Publikasjon

Tittel The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective
Undertittel
Forfattere Anker-Nilssen, T.
År 2006
Kilde NINA Rapport 201: .
ISBN, ISSN 82-426-1761-9
Referat

Denne rapporten beskriver kvaliteten på fuglelivet i Lofoten, i første rekke vurdert i henhold til nasjonale og internasjonale kriterier som er skissert i Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 og av IUCN og BirdLife International. Få om noen andre steder nord for polarsirkelen har høyere avifaunistisk diversitet enn dette området. Den mest verdsatte ornitologiske kvaliteten er likevel de store bestandene av hekkende og overvintrende sjøfugler, hvorav flere forekommer i antall av internasjonal betydning eller er av andre årsaker tillagt spesielle forvaltningshensyn. Røst, den ytterste av kommunene i Lofoten, har den største ansamlingen av hekkende sjøfugler på det europeiske fastlandet og nær 20 % av alle hekkende sjøfugler på norskekysten. Stedet kvalifiserer som globalt IBA (Important Bird Area) for hekkende lunde og toppskarv og som europeisk IBA for overvintrende praktærfugl, som også overvintrer i like store eller større antall i flere av de andre kommunene. Rapporten inneholder også en litteraturliste for sjøfuglforskningen på Røst, et faksimilesammendrag av resultater fra lundeforskningen samme sted og en liste over fuglearter som er konstatert hekkende eller sannsynligvis hekker i Lofoten.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no