driver vi metodeutvikling for å effektivisere og øke kvaliteten på dette. En effektiv overvåking og kontroll av både fremmede arter og deres spredningsveier inn i norsk natur krever en relevant og kontinuerlig oppdatert database for identifisering av slike arter og genotyper. NINA jobber med å utvikle en slik databaseløsning. 

Pukkellaks Registrering av pukkellaks i Norge - forskerne vil gjerne høre fra deg som har fanget pukkellaks.
Fremmede ferskvannsfisk Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde.
PlanteimportDe siste 20 årene innførselen av planter til Norge økt betydelig, og med på lasset følger blindpassasjerene. 
Miljø-DNAFinner fremmede fiskearter med vannprøver.

Nyhetsarkiv - fremmede arter

Foto: Jan Arne Stokmo
08.08.2019

Du kan møte NINA og Rovdata på Elverum

NINA og Rovdata deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen!
Les mer...
Planter med jordklump kommer til Norge i slike kasser. På lasset følger blindpassasjerer som truer naturmangfoldet. Foto: Anders Often, NINA
11.06.2019

Millioner av blindpassasjerer til Norge med hageplanter

NINA-forskere har avdekket over en million blindpassasjerer som følger med import av hageplanter. For å intensivere jakten på fremmede arter, anbefal...
Les mer...
Skadelige krysninger av rhododendron skaper store områder med tett dekke som utkonkurrerer stedegne arter, som her i Tipperary i Irland. Foto: Kieran Caplice
15.04.2019

Tilrår tiltak mot rømt rhododendron

Rhododendron i hager gleder de fleste. På feil sted kan den vakre planten bli dyr for samfunnet.
Les mer...
Sysselmannen fjerner uønsket hundekjeks i Barentsburg. Foto: Svalbardposten/Christopher Engås.
11.04.2019

Har du sjekket bagasjen din for fremmede arter?

Skal du reise til Arktis? Frø, insekter og parasitter kan bli med som blindpassasjerer på reisen, uten at du aner det. En ny film forteller hvordan d...
Les mer...
Reetablering av oterbestanden kan være en rimelig og effektiv måte å restaurere fuglelivet i skjærgården på. Foto: Arild Landa, NINA
25.03.2019

Oteren kan ta rotta på minken

Oteren er tilbake på sørvestlandet. Det kan være gode nyheter for sjøfugl som trues av mink.
Les mer...
Hunn av svartmunnet kutling (Neogobius melanostomus). Foto Leon Green Ekelin, Göteborgs Universitet  CC BY 4.0.
15.02.2018

Fremmed fisk på rask frammarsj

Den invaderende fiskearten svartmunnet kutling regnes som en dørstokkart på Norsk svarteliste. For å hindre at den etablerer seg hos oss er det vikti...
Les mer...