CV

Ann Kristin Schartau

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 39 548
 E-post: ann.schartau@nina.no
 Arbeidssted: Oslo

Kunnskapsområde

Ferskvannsøkologi, biologisk mangfold, overvåking, dyreplankton, småkreps, invertebrater, standardisering, vannforskriften, vanndirektivet, naturtyper ferskvann, vannkjemi, forurensning, fosuring, kalking, tungmetaller.

Nøkkelkvalifikasjoner

Praktisk erfaring først og fremst knyttet til vassdragsforskning og prosjektledelse. Hennes kompetanse omfatter spesielt overvåking av forurensninger, kartlegging/overvåking av biologisk mangfold samt økologisk tilstandsvurdering av innsjøer og elver. Hun har koordinert nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann og har hatt en sentral rolle i utvikling og utprøving av nasjonal typologi, overvåkingsdesign og nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann. Hennes forskning er særlig knyttet til referansetilstand og naturlig variasjon, miljøindikatorer og effekter av ulike påvirkninger, med spesiell fokus på vannkjemi og invertebrater (bunndyr og småkreps).

Deltatt i flere arbeidsgrupper på kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i ferskvann og har ledet NINAs arbeidsgruppe for ferskvann i forbindelse med utvikling av Naturindeksen Hun har også hatt ansvar for å beskrive miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter i ferskvann og for risikovurdering av fremmede arter av ferskvannskreps Nasjonal og internasjonal erfaring fra standardisering av biologiske metoder i ferskvann samt utvikling og interkalibrering av klassifiseringssystemfer for tilstandsvurdering iht. vanndirektivet/vannforskriften.

Utdanning

1986 Cand.scient. (M.Sc.), Zoology (freshwater ecology), University of Oslo.

Arbeidserfaring

2012-present: Senior research scientist, NINA - 1991-2011: Research scientist, NINA. - 2001-2002: Assistant Head of Research Division, Dep. of Aquatic Ecology - 1996, 1997-1998: Head of Research Division, Dep. of Aquatic Ecology (13 month). - 1996-1998: Assistant Head of Research Division, Dep. of Aquatic Ecology (leave from October 1998 to February 2001). 1989-1991: Senior adviser, Department of environmental affairs, County of Telemark. 1987-1988: Research assistant, Department of Marine Botany, Institute of Biology, University of Oslo. 1987: Two months as advisor for the Ministry of Fisheries, Department of research and advisement. 1986-1987: Research assistant, Vassdragsforsk. 1984-1986: Assistant lecturer, Department of Zoology, Institute of Biology, University of Oslo.

Kurs mm

1988-96: Various courses at university level (total ¾ year): Marine pollution, Evolutionary biology, Management of biodiversity, Population ecology, Zooplankton ecology 1993: Two weeks course: "Ecology and management of tropical biodiversity: The Guanacaste Conservation area pilot project" in Costa Rica 1993: One week advanced course on Ecotoxicology, EERO, Texel, The Netherlands 1988: Two weeks course on Marine micro-ecology, Laboratory of marine ecology, Helsingør, Danmark 1988: Member of the editorial board of the newsletter "Newsletter-Southern Africa" (Norwegian Council of Southern Africa)

Språkkunnskaper

English (excellent), German (fair), Italian (fair), Norwegian (mothertounge)

