Publikasjon

Tittel Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
Undertittel
Forfattere Fiske, P., Forseth, T., Hansen, L.P. & Hvidsten, N.A.
År 2006
Kilde NINA Rapport 158: 15 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1710-4
Referat

Vi har i denne rapporten vurdert hvordan oppleieordningen av kilenøter i Trondheimsfjorden har virket på fisket i elv og sjø, samt på gytebestanden av laks i Trondheimsfjordelvene i 2005. Undersøkelser i et år er for lite til å gi en grundig evaluering av ordningen, og resultatene som blir presentert her må betraktes som foreløpige. Våre beregninger tyder på at oppleieordningen i 2005 førte til en betydelig økning av fangstene i elvene i Trondheimsfjorden. Vurdert ut fra gjennomsnittet av fem ulike beregningsmetoder, ser det ut til at fangstene økte med ca. 3700 laks (ca. 20 tonn) i forhold til hva man kunne forvente uten oppleie. Med samme metodiske tilnærming, og med informasjon om beskatningsrater fra Orkla, anslår vi at oppvandringen i elvene som følge av ordningen har økt med ca. 9300 laks (ca. 49 tonn), noe som kan ha resultert i at det i gjennomsnitt har blitt gytt om lag ett ekstra egg per kvadratmeter elvebunn i 2005. For perioden 1979 til 2002 er gjennomsnittlig rogntettheten i Orkla beregnet til 4,2 egg pr. m2 elvebunn (variasjon: 0,89 til 10,87), og et tillegg på ett egg er en vesentlig økning (24 % økning i forhold til gjennomsnittet).
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no