Publikasjon

Tittel Bevaringsbiologi
Undertittel Fjellrev i NINA 2005
Forfattere Landa, A., Strand, O., Kvaløy, K., Van Dijk, J., Eide , N., Herfindal , I., Linnell, J.D.C. & Andersen, R.
År 2005
Kilde NINA Rapport 102: 31 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1648-5 1504-3312
Referat

Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest utrydningstruede pattedyr i Norge og det er stort be-hov for kunnskap både om direkte og underliggende årsaker til fjellrevens tilbakegang så vel som mulige tiltak. ”Overvåkningsprosjektet”, ”GIS-analyser”, ”Fjellrev på Finse”, ”Genetikk på fjellrev” og ”Avlsprosjektet”, er alle integrerte delprosjekter i et fellesprosjekt – ”Bevaringsbiologi – fjellrev” ved NINA. Overvåkningsprosjektet rapporteres årlig i en egen overvåkningsrapport, mens denne rapporten gir en oppsummering av status og resultater fra de øvrige delprosjekte-ne. Det er framsatt mange teorier om årsakene til tilbakegangen i fjellrevbestanden, og det er klart at når en isolert bestand først har blitt liten så forsterkes sannsynligheten for at bestanden dør ut. Sårbarheten til dagens små fjellrevbestander illustreres godt i demografiske data fra under-søkelser av fjellrev på Snøhetta og Hardangervidda. Disse viser hvor sterkt syklusene i små-gnagerbestandene påvirker dødeligheten både på voksne og unge fjellrever. Dersom bestan-den blir for liten kan dette ha kritisk betydning, og tilfeldigheter kan avgjøre om det blir mange nok igjen til å ”svare” på neste topp i smågnagerbestanden. For å unngå demografiske og genetiske problemer som følge av små og isolerte bestander er avl i fangenskap en metode som er benyttet med hell for mange utrydningstruede arter. Samti-dig vil avlsdyr som er hentet fra ville bestander utgjøre en buffer mot tap av genetisk variasjon dersom en bestand skulle dø ut. Etableringen av den nye avlsstasjonen for fjellrev på Sæter-fjellet i Oppdal i 2005 er gjort med bakgrunn i dette. Stasjonen som ligger i et naturlig fjellrev-terreng, har kapasitet til å huse 8 par rever i hver sin 2,5 daa store innhegning. Første trinn i prosjektet er å bygge opp et tilstrekkelig antall avlsdyr og få til en god avl i fangenskap. Neste trinn vil være å etablere gode metoder for tilbakeføring av dyr til naturen, der blant annet til-leggsforing gjennom den første vinteren er et aktuelt tiltak. Til sammen er det nå 5 par med viltfangede rever i prosjektet (4 par i avlsstasjonen på Sæterfjellet og 1 par på Langedrag) som potensielt kan få valper. Åtte rever (3 voksne og ett kull født på Langedrag) er faset ut av avlslinja da de viser klare indikasjoner på å være oppblandet med farmrevsgener. Disse kom inn i prosjektet via innfanging av valper fra Finse på Hardangervidda. Det nasjonale overvåkningsprogrammet som ble etablert i 2003 er under utvikling og gir en lø-pende tilstandsrapport om situasjonen for fjellrevbestanden i Norge. Det ble dokumentert eller antatt 21 ynglinger av fjellrev i 2005, men det var små kull og stor dødelighet blant valpene. GIS-analysene som er under utførelse vil kunne gi en bedre oversikt over kvaliteten til de ulike fjellrevhabitatene, hvor innsatsen i registrering og overvåkning bør styres, og hvor det er mest realistisk å kunne reetablere bestander fjellrev i forbindelse med avlsprosjektet. Innenfor arbeidet med genetikk er det til nå utviklet metoder som gir direkte anvendbare resul-tater i bevaringsarbeidet med fjellrev. Ved å samle inn ekskrementer kan en ved å ekstrahere DNA og gjøre genetiske analyser av disse skille ut andre arter som rødrev Vulpes vulpes og jerv Gulo gulo og med stor sannsynlighet avsløre eventuell innblanding med tamrev. En kom-binasjon av fenotypiske karakterer som kroppsvekter funnet via feltbasert økologisk forskning og genetiske mitokondrie- og slektskapsanalyser (mikrosatellitter) har avdekket sannsynlig innblanding av farmrev i bestanden på Hardangervidda. Fortsatte innsamlinger av ekskremen-ter og genetiske analyser vil på sikt kunne gi grunnlag for å beregne antall rever etter samme metodikk som for jerv i Sør-Norge. Analysene har også gitt kunnskap som viser at fjellreven i Skandinavia nå er oppdelt i geografisk, atskilte underbestander, trolig som et resultat av tilba-kegangen i bestanden. Dette kan imidlertid avhjelpes ved at resultatene fra genetikkanalysene benyttes til å foreta utavl i avlsarbeidet og vellykkede utsettinger vil kunne bedre flyten av indi-vider mellom bestandene. Det er stor interesse for å bevare fjellreven i Norge. Det er derfor en viktig utfordring for alle som arbeider med fjellrev å formidle kunnskap om dens situasjon, pågående undersøkelser og forskningsresultater.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no