Publikasjon

Tittel Konsekvensutredning av Forsvarets virksomhet i forbindelse med verneplan for Sørdalen-Isdalen i Bardu kommune
Undertittel
Forfattere Andersen, O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 103: 25 pp.
ISBN, ISSN ISBN 82-426-1649-3 1504-3312
Referat

Fylkesmannen i Troms meldte oppstart av planarbeid med en ny nasjonalpark i Bardu kommune, Sørdalen-Isdalen nasjonalpark i juni 2004. I forbindelse med melding om oppstart mottok FM et innspill fra Bardu kommune som gikk ut på å utvide det foreslåtte verneområdet til å om-fatte arealene sør for Altevann mot riksgrensen (alt. 2). Utredningsområdet for vern ved alternativ 1 er til sammen 240 km2. Utredningsområdet for vern ved alternativ 2 er 660 km2. Alt arealet er statlig grunn og Statskog SF er grunneier. Forsvaret har avtale med Statskog om leie av snøskutertrase i utredningsområdet for vern (alt. 2). Den eksisterende luftmilitære aktiviteten i forbindelse med Setermoen skytefelt er ikke i konflikt med forslaget til ny nasjonalpark, under forutsetning om at det ikke medfører endringer i for-hold til den beskaffenhet og bruk som skytefeltet har i dag. Annen ferdsel (motorisert og til fots/på ski) vil kunne bli berørt, alt etter hvordan vernebestemmelsene blir utformet. 0-alternativet vil ikke medføre noen konsekvenser for dagens bruk av området. Mest sannsyn-lig vil utviklingen gå i retning av en stabil aktivitet fra Forsvarets side, slik den er i dag. I fremti-den vurderer man at det kan bli innført våpensystem som gir behov for lengre skyteavstander og større sikkerhetssoner. Øvelser vil muligens kunne forekomme hyppigere, men med færre personer som deltar hver gang. Alternativ 1 vil medføre små negativ konsekvenser (forutsatt lavflygingsforbud) når det gjelder lavflyging med jagerfly eller propellfly, små negative konsekvenser når det gjelder muligheter for å lande med helikopter og middels store negativ konsekvenser når det gjelder ferdsel og bruk av motorkjøretøy på bakken (snøskuter og beltevogn). Alternativ 2 vil medføre små negative konsekvenser (forutsatt lavflygingsforbud) når det gjelder lavflyging, middels store negative konsekvenser når det gjelder muligheter for å lande med he-likopter og store negative konsekvenser når det gjelder ferdsel og bruk av motorkjøretøy på bakken (snøskuter og beltevogn), fordi det er et større areal som blir berørt av et eventuelt vern. Anbefaling av vernealternativ Det er en større del av Forsvarets aktivitet som blir berørt ved valg av alternativ 2 enn ved valg av alternativ 1, derfor blir de negative konsekvensene større ved valg av alt. 2. Dersom verne-bestemmelsene åpner for at Forsvaret kan videreføre sin aktivitet, på samme måte som i dag når det gjelder ferdsel, motorferdsel på vinterføre, spiller det mindre rolle hvilke vernealternativ som velges. Avbøtende tiltak 1. Vernebestemmelsene bør tillate motorferdsel på vinterføre knyttet opp mot Forsvarets øvingsvirksomhet, og at lavflyging under 300 m kan tillates. Dette vil reduseres de ne-gative virkningene av et vern på forsvarets aktivitet i stor grad. Dersom disse tillem-pingene gjøres, er det av mindre betydning om alt.1 eller alt. 2 velges. 2. Forsvaret har under øvelser vanligvis personell som forflytter seg til fots eller på ski utenfor løypene. I de tilfeller det er nødvendig å hente ut skadd personell, må forvalt-ningsmyndighetene være oppmerksom på at det ikke er uvanlig at sikkerhetskjøretøy-ene må ta med personer med lettere skader. I disse tilfellene kjører man utenfor god-kjent løype, og det er viktig at forvaltningsmyndighetene gjennom utformingen av ver-nebestemmelsene legger til rette for at dette fortsatt blir mulig i en framtidig nasjonal-park. 3. Forvaltningsplanen for området bør legge opp til rutiner som gjør at Forsvaret ikke trenger å søke om tillatelse for hver enkelt programmerte øvelse som skal foregå i om-rådet. Ett alternativ kan være at Forsvaret sender inn en samlet årlig søknad, som føl-ger en fastsatt øvingsplan.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Troms.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no