Publikasjon

Tittel Småkraftverk i Erstadselva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner
Undertittel
Forfattere Hagen, D., Erikstad, L. & Skjerping , N.
År 2006
Kilde NINA Rapport 185: 18 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1743-0
Referat

Utbygging av småkraftverk vurderes i Erstadelva, Sunndal kommune. Den berørte elvestrek-ningen er mellom 1,5 og 2 km lang og renner ut i elva Usma. Det skal bygges inntaksdam i be-tong, rørgate i ca. 500 høgdemeter og kraftstasjon like før elva når dalbunnen. Konsekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til ret-ningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltningsmyndigheter og befaring til området. Den delen av elveløpet som vil bli påvirket av regulering er sårbart landskapsmessig fordi det er svært synlig og eksponert mot sentrale deler av Øksendalen. På den annen side er elvelø-pet bratt og vidt, og det er usikkert i hvilken grad ulike vannføringsreduksjoner vil påvirke det visuelle inntrykket. Dersom elva tørrlegges deler av sommeren kan de negative konsekvense-ne vurderes som store, men dersom vannføringen opprettholdes er konsekvensene for land-skap middels. Eventuell vei opp Erstadbotn vil kunne forsterke de negative konsekvensene betydelig. Naturtyper og plantesamfunnene langs elva er delvis fuktighetskrevende, og det vil trolig være gunstig for lauvskogen og vegetasjon ved og i elveløpet at det forblir ei minstevass-føring gjennom deler av sommersesongen. Konsekvensene av tiltaket i forhold til vegetasjon langs elva vurderes som små negative. Det er registrert en rekke nyere tids kulturminner i om-rådet. Tiltaket er vurdert å ha liten til middels konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. Minstevannføring i fossen vil være viktig avbøtende tiltak for å opprettholde estetiske verdier i omkringliggende kulturlandskap. Samlet vurdering: Tiltaket vil ha små til middels negative konsekvenser på landskap og kultur-miljø, avhengig av hvor mye vann som kommer til å gå i fossen på ulike tidspunkter. Konse-kvensene for naturtyper og vegetasjon vil være små negative. Restvannføring (omfang, fre-kvens eller mengde) er ikke beskrevet i prosjektet, og generelt er kunnskapen om hvor mye vann som trengs for å opprettholde verdier knyttet til natur- eller kulturlandskap langs fosser og elveløp er svært mangelfull.
Oppdragsgiver Norconsult.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no