Kystøkosystemer i endring

ECOCOAST: Kystøkosystemer i endring

På verdensbasis er kystøkosystemene i økende grad utsatt for press i form av overutnyttelse av naturressursene, habitatødeleggelse, forurensing og klimaendringer. Disse menneskeskapte påvirkningsfaktorene fører til omveltninger i økosystemene, som igjen har store konsekvenser for tjenestene disse økosystemene yter kystbefolkningen. Forvaltningsplanene for norske havområder peker spesifikt på klimaendringer, høsting, arealbruk, og introduksjon av fremmede arter som de viktigste påvirkningsfaktorene i våre områder.
For å forstå hvordan disse faktorene forandrer de marine økosystemene trengs evidensbaserte, integrerte studier som adresserer presise og relevante forskningsspørsmål.  Det vitenskapelige hovedmålet for ECOCOAST har vært å undersøke effekten av menneskelige påvirkningsfaktorer på norske kystøkosystemer.

Ærfugl
WP 4 har undersøkt hvordan beiting fra sjøender, endrede isforhold og invasjon av kongekrabbe påvirker predasjon i bunnsamfunnene i den sublittorale sonen. Her en ærfugl hunn som ruger på sine egg i Kongsfjorden, Svalbard. Foto Børge Moe/NINA

I ECOCOAST har vi fokusert på to typer drivere: forstyrrelse av habitater og høsting. Innenfor disse to temaene er prosjektet delt inn i fire arbeidspakker (WP) som har undersøkt hvert sitt system:

Tema 1: Forstyrrelse av habitater

 • WP 1 Effekten av oppdrettsanlegg på villfisksamfunn
 • WP 2 Effekten av bunntråling på det biologiske mangfoldet av marine bunndyr

Tema 2: Høsting 

 • WP 3 Effekten av havklima og fluktuasjoner i høstbare fiskebestander på sjøfuglsamfunn og den romlige organiseringen av pelagiske økosystemer.
 • WP 4 Effekten av endrede isforhold, predasjon og invasjon av kongekrabbe for havdykkender.

Prosjektgjennomføring og ressursbruk

Ecocoast har vært gjennomført i henhold til planen. En stor andel (80 %) av budsjettet har gått til forskertimer for NINA-forskere. Dette har muliggjort faglig fordypning og kompetanseutvikling på strategisk viktige fagområder. Samtidig har prosjektdeltagerne kunnet bygge opp samarbeidsrelasjoner til andre viktige forskningsmiljøer, og hatt mulighet for å utvikle prosjektideer og forskningssøknader.

Strategisk målsetning og videreføring

Den strategiske målsetningen til Ecocoast har vært å integrere NINAs artsspesifikke dataserier og kompetanse i større økosystemorienterte og tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Hovedhensikten har vært å gjøre NINAs kompetanse mer relevant for marin økosystembasert forvaltning.

Ecocoast har bidratt til å bygge opp samarbeidsrelasjoner mellom NINA, Havforskningsinstituttet, NIVA, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Dette samarbeidet har gitt opphav til en rekke søknader til Forskningsrådet og Framsenteret i Tromsø, og utgjort en viktig basis for prosjekter finansiert av Miljødirektoratet, FHF og Sysselmannen på Svalbard. Den strategiske målsetningen har blitt oppnådd i alle de fire arbeidspakkene. 

I WP 1 har vi undersøkt et bredt spekter av miljøeffekter av oppdrettsanlegg, fra fysiologiske responser hos villfisk til effekter på økosystemtjenester for lokale fiskere. Arbeidspakken videreføres gjennom en rekke prosjekter finansiert av miljøforvaltningen, FHF og Norges forskningsråd. 

I WP 2 brukes store datasett til å undersøke effekten av bunntråling på biologisk mangfold i marine bunnsamfunn. Dette krever samarbeid mellom økologer, statistikere og marinbiologer. Prosjektet har utgjort en viktig basis for et prosjekt om marint biologisk mangfold i Barentshavet finansiert av Norges forskningsråd, samt prosjekter finansiert av oljeindustrien og miljøforvaltningen. 

