Publikasjon

Tittel Fjellrev i Norge
Undertittel Overvåkingsrapport
Forfattere Andersen, R., Linnell, J.D.C., Eide, N.E. & Landa, A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 101: 21pp.
ISBN, ISSN 82-426-1647-7 1504-3312
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev overvåker årlig kjente fjellrevhi på landsbasis. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av disse, blir prioritert for kontroll om våren eller sommeren. I forbindelse med disse kontrollene registreres aktivitet og yngling av både fjellrev og rødrev. Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn og analysert med tanke på å artsbestemme (fjellrev eller rødrev) aktiviteten på hiet. Kontrollene blir gjort av folk lokalt (personell fra Statens naturoppsyn (SNO), Fjelltjenesten, Fjellstyrer og andre). Den regionale SNO-koordinator er ansvarlig for rapporterringen til NINA, som kvalitetssikrer og sammenstiller resultatene. Detaljopplysninger om fjellrevhiene og kontrollene av disse blir oppdatert årlig, og blir gjort tilgjengelig for forvaltningen gjennom Naturbasen. Av 698 hi registrert i Hibasen er 540 fjellrevhi. De øvrige er rødrevhi eller usikre med hensyn til opprinnelsen. I 2005 ble 223 fjellrevhi kontrollert en eller flere ganger. Det ble dokumentert eller antatt yngling av fjellrev på 21 av disse hiene i år. Dette er flere enn de to forutgående årene. Yngling ble registrert i 7 ulike fjellområder fra Varangerhalvøya i nord til Finse i sør. Flest ynglinger var det i Børgefjell der det var 11, mens det i Saltfjellet var 4 ynglinger. I hver av de øvrige fjellområder var det en eller to ynglinger. Til sammen 39 valper ble observert i år, og 10 av disse ble øremerket i forbindelse med SEFALO+-samarbeidet med Sverige og Finland. Av de observerte valpene i Børgefjell og i Saltfjellet er 12 funnet døde. Kollaps i smågnagerbestanden på forsommeren er sannsynligvis årsaken til at mange av valpene her døde i år. Over 300 prøver av innsamlet biologisk materiale er mottatt for genetisk analyse, og i 142 av de analyserte prøvene ble fjellrev konstatert. Det er ikke funnet prøver som påviser fjellrev fra andre områder enn der det er konstatert yngling av fjellrev de siste 3 årene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no