Publikasjon

Tittel Årsrapport fra NINA´s elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold 2005
Undertittel
Forfattere Heim, M., Solberg, E.J. & Sæther, B.E.
År 2006
Kilde NINA Rapport 132: 11 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1681-7 1504-3312
Referat

Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker bestandssvingningene i norske elgbestander. I denne regionen er prosjektet spesielt fokusert på hvordan en stedlig ulvebestand påvirker re-krutteringen til elgbestanden. Denne underveisrapporten baserer seg på resultater fra 41 merkete individer, der noen er fulgt siden 2002. Ingen nymerkinger er utført i 2005. Årets kalvinger viser samme tendens som de to foregående år, med kalvinger som pågikk i perioden fra 23/5 til 19/6. Gjennomsnittlig kalvingsdato var 3/6, og det ble født 1,00 kalver pr ku. Tvillingraten hos de radiomerkete kyrne er fortsatt lav, men høyere enn tidligere år. I prosjektperioden er det registrert født 80 kalver, der 7 har forsvunnet før jaktstart, 18 i løpet av jakta og 16 fra jaktslutt til påfølgende års kalvingssesong. Kalvetap etter jaktslutt i 2005 er ennå ikke kartlagt. Kalveoverlevelsen i 2005 er ikke vesentlig forskjellig fra foregående år, til tross for at den registrerte aktiviteten av ulv i området er redusert. Av dyr påsatt sendere i prosjektperioden er 2 okser og 6 kyr skutt under jakt, 3 kyr registrert som rovdyrdrept, mens en 19 år gammel elgku er funnet død, sannsynligvis av alderdom. Ing-en eldre dyr er registrert som rovdyrdrept i 2005. Trekkdistansene mellom sommer- og vinterområder er svært kort, og gjenspeiler sannsynligvis en varierende bruk av et helårs oppholdsområde. Ei ku vi hadde mistet kontakten med ble fun-net igjen 27 km fra stedet den ble merket. I samarbeid med det lokale Elgregionråd øst er det i 2005 også samlet inn jegeropplysninger over merka elg sett og felt. 7 merkaelg ble innrapportert observert, og 1 av disse også felt sammen med kalven sin.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Akershus og Hedmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no