Tilsvarende har store marine datasett blitt satt sammen i WP 3, og dette prosjektet videreføres gjennom prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, sjøfuglprogrammet SEAPOP, og prosjekter tilknyttet forskningsflaggskipet MIKON i Framsenteret. 

WP 4 undersøker havdykkender som en del av kystøkosystemet, og denne arbeidspakken videreføres i Framsenterets forskningsflaggskip Fjord og kyst, samt i det nye sjøfuglprogrammet SEATRACK.

Formidling og relevans

Ecocoast har bidratt til 25 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, 10 fagrapporter, en rekke populærvitenskapelig bidrag og mer enn 18 foredrag på konferanser i inn- og utland. Flere vitenskapelige arbeider er under sluttføring, og vil bli publisert etter at prosjektet er avsluttet.

Resultatene oppnådd i Ecocoast er spesielt relevant for miljøforvaltningen, som nettopp etterspør kunnskap om hvordan ulike menneskelige drivere påvirker de marine økosystemene. Ecocoast har levert ny og relevant kunnskap på disse områdene i alle de fire arbeidspakkene. I tillegg til kunnskap for miljøforvaltningen, har Ecocoast bidratt med relevant kunnskap for havbruksnæringen (WP 1), fiskeriene (WP 2 og 3) og oljeindustrien (WP 2, 3, 4). 

 