Internasjonale arbeidsforhold

Norway, Sweden, Costa Rica, Russia

Konferansebidrag

Conference Presentations (only included presentations performed by my self): Schartau, A.K.L. 1992. Utbredelse og effekter av miljøgifter i ferskvann. Norsk vannforening, Oslo, Norway, January 1992 (Oral presentation, Norwegian). Aagaard, K., Schartau, A.K.L., Hanssen, O., Lierhagen, S., Nøst, T. & Wilmann, B. 1992. Effekter av kadmiumtilførsler på littoralsamfunn studert ved limnokoralleksperiment. Seminar Naturens tålegrenser, Oslo, Norway, February 1992 (Oral presentation, Norwegian) Aagaard, K., Schartau, A.K.L., Hanssen, O., Lierhagen, S. & Wilmann, B.H. 1992. Effects of cadmium on population and community structures in littoral zone of a boreal lake: An experimental study using limnocorrals. 25th SIL (Soscietas Internationalis Limnologiae) congress, Barcelona, Spain, August 1992 (Oral presentation). Schartau, A.K.L. 1993. Effekter av kadmium på littorale ferskvannsarter og -samfunn: et felteksperiment. Fagmøte TVLF-programmet (NFR) og Naturens tålegrenser, Stjørdal, Norway, February 1993 (Poster) Schartau, A.K.L., Aagaard, K. & Lierhagen, S. 1995. Cycling of cadmium in freshwater following experimental contamination. 26th SIL (Soscietas Internationalis Limnologiae) congress, Sao Paolo, Brazil, August 1995 (Oral presentation). Schartau, A.K.L. 1994. Effekter av lavdose kadmiumbelastning på planktoniske og litorale krepsdyr: et felteksperiment. Fagmøte TVLF-programmet (NFR) og Naturens tålegrenser, Grimstad, Norway, March 1994 (Poster, Norwegian). Schartau, A.K.L., Walseng, B. & Nøst, T. 1995. Distribution of planktonic and littoral crustaceans in acid sensitive mountain lakes in Southern-Norway. 5th International Conference on Acid Deposition, Gøteborg, Sweden, July 1995 (Poster). Schartau, A.K.L. 1996. Effekter av forsuring og kadmium-forurensning på populasjoner og samfunn av limnisk zooplankton. Fagmøte TVLF-programmet (NFR) og Naturens tålegrenser, Hønefoss, Norway, January 1996 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L. & Walseng, B. 1996. Effects of experimental cadmium contamination on littoral and planktonic crustaceans. 4th International symposium on Cladocera, Postojna, Slovenia, August 1996 (Oral presentation). Schartau, A.K.L. 1998. Eksperimentell Cd-belastning - Effekter av langtidseksponering på litorale populasjoner og samfunn. Programseminar Forurensningsprogrammet (NFR), Oslo, Norway, September 1998 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L. & Nøst, T. 1998. Pasvik River Watercourse, Barents Region: pollution impacts and responses in the crustacean zooplankton communities. Seminar Northern Lakes Recovery Study, Sudbury, Canada, February 1998 (Oral presentation). Schartau, A.K.L., Walseng, B., Nøst T. & Halvorsen G. 1998. Long-range transported air pollutants: monitoring of freshwater crustaceans. 27th SIL (Soscietas Internationalis Limnologiae) congress, Dublin, Ireland, August 1998 (Poster presentation). Schartau, A.K.L. 1999. Tålegrenser og ferskvannsfauna i norske fjellområder. Seminar Naturens tålegrenser, Kvam i Gudrandsdalen, Norway, February 1999 (Oral presentation, Norwegian). Raddum, G. & Schartau, A.K.L. 2000. Acid rain monitoring in Norway - examples of recovery of invertebrates in Norway. Seminar Northern Lakes Recovery Study, Grimstad, Norway, June 2000 (Oral presentation). Schartau, A.K.L., Walseng, B. & Snucins, E. 2000. Correlation between microcrustaceans and environmental variables along an acidification gradient in Sudbury, Canada. 6th International Conference on Acid Deposition, Tsukuba, Japan, December 2000 (Poster presentation). Schartau, A.K.L. 2001. Betydning av kalsium for artsrikdom og sammensetning av småkreps i Norge. Acidification, critical loads and liming (Swedish-Norwegian seminar), Stavanger, Norway, September 2001 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L. & Hobæk, A. 2001. Biodiversity in urban ponds and small lakes: effects of habitat and disturbances. 