SIS 2016-2019

Strategiske instituttsatsinger

SIS 2016-2019

NINAs strategiske satsinger 2016-2019

Vi satser på seks programmer for kommende fireårsperiode. NINA forsker på natur og samspillet natur– samfunn, og vi har en svært bred portefølje rettet inn mot miljøforvaltningens kunnskapsbehov. Flere av satsingene har koblinger til prosjekter som vi har søkt forskningsrådets utlysninger på Toppforsk, Miljøforsk og Biotek 2021.

Satsingene er framkommet etter en intern prosess hvor alle forskerne i NINA har fått anledning til å spille inn tema, samt en dialogbasert prosess med Miljøforvaltningen, dvs. Miljødirektoratet. Relevante føringer for den interne utlysningen var relevans i forhold til FoUstrategien Miljø 21 samt faglig utvikling på områder som er framtidsrettet for NINA i forhold til miljøforvaltningens kunnskapsbehov. I tillegg ble det stilt krav om at forslaget skulle involvere samarbeid mellom minst to avdelinger internt i NINA.

""
Foto Stefan Blumentrath/NINA 

Foreløpige skisser har vært på en rask høring hos Miljødirektoratet før de ble sluttført. Vi legger opp til at hver satsing skal ha en kontaktperson i Miljødirektoratet som skal involveres i det videre arbeidet.

De seks nye SIS’ene i NINA for perioden 2016 – 2019 er godkjent av Forskningsrådet.

Restoration in a changing landscape (Rescape)
Koordinator
: Dagmar Hagen

Climate Ecotones
Koordinator: Marianne Evju

Integrate - Klimaeffekter på populasjon og samfunn
Koordinator:
Erlend B. Nilsen

Veg, jernbane og dyreliv
Koordinator:
Christer Rolandsen

Utvikling og implementering av genetiske metoder
Koordinator:
Sten Karlsson 

Kunnskap og opplevelser i bynatur
Koordinator:
David Barton