Publikasjoner fra ECOCOAST

Vitenskapelige publikasjoner

 • Andersson M, Waldeck P, Hanssen SA, Moe B. 2015 Female sociality and kin discrimination in brood parasitism: unrelated females fight over egglaying. In press Behavioral Ecology
 • Arechavala-Lopez P, Sæther BS, Marhuenda-Egea F, Sanchez-Jerez P, Uglem I. 2015. Assessing the Influence of Salmon Farming through Total Lipids, Fatty Acids, and Trace Elements in the Liver and Muscle of Wild Saithe Pollachius virens. Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science 0:1–9, 2015.
 • Arechavala-Lopez, P, Uglem, I., Berg, M., Bjørn, P.A. & Finstad, B. 2015. Large-scale use of fish-traps for monitoring sea trout (Salmo trutta) smolts and sea lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations: efficiency and reliability. Marine Biology Research.
 • Buhl-Mortensen L, Ellingsen KE, Buhl-Mortensen P, Skaar KL, Gonzalex-Mirelis G, Breen M. Trawling disturbance on megabenthos and sediment in the Barents Sea: chronic effects on density, diversity, and composition. ICES Journal of Marine Science.
 • Chittenden CM, Fauchald P, Rikardsen AH. 2013. Important open-ocean areas for northern Atlantic salmon—as estimated using a simple ambient-temperature approach. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70: 101-104.
 • Ellingsen, K.E., Yoccoz, N.G, Tveraa, T., Hewitt, J.E., Thrush, S.F. (2017) Long-term environmental monitoring for assessment of change: measurement inconsistencies over time and potential solutions. Environmental Monitoring and Assessment. 189:595. DOI: 10.1007/s10661-017-6317-4
 • Fenstad AA, Jenssen BM, Moe B, Hanssen SA, Bingham C, Herzke D, Bustnes JO, Krøkje Å. 2014. DNA double-strand breaks in relation to persistent organic pollutants in a fasting seabird. Ecotoxicology and Environmental Safety 106, 68–75.
 • Gjelland KØ, Serra-Llinares RM, Hedger RD, Arechavala-Lopez P, Nilsen R, Finstad B, Uglem I, Skilbrei OT, Bjørn PA. 2014. How does salmon lice infection affect the marine phase of sea trout behaviour? Aquaculture Environment Interactions 5: 221–233.
 • Hanssen SA, Erikstad KE.  2013. The long-term consequences of egg predation. Behavioral Ecology 24:564-569.
 • Hanssen SA, Moe B, Bårdsen BJ, Hanssen F, Gabrielsen GW. 2013. A natural antipredation experiment: predator control and reduced sea ice increases colony size in a long‐lived duck. Ecology and Evolution.
 • Hanssen SA, Gabrielsen GW, Bustnes JO, Bråthen VS, Skottene E, Fenstad A, Strøm H, Bakken V, Phillips RA, Moe B. 2016 Migration strategies of common eiders from Svalbard: Implications for bilateral conservation management. Polar Biology.
 • Johannesen E, Lindstrøm U, Michalsen K, Skern-Mauritzen M, Fauchald P, Bogstad B, Dolgov A. 2012. Feeding in a heterogeneous environment: spatial dynamics in summer foraging Barents Sea cod. Marine Ecology Progress Series 458: 181-197.
 • Krkošek M, Revie CW, Gargan PG, Skilbrei OT, Finstad B, Todd CD. 2012. Impacts of parasites on salmon recruitment in the Northeast Atlantic Ocean. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences  , http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.2359.
 • Maruhenda Egea FC, Toledo-Guedes K, Sanchez-Jerez P, Uglem I. 2015. A metabolic approach to detect effects of salmon farming on wild saithe (Pollachius virens) populations. Metabolics.
 • Møller AP, Merino S, Soler JJ, Antonov A, Badás EP, Calero-Torralbo MA, de Lope F, Eeva T, Figuerola J, Flensted-Jensen E, Garamszegi LZ, González-Braojos S, Gwinner H, Hanssen SA, Heylen D, Ilmonen P, Klarborg K, Korpimäki E,  Martínez J, Martínez-de la Puente J, Marzal A, Matthysen E, Matyjasiak P, Molina-Morales M, Moreno J, Mousseau TA, Nielsen JT, Pap PL, Rivero-de Aguilar J, Shurulinkov P, Slagsvold T, Szép T, Szöllősi E, Török J, Vaclav R, Valerac F, Ziane N. 2013 Assessing the Effects of Climate on Host-Parasite Interactions: A Comparative Study of European Birds and their Parasites. PLoS ONE 8(12): e82886. doi:10.1371/journal.pone.008288.
 • Prop J, Aars J, Bårdsen B-J, Hanssen SA, Bech C, Bourgeon S, de Fouw J, Gabrielsen GW, Lang J, Noreen E, Oudman T, Sittler B, Stempniewicz L, Tombre I, Wolters E, Moe B. 2015. Climate change and the increasing impact of polar bears on bird populations. Frontiers in Ecology and Evolution 3:33.
 • Serra-Llinares, RM, Bjørn PA, Finstad B, Nilsen R, Harbitz A, Berg M & Asplin L. 2014. Salmon lice infection on wild salmonids in marine protected areas: an evaluation of the Norwegian ‘national salmon fjords’. ? Aquaculture Environment Interactions 5: 1-16.
 • Taranger GL, Karlsen Ø, Bannister RJ, Glover KA, Husa V, Karlsbakk E, Kvamme BO, Boxaspen KK, Bjørn PA, Finstad B, Madhun AS, Craig Morton H, Svåsand T. 2014. Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming. ICES Journal of Marine Sciences doi:10.1093/icesjms/fsu123
 • Tartu S, Angelier F, Bustnes JO, Moe B, Hanssen SA, Herzke D, Gabrielsen GW, Verboven N, Verreault J, Labadie P, Budzinski H, Wingfield JC, Chastel O. 2015 Polychlorinated biphenyl exposure and corticosterone levels in seven polar seabird species. Environmental Pollution 197, 173–180.
 • Thorstad EB, Todd CD, Bjørn PA, Gargan PG, Wiik Vollset K, Halttunen E, Kålås S, Uglem I, Berg M & Finstad B. 2015. Effects of salmon lice on sea trout - a literature review. Aquaculture Environment Interactions 7: 91-117.
 • Thrush SF, Ellingsen KE, Davis K. 2015. Implications of fisheries impacts to seafloor biodiversity and Ecosystem-Based Management. ICES Journal of Marine Science.
 • Uglem I, Karlsen Ø, Sanchez Jerez P, Sæther P-S. 2014. Impacts of wild fish attracted to open-cage salmonid farms in Norway- Aquaculture Environment Interactions 6: 91–103
 • Varennes É, Hanssen SA, Bonardelli J, Guillemette M. 2015. Functional response curves of avian molluscivores: high intake rates are maintained even at low prey density. In press Marine Ecology Progress Series.
 • Varennes É, Hanssen SA, Bonardelli J, Guillemette M. 2015. Blue mussel (Mytilus edulis) quality of preferred prey improves digestion in a molluscivore bird (Common Eider, Somateria mollissima). Canadian Journal of Zoology 93, 783-789.
 • Varennes É, Hanssen SA, Bonardelli J, Guillemette M. 2015 A large molluscivore bird (Somateria mollissima) is able to discriminate quality of blue mussels (Mytilus edulis) based on size and provenance. Canadian Journal of Zoology 93, 655-663
 • Varne R, Kunz KL, Johansen T, Westgaard J-I, Uglem I, Mork J. 2015. Farmed cod escapees and net-pen spawning left no clear genetic footprint in the local wild cod population. Aquaculture Environment Interactions.

