Publikasjon

Tittel Evaluering av ny forsøksordning med motorferdsel i utmark
Undertittel Kommunebeskrivelser
Forfattere Østdahl, T. & Skår, M.
År 2005
Kilde NINA Rapport 99: 122 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1645-0 1504-3312
Referat

Evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark har vært et omfat-tende arbeid der mye informasjon er samlet over lang tid. For å systematisere informasjonen har vi valgt å utarbeide åtte kommunebeskrivelser. Disse utgjør vårt hovedgrunnlag for å eva-luere de ulike målsettingene for forsøket. De åtte kommunebeskrivelsene beskriver i hovedsak planprosessen i hver kommune, admi-nistrering og praktisering av kommunedelplanen i forsøksperioden og spesielle satsingsområ-der eller konfliktområder. I tillegg oppsummerer vi hvordan våre informanter (se vedlegg 1) vurderer måloppnåelsen i forsøket i sin kommune. Vi har samlet informasjon om hver enkelt kommune på ulike måter. Vi har besøkt alle for-søkskommunene to ganger (kun en gang i Kautokeino som avbrøt deltakelse i forsøket) og da hatt møter med kommuneadministrasjon og representant for politikerne. Vi har samlet inn og systematisert kommunale sakspapirer, vi har deltatt på alle kommunesamlinger i forsøket og vi har gjennomført en egen spørreundersøkelse angående holdninger til motorisert ferdsel. Re-gistreringsopplegget av kjøreomfang som er gjennomført i forsøksperioden har selvsagt gitt oss verdifull informasjon om kjøreomfang og kjøremønster i hver enkelt forsøkskommune. Ikke minst har vi i to omganger gjennomført telefonintervjuer med representanter for ulike lag og foreninger, oppsyn og lensmannsetat. Vi har også intervjuet fylkeskommunene en gang og fyl-kesmannens miljøvernavdeling to ganger. Vedlegg 1 gir en oversikt over hvilke lag, organisa-sjoner etc. som er intervjuet i hver enkelt kommune. Vi har altså valgt å utgi kommunebeskrivelsene som en egen NINA-rapport i tillegg til hoved-rapporten (NINA Rapport 90), rapporten som oppsummerer registreringsopplegget på omfang av ferdsel i forsøkskommunene (NINA rapport 91) og tidligere underveisrapporter på evalue-ringen (alle rapportene finnes på www.nina.no). Kommunebeskrivelsene gir en mer detaljert beskrivelse av den enkelte forsøkskommune enn det som kommer fram i hovedrapporten. Vi håper dette materialet kan være av interesse både for forsøkskommunene og som kunnskaps-grunnlag i videre arbeid med forvaltning av motorferdsel i utmark.
Oppdragsgiver Miljøverndepartementet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no