Dialog og formidling

Dialog og formidling

Dialog og deltakende prosesser er viktige verktøy ved konflikter. NINA har lang erfaring i å gjennomføre slike prosesser gjennom blant annet konsekvensutredninger, konfliktreduserende dialoger og scenariobygging. 

Forvaltning av naturressurser fører alltid til konflikter fordi folk som føler seg berørt har ulike motiver og interesser. Enkelte ganger kan slike konflikter være svært alvorlige, særlig når mennesker konkurrerer om bruken av naturressurser eller når utnyttelsen av ressursene kommer i konflikt med bevaringen av økologiske eller kulturelle verdier. 

Konflikter til å leve med?

Det er nødvendigvis ikke et mål å fjerne konfliktene, men å redusere dem slik at mennesker med ulike syn og ståsted kan leve så fredelig som mulig sammen. 

Dialog bygger broer

Erfaring viser at dialog kan bygge broer, redusere konflikter og øke felles forståelse for problemstillingene. Erfaring viser også at deltakende prosesser kan være et viktig redskap i slike dialogsammenhenger. Her møtes ulike aktører på en felles arena for kunnskapsdeling og problemløsning. I mange områder har konfliktene eksistert i mange tiår, av og til så lenge man kan huske. Ofte er det også slik at partene vet at de skal leve sammen også i framtida, men likevel bevarer og til og med gjødsler konfliktbildet. For å få til en god sameksistens må kunnskap om hverandres tanker, motiver og ståsted deles mellom aktørene. Manglende kunnskap vil føre til at partene konstruerer gale historier om hverandre, gapet blir større, broene lengre og ennå større konflikter oppstår. 

Konflikter vil alltid oppstå, men ved å møte konfliktene sammen i dialog og kunnskapsutveksling, vil avstanden reduseres og mulige vinn-vinn situasjoner kunne oppstå.
 

NINAs dialogprosesser

NINA har lang erfaring i å gjennomføre deltakende prosesser gjennom ulike konsekvensutredninger, konfliktreduserende dialoger og scenariobygging. 

Felles for alle slike prosesser er dialogen for om mulig kunne gi prediksjoner eller utforske muligheter i et framtidssamfunn hvor fredelig sameksistens er målet. Dialogen etableres som en "styrt prosess" etter et anerkjent opplegg der dialogen ledes av en erfaren prosessleder. 

Kontakt

Jørn Thomassen, vitenskapelig rådgiver 

Ansvarlig for koordinering av konsekvensundersøkelser i NINA, utvikling av konsekvensutredninger som fag i NINA. Deltakende prosesser og dialog. Konfliktbehandling.