Ansattinformasjon

Kontakt

Erik Framstad

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: 406 31 752
 E-post: erik.framstad@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde
Populasjons- og habitatøkologi hos terrestriske vertebrater (spesielt smågnagere), landskapsøkologi, høyfjellsøkologi, skogøkologi, indikatorer for og overvåking av biomangfold.

Nøkkelkvalifikasjoner

Viktigste vitenskapelige erfaringer dekker bestands- og habitatøkologi hos smågnagere i boreale skoger og fjelløkosystemer. Anvendt forskning, oppdrag og konsulentvirksomhet omfatter studier i og utredninger om boreal skogøkologi, verneområder, økologiske effekter av jordbruk og skogbruk på arter og økosystemer, konsekvensutredninger av infrastrukturutbygging, utvikling av indikatorer for biologisk mangfold, og overvåking av terrestrisk biologisk mangfold.

Viktigste administrative erfaring omfatter ledelse av NINAs forskningsavdeling i Oslo, samt koordinering av terrestrisk økologisk overvåkning og større forskningsprosjekter og programmer knyttet til skog eller kulturlandskap.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Erik Framstad

Bestillngsskjema_MaurINorge