Ansattinformasjon

Ann Kristin Schartau

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 39 548
 E-post: ann.schartau@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Ferskvannsøkologi, biologisk mangfold, overvåking, dyreplankton, småkreps, invertebrater, standardisering, vannforskriften, vanndirektivet, naturtyper ferskvann, vannkjemi, forurensning, fosuring, kalking, tungmetaller.

Nøkkelkvalifikasjoner

Praktisk erfaring først og fremst knyttet til vassdragsforskning og prosjektledelse. Hennes kompetanse omfatter spesielt overvåking av forurensninger, kartlegging/overvåking av biologisk mangfold samt økologisk tilstandsvurdering av innsjøer og elver. Hun har koordinert nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann og har hatt en sentral rolle i utvikling og utprøving av nasjonal typologi, overvåkingsdesign og nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann. Hennes forskning er særlig knyttet til referansetilstand og naturlig variasjon, miljøindikatorer og effekter av ulike påvirkninger, med spesiell fokus på vannkjemi og invertebrater (bunndyr og småkreps).

Deltatt i flere arbeidsgrupper på kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i ferskvann og har ledet NINAs arbeidsgruppe for ferskvann i forbindelse med utvikling av Naturindeksen Hun har også hatt ansvar for å beskrive miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter i ferskvann og for risikovurdering av fremmede arter av ferskvannskreps Nasjonal og internasjonal erfaring fra standardisering av biologiske metoder i ferskvann samt utvikling og interkalibrering av klassifiseringssystemfer for tilstandsvurdering iht. vanndirektivet/vannforskriften.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ann Kristin Schartau