28th SIL (Soscietas Internationalis Limnologiae) congress, Melbourne, Australia, February 2001 (Oral presentation). Schartau, A.K.L. 2002. Acidification and recovery - the Norwegian monitoring program on microcrustaceans. Seminar: Northern Lakes Recovery Study, Sudbury, Canada, February 2002 (Oral presentation). Schartau, A.K.L. 2003. Typology of Norwegian lakes and rivers. Workshop: Nordic Freshwater Fish Expert group, Trondheim, Norway, April 2003 (Oral presentation). Schartau, A.K.L. 2004. Forsuringsutvikling i Norge - effekt av sur nedbør på ferskvannsbiologi. Seminar: Norwegian management-group related to acidification and liming, Norway, January 2004 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L. 2004. Reference conditions for water chemistry and biology - siliceous watercourses in Western Norway. Workshop: Status of lakes and rivers included in the national monitoring programme on liming, Stavanger, Norway, April 2004 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L, Jensen, A.J. & Saksgård, R. 2004. Top-down effects on zooplankton community structure in a mesohumic lake. 29th SIL (Soscietas Internationalis Limnologiae) congress, Lahti, Finland, August 2004 (Oral presentation). Schartau, A.K.L 2004. Utvikling i effekter på akvatisk biologi I ulike deler av forsuringsområdet i Norge. Liming and acidification (Swedish-Norwegian seminar), Umeå, Sweden, September 2004 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L 2004. Nordisk og europeisk samordning av klassifiseringssystem. Seminar: Norsk vannforening, Oslo, Norway, September 2004 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K.L., Halvorsen, G. & Walseng, B. 2005. Early signals of natural recovery in acidified lakes in Norway. 7th International Conference on Acid Deposition, Praha, Tsjekkia, juni 2005 (Poster presentasjon). Schartau, A.K.L., & Halvorsen, G. 2005. Sediment records of microcrustaceans confirm the ecological classification of acidified Norwegian lakes. 7th International Conference on Acid Deposition, Praha, Tsjekkia, juni 2005 (Poster presentasjon). Schartau, A.K., Moe, J., Sandin, L., McFarland, L. & Raddum, G. 2007. Lake acidification and macroinvertebrates: sensitive taxa and metrics. REBECCA final conference, Oslo, Norge, mai 2007 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K., Dervo, B., Halvorsen, G., Hanssen, O., Mjelde, M., Rusch, G., Østdahl, T. 2007. Effects of flood control measures on landscape diversity and aquatic flora and fauna (Norway). 30th SIL (Soscietas Internationalis Limnologiae) congress, Montreal, Canada, August 2007 (Oral presentation). Schartau, A.K. & Goodkoep, W. 2007. Macroinvertebrates as indicators for acidification status. Acidification indices - applicability across Europe? Swedish-Norwegian conference on liming and acidification, Bergen, Norway, September 2007 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K. 2007. Intercalibration of classification systems in Europe. Meeting between NINA and the Hydrobiological Institute, Ochrid, Rep. of Macedonia in Oslo, Norway, September 2007 (Oral presentation). Schartau, A.K., Dervo, B., Halvorsen, G., Hanssen, O., Mjelde, M., Rusch, G., Østdahl, T. 2007. Flood plains - a threatened nature type. Biodiversity, pressures and management. Seminar: Vassdragsseminaret, Trondheim, Norway, November 2007 (Oral presentation, Norwegian). Schartau, A.K. 2008. Bruk av invertebrater for klassifisering av forsuringstilstand. Interkalibreringsarbeidet. Møte i Arbeidsgruppe nasjonal sur nedbør overvåking, Kongsvoll, april 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2008. Nytt (foreløpig) klassifiseringssystem for ferskvann i hht. Vanndirektivet. Bunndyr og forsuring. Møte i Arbeidsgruppe nasjonal sur nedbør overvåking, Kongsvoll, april 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2008. Fastsettelse av referanseverdier for tilstandsindikatorer i ferskvann i hht. Vannrammedirektivet. Møte om Norsk naturindeks og valg av tilstandsindikatorer, Oslo, mai 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2008. Klassifiseringssystem for bunndyr i hht. Vannrammedirektivet. Forslag. Fagtreff i Vannforeningen, UMB, mai 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. & Fjellheim, A. 2008 Classification system for assessment of acidification based on macroinvertebrates (Norway). Status and way forward. Møte i Northern Intercalibration Group, Arbeidsgruppe Macroinvertebrates, Naturvårdsverket, Stockholm, juni 