Rapporter 

 • Berg M, Finstad B, Kvalvik A, Uglem I, Bjørn PA & Nilsen R. 2012. Laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden. NINA Rapport 779: 1-43.
 • Berg M, Finstad B, Kvalvik A, Uglem I, Bjørn PA, Nilsen R. 2013. Laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden – del 2. NINA Rapport 919: 1-42.
 • Fauchald P, Barrett RT, Bustnes JO, Erikstad KE, Nøttestad L, Skern-Mauritzen M, Vikebø FB. 2015. Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. - NINA Rapport.
 • Fauchald P, Anker-Nilssen T, Barrett RT, Bustnes JO, Bårdsen B-J, Christensen-Dalsgaard S, Descamps S, Engen S, Erikstad KE, Hanssen SA, Lorentsen S-H, Moe B, Reiertsen TK, Strøm H, Systad GH (2015) The status and trends of seabirds breeding in Nor-way and Svalbard – NINA Report.
 • Finstad, B. 2014. Film: Salmon lice on sea trout and Atlantic salmon https://www.youtube.com/watch?v=SqA4PL40ATE&feature=youtu.be
 • Nilsen R, Bjørn PA, Serra Llinares RM, Asplin L, Johnsen IA, Skulstad OF, Karlsen Ø, Finstad B, Berg M, Uglem I, Barlaup B & Wiik Vollset K. 2014. Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2014. Sluttrapport til Mattilsynet. Rapport fra havforskningen nr. 36-2014 (ISSN 1893-4536 (online)): 1-42+appendiks 11 sider.
 • Otterå H, Karlsen Ø, van der Meeren T, Uglem I, Sæther BS. 2013. Interaksjon mellom havbruk, fiskeressurser og gyteplasser (2013) I: Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 (Red.: GL Taranger, T Svåsand, BO Kvamme, T Kristiansen, K Kroon Boxaspen). Kap. 9, 125-131 Fisken og havet, særnummer 2-2014.
 • Sæther BS, Uglem I, Karlsen Ø. 2013. Interaksjoner mellom havbruk og ville marine organismer, en kunnskapsoppsummering. NOFIMA RAPPORT 65pp.
 • Taranger et al. 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013. Fisken og havet, særnummer 2-2014. 158 s.
 • Thorstad EB, Todd CD, Bjørn PA, Gargan PG, Vollset KW, Halttunen E, Kålås S, Uglem I, Berg M & Finstad B. 2014. Effects of salmon lice on sea trout - a literature review. NINA Report 1044: 1-162.

