Publikasjon

Tittel Rv7-tunneler på Hardangervidda
Undertittel Effekter for villrein
Forfattere Bevanger, K., Falldorf , T. & Strand, O.
År 2005
Kilde NINA Rapport 106: 40 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1653-1 1504-3312
Referat

På oppdrag fra Statens vegvesen har NINA laget en utredning for å belyse hvilken betydning en eventuell bygging av miljøtunneler langs deler Rv7 over Hardangervidda vil få for villreinen. En kunnskapsstatus om rein og effekter av menneskeskapte forstyrrelser og inngrep, barriere-effekter og tilrettelagte kryssingsmuligheter (korridorer) av vei er gitt på bakgrunn av tilgjengelig litteratur. Villreinens bruk av Hardangervidda generelt og nærområdene til Rv7 spesielt er dis-kutert, og det er redegjort for historisk, så vel som nåtidig kunnskap om hvordan reinen har krysset fra de sørlige områdene på vidda til Nordfjella, og vice versa. Effekten av miljøtunneler og deres plasseringer er vurdert i forhold til omfang og type av menneskelig ferdsel og andre faktorer som antas å virke inn på villreinens bruk av områdene, så som brøytekarakteristikk av ulike veistrekninger, forstyrrelsesgrad langs ulike deler av veien gjennom året, samt historisk og nåtidig kunnskap (inklusive kunnskap fra radioinstrumenterte rein i det såkalte ”GPS-prosjektet” som NINA utfører på oppdrag fra Vegdirektoratet) om reinens bruk av områdene. En hovedkonklusjon er at den potensielle barrierereduserende effekten av miljøtunneler for villrein er usikker, og avhengig av annen aktivitet i området. Hvis det etableres tunneler av til-strekkelig lengde langs optimale terrengavsnitt for reinen, samtidig som det tas i bruk andre reguleringsverktøy som kontrollerer øvrige aktiviteter som kan skape unnvikelseseffekter, an-tas miljøtunneler å kunne gi en ønsket barrierereduserende effekt.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Vegdirektoratet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no