RSS

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse

Publisert: 3. april 2017
Tekst: Camilla Næss

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.
 

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse
Namsen/Grong Foto: Eva B. Thorstad

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er en bredt sammensatt gruppe forskere som blant annet vurderer og rangerer trusselfaktorer for villaksen i Norge. Denne trusselvurderingen gjøres gjennom et system som kombinerer betydningen de ulike truslene har for reduksjon og tap av bestander med risikoen for at de vil medføre framtidig reduksjon og tap av villaks.

–Det mest verdifulle med systemet er at det kombinerer hvordan de ulike trusselfaktorene virker i dag, med hvordan det kan utvikle seg fram i tid. Derfor gir denne trusselvurderingen avgjørende kunnskap for prioritering av videre forskning og forvaltningstiltak, sier Torbjørn Forseth, leder i VRL og NINA-forsker.

–Klassifiseringssystemet er utviklet på grunnlag av norske forhold, men kan enkelt tilpasses andre land og internasjonale vurderinger, forteller Forseth.

Artikkelen er skrevet av forskere fra NINA, Uni Research Miljø, Havforskningsinstituttet, NIVA, Veterinærinstituttet, UiT/Norges Arktiske Universitet og Universitet i Oslo

Les artikkelen The major threats to Atlantic salmon in Norway i ICES Journal of Marine Science.

Rangerer menneskelig påvirkning 

Klassifiseringen omfatter 16 menneskeskapte påvirkningsfaktorer. I metoden skilles det mellom påvirkninger og bestandstrusler, og mellom stabiliserte og ikke stabiliserte påvirkninger og trusler. En stabilisert påvirkning er en faktor som reduserer produksjonen av villaks, men som ikke truer bestanden, og som har lav sannsynlighet for at situasjonen forverrer seg i framtida. 

En ikke-stabilisert bestandstrussel påvirker laksebestander så sterkt at den kan bidra til at disse blir kritisk truet eller går tapt, og at det er høy sannsynlighet for at dette vil forverres dersom det ikke iverksettes tiltak som kontrollerer eller reduserer denne faktoren.

Dette er det todimensjonale klassifiseringssystemet for å vurdere påvirkningsfaktorer og bestandstrusler for norsk villaks. Jo mørkere farge jo mer alvorlig.
Dette er det todimensjonale klassifiseringssystemet for å vurdere påvirkningsfaktorer og bestandstrusler for norsk villaks. Jo mørkere farge jo mer alvorlig.

Rømt oppdrettslaks og lakselus er i dag slike ikke-stabiliserte faktorer, mens Gyrodactylus salaris (Gyro), sur nedbør, vannkraftreguleringer og fysiske inngrep er eksempler på det som blir vurdert til å være stabiliserte faktorer.

–Klassifiseringssystemet gir oss en unik mulighet til ikke bare å vurdere hver enkelt av påvirkningsfaktorene, men også til å rangere dem i alvorlighetsgrad. Denne trusselvurderingen sammen med detaljert kunnskap om utviklingen for alle norske laksebestander, gjør det mulig å iverksette tiltak og drive forvaltning som ivaretar de norske villaksbestandene, konkluderer Torbjørn Forseth.

Dette er de 16 trusselfaktorene som ble vurdert for 2015. Grønt symbol betyr at denne faktorene har vi god kunnskap om, gult symbol angir er på disse områdene trenger vi fortsatt kunnskap og de røde betyr at her vet vi for lite og det er stor usikkerhet.
Dette er de 16 trusselfaktorene som ble vurdert for 2015. Grønt symbol betyr at denne faktorene har vi god kunnskap om, gult symbol angir er på disse områdene trenger vi fortsatt kunnskap og de røde betyr at her vet vi for lite og det er stor usikkerhet.

Bred forskergruppe følger med villaksen 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd som er oppnevnt av Miljødirektoratet. Oppdraget er gjennom årlige rapporter å beskrive bestandsstatus for norsk villaks, vurdere trusler, og gi råd om beskatningsnivå og andre tema som berører villaksen.

VRL har fra 2017 rådsmedlemmer fra NINA, Uni Research Miljø, Havforskningsinstituttet, NIVA, NTNU, Veterinærinstituttet, og Universitet i Oslo. Medlemmene deltar i kraft av sin kompetanse, og representerer ikke institusjonen de arbeider ved.

Se www.vitenskapsradet.no for mandat, sammensetning og resultater. Her kan du også lese mer om selve klassifiseringssystemet for trusselvurderingen.

Kontakt: Torbjørn Forseth
 

Skriv ut