Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar

NINAs etikkplakat og etiske retningslinjer hjelper oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg.

Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. Etikkplakaten og de etiske retningslinjene skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg. Men skrevne ord og retningslinjer er ikke alltid tilstrekkelig. Etikk handler om mer enn hva som er mulig å nedfelle i et dokument; nemlig personlig integritet, mellommenneskelige relasjoner, god bedriftskultur og klokskap. 

For NINA er det avgjørende at vi har tillit i samfunnet. Og det er utelukkende vi i NINA som kan skape grunnlaget for slik tillit. Tilliten skapes gjennom det inntrykk vi som enkeltpersoner og som bedrift gir overfor verden rundt oss hver eneste dag. 

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema