Publikasjon

Tittel Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet
Undertittel
Forfattere Lund, R.A.
År 2006
Kilde NINA Rapport 134: 40 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1683-3 1504-3312
Referat

Ungfiskbestanden i Levangerelva består i all hovedsak av laks. Ørretunger utgjorde kun 9 % av ungfisk eldre enn årsyngel i 2004. Det ble ikke funnet andre fiskearter på de ti undersøkte loka-litetene som var jevnt spredt på alle deler av den lakseførende delen av vassdraget. Tettheten av presmolt av laks (fisk større enn 99 mm ved endt vekstsesong) varierte fra 5,4 til 53,7 indi-vider pr 100 m2 på de ti lokalitetene som alle var antatt gode produksjonsområder og valgt med mest størst mulig habitatmessig likhet. Målinger av tetthet og vekst på de ti lokalitetene viste at en stor del av vassdraget har reduser-te produksjonsvilkår sannsynligvis som følge av vannføringsregimet gjennom de to kraftverke-ne som tilfører vann fra ulike deler av vassdragets nedbørfelt. I løpet av perioden på ca tre år (1.11.2001 - 31.10.2004) som det her er vurdert timebaserte vannføringer, har det årlig vært en rekke større og raske vannføringsreduksjoner ved begge kraftverkene som kan ha medført stranding av fisk og tap av næringsdyr for fisk ved hyppig tørrlegging av elveleiet. Redusert fiskeproduksjon kan i tillegg være en effekt av kaldt driftsvann fra kraftverkene i fiskens vekst-sesong. De laveste fisketetthetene var i nedre halvdel av vassdraget og nedenfor utløpet av Langåsfoss kraftverk. Det er sannsynligvis et betydelig potensial til å produsere større mengder laksunger ved gode avbøtende tiltak. Vassdraget bør derfor følges opp med mer reguleringsspesifikke undersøkel-ser for å komme fram til gode tiltak, m.a. for å vurdere en egnet minstevannføring fra begge kraftverkene og driftsprosedyrer som søker å unngå stranding av fiskunger.
Oppdragsgiver Levanger kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no