Publikasjon

Tittel SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005
Undertittel
Forfattere Anker-Nilssen, T., Barrett , R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen , H., Strøm , H., Systad, G.H. & Tveraa, T.
År 2006
Kilde NINA Rapport 127: 38 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1676-0 1504-3312
Referat

Dette er den første årsrapporten for SEAPOP, et langsiktig kunnskapsprogram om sjøfugl innrettet for å styrke beslutningsstøtten til ulike aktører i norske marine områder. Innsatsen i oppstartsåret ble av flere årsaker begrenset til områdene i Lofoten og Barentshavet, men programmet er designet for å implementeres på full nasjonal skala i løpet av få år. Rapporten beskriver kortfattet noen viktige resultater fra undersøkelsene i 2005 og enkelte grunnleggende prinsipper for hvordan data og kunnskap vil bli tilrettelagt og servet online til ulike brukere via en egen SEAPOP web som er under konstruksjon. Overvåkingen av bestandsendringer, reproduksjon, voksenoverlevelse og næringsvalg for utvalgte sjøfuglarter på de tidligere etablerte nøkkellokalitetene Røst, Hjelmsøya, Hornøya og Bjørnøya ble videreført og ytterligere tilrettelagt i henhold til programmets føringer. Dessuten ble to nye nøkkellokaliteter etablert, hhv på Anda i Vesterålen og på Spitsbergen. I mangel av egnede kolonier med stort artsutvalg ble sistnevnte fordelt på et utvalg av lokaliteter. En tabell med hovedresultater fra overvåkingen på de enkelte nøkkellokalitetene i 2005 er gitt under omtalen av hver lokalitet. Med god støtte i tidligere opparbeidede tidsseriedata avdekket arbeidet en rekke interessante utviklingstrekk for ulike arter og parametere, både innen og mellom lokalitetene. Noen utvalgte tema er behandlet mer utførlig i egne tekstbokser som også tar for seg enkelte teknologiske fremskritt og statistiske utfordringer for gjennomføringen av overvåkingen. Kartleggingen av sjøfugl i nord fikk en ny giv, og innsatsen i 2005 omfattet blant annet en oppdaterende kartlegging av hekkende sjøfugler i Isfjordområdet på Spitsbergen og kyststrekningene i Troms og Vest-Finnmark øst til Laksefjorden. Arbeidet med kartlegging av sjøfugl i åpent hav ble videreført med deltakelse på flere tokt i Barentshavet. Analysene ble innrettet mot å videreutvikle modeller for å estimere sjøfuglenes utbredelse til havs ut fra oseanografiske forhold og belyse i graden av samvariasjon i utbredelsen for ulike arter.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Olje- og energidepartementet, Oljeindustriens landsforening, Oljedirektoratet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no