Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold
Undertittel Målselv kommune
Forfattere Strann, K.B., Frivoll , V., Iversen , M., Johnsen , T. & Jacobsen, K.-O.
År 2005
Kilde NINA Rapport 46: 117 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1576-4 1504-3312
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Dette omfatter i Lyngen fire deler: naturtypekartlegging, viltkartlegging, kartlegging av marint biologisk mangfold og ferskvannskartlegging. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Lyngen kommune. Prosjektet har identifisert 27 naturtypelokaliteter og 10 prioriterte viltområder. 17 rødlistearter er påvist i kommunen. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med. Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs. et kart som identifiserer de 11 områdene som er utpekt som særlig viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt forvaltningsråd for hvert sammenveid område. Kartene er i rapporten presentert som separate kartblad og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten, men er levert separat til Lyngen kommune. Alle opplysninger om naturtyper, viktige viltforekomster, rødlistearter og viktige karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Målselv kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no