NINAs tjenester

NINAs kompetanse og tjenester

NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med biologer, geografer, genetikere, samfunnsvitere, sosiologer, statistikere med mere. 

Vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhenger med de store drivkreftene i naturen.

Sentrale arbeidsområder 

  • Naturens varer og tjenester (økosystemtjenester)
  • Bærekraftig høsting av vilt – og fiskebestander
  • Overvåking og analyser av endringer i naturen
  • Effekter og tilpasninger til klimaendringer
  • Konsekvensutredninger av ulike typer naturinngrep
  • Naturrestaurering
  • Arealbruk og landskapsanalyser
  • Kartlegging og overvåking av naturmangfold
  • Analyser av ulike typer naturressurskonflikter
  • Naturbruk og friluftsliv