Publikasjon

Tittel Utredning om konsekvensene for marine dykkender og laksesmolt ved masseuttak i munningen av Verdalselva.
Undertittel
Forfattere Nygård, T. & Hvidsten, N.A.
År 2001
Kilde NINA Oppdragsmelding 677: 27pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0802-4103
Referat

Planene om masseuttak i munningen av Verdalselva og oppmudring av Verdal havn har skapt en del uenighet mellom interessenter og myndighetene. Verdal kommune har derfor bestemt seg for å utarbeide en konsekvensutredning på saken etter plan- og bygningslovens bestemmelser, vedlegg I. Den foreliggende rapporten er en delutredning av en konsekvensutredning (KU), som omhandler marine dykkender og laksesmolt. Rapporten bekrefter det som tidligere data har vist når det gjelder svartand. Det ble våren 2000 påvist at over 1200 svartender og 300 sjøorrer kan oppholde seg i munningen av Verdalselva under vårtrekket. Døgntellinger viste at svartendene ligger utpå fjorden om natta, for å komme inn til elva tidlig på morgenen. Totaltellinger av ender på strekningen Skånestangen-Hylla viser klart at Ørinområdet står i en særstilling når det gjelder dykkender generelt og svartand spesielt. Konklusjonen om at munningen av Verdalselva er av nasjonal verneverdi for svartand er opprettholdt. I laksens og sjøaurens livshistorie ble smoltutvandringsfasen utpekt som det mest sensitive i forhold til det planlagte inngrepet. En endring av elveløpet kan forandre oppholdstiden for smolten i elveosen. Dette utsetter smolten for predasjon fra fisk. Det ble derfor foretatt en enkel inventering ved hjelp av stangfiske av dødelighet hos smolt forårsaket av potensielle predatorer, hovedsakelig torsk, sei, lyr og voksen sjøaure. Det var generelt lite fisk å få, men mest torsk. Mageanalysene viste at ingen hadde spist smolt. Fiske viste at torsken sto og beitet i sildestimer lenger ut i fjorden i hele utvandringsperioden for smolten. Det var derfor trolig begrenset predasjonsfare for smolt i osområdet våren 2000. Vi vet ikke om dette er et tilfeldig resultat eller om det kan være normaltilstanden. Resultatet viser ingen konflikt av vesentlig grad ved å endre elveløpet ved mudring. Voksen sjøaure kan miste noe oppvekstareal. Det er imidlertid såpass store gruntarealer i området at dette ikke vil være merkbart.
Oppdragsgiver Verdal kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no