Foredrag

 • Buhl-Mortensen L, Ellingsen KE, Buhl-Mortensen P, Skaar KL, Gonzalez-Mirelis G, Breen M. 2014.  Trawling impact on megabenthos and sediment in the Barents Sea: use of satellite vessel monitoring and video. ICES Symposium, Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function. June 16-19 2014, Tromsø, Norway.
 • Fauchald P, Skern-Mauritzen M, Johannesen E, Lindstrøm U. Seasonal changes in the spatial organization of the Barents Sea ecosystem. Presentation Arctic Frontiers 24.01.2013.
 • Finstad, B. 2014. Presentasjon av Romsdalsfjordprosjektet 2011-2013. 4. februar 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, Molde.
 • Finstad B, Todd CD, Bjørn PA, Gargan PG, Wiik Vollset K, Halttunen E, Kålås S, Uglem I, Berg M & Thorstad EB. 2014. Effekter av lakselus på individnivå - resultater fra laboratorieundersøkelser (kap. 6). Presentasjon av rapport Effects of salmon lice on sea trout – a literature review. 16. September 2014. NINA-bygget, Trondheim.
 • Finstad B, Thorstad EB, Bjørn PA, Gargan PG, Todd CD, Halttunen E, Wiik Vollset K, Uglem I, Berg M &. Kålås S. 2014. Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on sea trout Salmo trutta – a literature review. Foredrag ved Aquaculture Europe 2014, October 14-17, Donostia-San Sebastián, Spain.
 • Finstad B. 2014. Lakselus – hva vet vi om effekten på sjøørret? Foredrag ved Hardangerfjordseminaret 21. – 22. november 2014. Thon Hotel Sandven, Norheimsund.
 • Hanssen SA. 2014.  Trade-offs during common eider incubation (plenary lecture). 5th International Sea Duck Conference, 11.09.2014, Reykjavik, Iceland.
 • Hanssen SA, Moe B, Bårdsen B-J, Hanssen F, Gabrielsen GW. 2013.  A natural anti-predation experiment: predator control and reduced sea ice increases colony size in a long-lived duck (lecture).   11th Ny-Ålesund Science Managers Committee Seminar, CNR National Research Council of Italy, 10.10.2013 Rome, Italy
 • Nilsen R, Serra-Llinares RM, Halttunen E, Finstad B, Knutar S, Bjørn PA. 2014. Effects of salmon lice on sea trout in years of high and low infestation pressure: preliminary results. Poster to Sea Lice 2014, August 31-September 5, Portland, Maine, USA.
 • Serra-Llinares, R.M., Bjørn, P.A., Lindstrøm, U., Johansen, I.A., Sandvik, A.D., Nilsen, R., Finstad, B., Skardhamar, J. & Asplin, L. 2014. The effect of synchronized fish farm fallowing: Experiences from Hardangerfjord 2010-2013. Foredrag ved Sea Lice 2014, August 31-September 5, Portland, Maine, USA.
 • Sæther BS, Uglem I, Karlsen Ø, Sanchez-Jerez P, Gjelland, KØ, Arechalvala Lopez P. 2014. Sustainable coexistence between salmon culture and coastal fisheries. Oral talk, Aquaculture Europe San Sebastian, Spain 14-17.10.14
 • Sæther BS, Uglem I, Karlsen Ø, Sanchez-Jerez P. 2014. Tiltak for å styrke sameksistens mellom fiskeri og havbruk. Foredrag, Havbrukskonferansen 31 Mars-2 April 2014. Radisson Blu Hotel Tromsø.
 • Thrush SF. 2014. Implications of fisheries impacts to seafloor biodiversity and Ecosystem-Based Management. ICES Symposium, Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function. June 16-19 2014, Tromsø, Norway (Invited key-note speaker).
 • Uglem, I. 2013 Konflikter mellom oppdrettsnæringen og fiskeri. Foredrag Tekna Fagseminar  Trondheim 10.01.2013 
 • Uglem, I. 2013. ProCoEx - sameksistens mellom havbruk og fiskeri. Foredrag FHF Trondheim Krabbekonferanse10.01.2013
 • Uglem I, Sæther, BS, Karlsen Ø, Sanchez Jerez P, Gjelland KO, Arechavala Lopez P, Bjørn PA. 2013. Sustainable coexistence between salmon culture and coastal fisheries. Talk at Aquaculture 2013. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 3-7 November, 2013.   

Aktuelt

ECOCOAST: Human impacts in coastal ecosystems - effects on ecosystem structure and function

Koordinator: Per Fauchald

Tidsplan: 2012 - 2015
Budsjett: 1,9 millioner årlig

Prosjektledergruppe:

 • Per Fauchald
 • Ingebrigt Uglem
 • Bengt Finstad
 • Kari E. Ellingsen
 • Sveinn Are Hanssen

Samarbeidspartnere: