Publikasjon

Tittel Inngrep i reinbeiteland
Undertittel Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker
Forfattere Vistnes , I., Nellemann, C. & Bull , K.S.
År 2004
Kilde NINA Temahefte 26: 67 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1483-0 0804-421X
Oppdragsgiver Reindriftens utviklingsfond.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no