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2008 Norwegian river macroinvertebrate data and classification method. Status and future perspective. Møte i Northern Intercalibration Group, Arbeidsgruppe Macroinvertebrates, Naturvårdsverket, Stockholm, juni 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2008 Norwegian lake macroinvertebrate data and classification method. Status and future perspective. Møte i Northern Intercalibration Group, Arbeidsgruppe Macroinvertebrates, Naturvårdsverket, Stockholm, juni 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2008. Norwegian lake macroinvertebrate data and classification method. Eutrophication. Møte i Northern Intercalibration Group, Arbeidsgruppe Macroinvertebrates, Naturvårdsverket, Stockholm, juni 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K., Walseng, B., Halvorsen, G. & Spikkeland, I. 2008. Cladocera fauna in Norway - are ponds and lakes different? 8th International symposium on Cladocera, Aguascalientes, Mexico, oktober 2008 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Status for Interkalibreringsarbeidet. 1. Forsuring og makroinvertebrater (NGIG). Møte i arbeidsgruppen Interkalibrering av nasjonale metoder jfr VD, Oslo, februar 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Interkalibreringsarbeidet. IC-opsjoner - makroinvertebrater (NGIG). Møte i arbeidsgruppen Interkalibrering av nasjonale metoder jfr VD, Oslo, februar 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Økosystemtjenester i ferskvann: Landbruk, flomtiltak og biologisk mangfold. Seminar: Norsk institutt for naturforskning “Økosystemtjenester", Stjørdal, Norge, februar 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. & Solheim, A.L. 2009. Vanndirektivet og planer for basisovervåking, ferskvann. Seminar: Norsk istitutt for vannforskning “Overvåking - lange dataserier og nye utfordringer", Oslo, Norge, april 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Ny bunndyrindeks forsuring jfr. Vanndirektivet. Nye innsjødata 2008-2009. Workshop: Nasjonal forsuringsovervåking, Kongsvoll, april 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Klassifiseringssystem for tilstandsvurdering forsuring jfr. Vanndirektivet. Status og planer. Workshop: Nasjonal forsuringsovervåking, Kongsvoll, april 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. & Solheim, A.L. 2009. Vanndirektivet og planer for basisovervåking, ferskvann. Workshop: Nasjonal forsuringsovervåking, Kongsvoll, april 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. & Solheim, A.L. 2009. Nettverk for basisovervåking av ferskvann i Norge jfr Vanndirektivet - Forslag. Møte i overvåkingsgruppen for implementering av vanndirektivet i Norge, Oslo, juni 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Large river monitoring and assessment in Norway. Workshop i arbeidsgruppen X-GIG Large river intercalibration, Koblenz, Tyskland, september 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Surveillance monitoring programme in Norway - lakes and rivers. 2. Reference network. 2nd Nordic workshop on WFD implementation, Helsinki, Finland, oktober 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Intercalibration of Lake and River acidification. Status and remaining work. 2nd Nordic workshop on WFD implementation, Helsinki, Finland, oktober 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2009. Assessment of acidification in Norway - indicators and classification system. 2nd Nordic workshop on WFD implementation, Helsinki, Finland, oktober 2009 (Muntlig presentasjon). Schartau, A.K. 2010 Presentasjon av basisovrevåkingsnettverk Molde, Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Klassifiseringskurs, Overvåkingsmøte Kongsvoll, Kalkingsseminar Gardermoen, Nordisk WFD mote i Sverige, NI konferanse Stjørdal

I perioden 2010-2015: totalt 65 foredrag/postere registrert I NINAs foredragsdatabase (Foredrag_Schartau_2007-2015.xlsx).

Fra og med 2016 er alle foredrag/postere registrert i Cristin: 10 foredrag/postere i perioden 2016-2018.

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

International Association of Theoretical and Applied Limnology

Norwegian Association of Limnology

Publikasjoner: