Publikasjon

Tittel Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik
Undertittel Konsekvensutredning, deltema reindrift
Forfattere Tømmervik, H., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.-O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 105: 58 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1651-5 1504-3312
Referat

Inngrepet vil trolig føre til økt frekvens av reinpåkjørsler i Pasvik reinbeitedistrikt. Det forventes at antallet reinpåkjørsler på strekningen Hesseng – Gjøkåsen vil å være på mer enn 15 rein i året. På strekningen Gjøkåsen-Treriksrøysa vil det trolig bli påkjørt 15- 20 rein, da strekningen Gjøkåsen- Treriksrøysa er betydelig lenger enn strekningen Hesseng-Høybuktmoen som har et årlig tap på 10 – 15 rein. I tillegg vil trolig tapene i Pasvik være større på grunn av mørketiden, slik at forventet totaltap for hele vegstrekningen Hesseng – Treriksrøysa vil ligge mellom 30 – 40 rein per år, som vil utgjøre mer enn 60 – 100 000 kroner i året avhengig av kategori rein. Påkjørsler og økt trafikk vil føre til økt merarbeid for reineierne i form av mer intensiv gjeting og ettersøksarbeid av skadde og døde dyr. Avbøtende tiltak i form av mer intensiv gjeting på utsatte strekninger vil utgjøre 200 – 210 000 kroner hvert år. Det direkte beitetapet: Bearbeidingen av vegtraséen (20 meter) vil medføre et beitetap på 1105 reinbeitedøgn, som gir et redusert reinantall på 6 rein. Bruker vi en bredde på 40 meter langs traséen så går 4409 fórenheter tapt, som gir et beitetap på 2204 reinbeitedøgn eller et redusert reintall på 12 rein. Det indirekte beitetapet: Bruksverdien (utnyttelsen) av vinterbeiteområdet mellom vegen og grensen mot Russland (til sammen ca. 19 km2 netto) anslås å bli redusert med ca. 50 %, noe som gir en reduksjon i antall reinbeitedøgn på ca. 16180, som tilsvarer 90 rein på vinterbeite. Dr. Mauro Nieminen bruker en reduksjon på 20 % utnyttelse av tilsvarende ”avsnørte” område på finsk side ogdet vil gi et beitetap på 6473 reinbeitedøgn (36 rein). Må man ved intensiv gjeting holde reinen totalt ute fra dette området for å hindre reinpåkjørsler så går det beiteland for 180 rein tapt (32 365 reinbeitedøgn). Dette vil utgjøre reduksjon av mer enn en halv driftsenhet i distriktet. Inngrepet vil føre til at en mer styrt beiteutnyttelse (lavdat) blir vanskeliggjort, spesielt på strekningen Gjøkåsen-Grensefoss. Reineierne lar reinflokken under beiting spre seg utover langs med Pasvikelva for å utnytte furuskogsmoen og åsene langs med elva. Områdene på Tangenfossmoen og Grensefossmoen anses som trivseIsland for reinen. I tillegg alternerer reinen mellom de store myrområdene som har både lavressurser i form av lav på tuene (tuemyr), gras/starr og andre beiteplanter i perioder med tynt snødekke før jul og like etter jul. Forstyrrelser i et område kan føre til at reinen sprer seg ytterligere, slik at en får problemer med å samle reinen senere. Dette vil føre til merarbeid for reineierne. Inngrepet vil trolig også føre til vansker med hensyn til en fri beiteutnyttelse (veaiddalis) i hele området og styrt beiteutnyttelse (lavdat) spesielt i området vest av Grensefoss og opp mot Treriksrøysa. Bukkene som er mer avhengig av en fri beiteutnyttelse (veaiddalis) vil bli berørt spesielt. Dette vil føre til merarbeid for reineierne. Veien vil trolig føre til økt hyttebygging i Pasvikdalen og økt turisme og dermed fare for mer ferdsel i vinterbeiteområdene. Omfanget av inngrepet er vurdert til stort negativt, verdien for reindrift er vurdert til stor, og konsekvensen til stor negativ.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Region Nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no