Publikasjon

Tittel Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder -med fokus på jakt, fiske og hytter
Undertittel
Forfattere Heiberg , M.M., Christensen , H.M., Haaland, H. & Aas, Ø.
År 2006
Kilde NINA Rapport 142: 48 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1693-0 1504-3312
Referat

Vernede arealer øker i Norge. Politiske signaler den siste tiden fremhever at verneområder, da spesielt nasjonalparker, klarere enn før skal profileres som kilde til verdiskaping i distriktene og arena for miljøtilpasset reiselivsutvikling. I jord- og skogbruk blir tilleggsnæringer stadig viktige-re og står mange steder for større andel av inntektene på landbrukseiendommer enn tradisjo-nell virksomhet. Hytteutvikling, både som salg av tomter og ferdige hytter, og utleie av hytter er en viktig inntektskilde for mange i distriktene. Også produkter basert på tradisjonelle aktiviteter som jakt og fiske er viktige inntektskilder. I prosjektet har vi sett på to utvalgte produktgrupper, hytter og jakt- og fiske. Vi ønsker å se på hvilke muligheter som kan åpne seg for disse pro-duktgruppene som følge av nærhet til verneområder og tillempingen som skal gjøre det mulig med økt miljøtilpasset virksomhet i verneområder. For å få økt kunnskap om hvordan nærhet til verneområder kan påvirke priser på hytter og hyt-tetomter har vi gjort en undersøkelse basert på intervjuer med et utvalg eiendomsmeglere og utbyggere i fjellet, og foretatt en gjennomgang av prospekter for salg av fritidseiendom. Gjen-nom fokusgrupper og individuelle intervjuer med grunneiere har vi undersøkt grunneieres syn på næringsutvikling basert på jakt og fiskeprodukter i og rundt verneområder. Et sentralt spørsmål var hvorvidt vernestatus kan gi mer attraktive jakt- og fiskeprodukter enn det som tilbys i utmarka ellers. Undersøkelsene viser at det per i dag ikke er særlige merpris på de utvalgte produktene som følge av nærhet til verneområder. Når det gjelder hyttemarkedet er det vanskelig å identifisere en klar priseffekt av nærhet til verneområder, da dette kun er en av mange faktorer som ser ut til å ha betydning for prissettingen av fritidseiendommer. Nærhet til verneområder synes i dag å ha liten betydning for pris. Jakt og fiskeaktivitetene foregår ofte langt fra vei og annen infra-struktur. Funnene viser at markedsføring og salg av denne typen produkter kan fremmes av at de foregår i vernede områder, men at prisen på produktene ikke ser ut til å gjenspeile dette. Dette begrunnes med restriksjoner som vanskeliggjør overnatting og transport av jegere og fiskere i terrenget. For øvrig mener de fleste at spesielt nasjonalparker forbindes med gode viltbestander og fin kvalitet på fisken, og at dette kan gi muligheter for å ta ut økte priser. Det er likevel mange av de som selger produkter i og rundt verneområder som bruker verne-status som et salgsargument. Meglere og utbyggere mener at verneområder, spesielt nasjo-nalparker, kan gi en positiv markedsføringseffekt ved salg. Kunnskapsnivået om verneområder blant disse næringsaktørene er generelt lav. Det synes å være et langt større potensial for å bruke vernestatus som salgsargument ved hyttesalg i fremtiden. Kunnskap om områdene, ver-neregler, restriksjoner og aktiviteter knyttet til rekreasjon synes å være viktige for å oppnå en slik positiv markedsføringseffekt. Ved salg av jakt og fiskeprodukter synes det som vernestatus betyr mer for utlendinger på ferie i Norge, enn for nordmenn. Få kunder etterspør spesielle na-turkvaliteter slik tilbyderne oppfatter det. Det er likevel tegn som tyder på at nærhet til verneområder kan få større betydning i fremtiden. I hyttemarkedet oppleves en meget kraftig vekst, men samtidig også endring i markedet. Det etterspørres i større grad leiligheter i fjellet, og mange er opptatt av statusområder ved valg av lokalisering. Nye hytter som bygges i dag lokaliseres i felt. Spredt hyttebygging, som vi kjenner fra tidligere blir ikke godt mottatt fra miljømyndigheter. Dette betyr at spredte hytter med god tilgang på urørte sammenhengende naturområder vil bli et knapphetsgode i fremtiden. En mer bevisst bruk av verneområder som salgsargument, sammen med kompetanseheving blant sel-gerne vil kunne gi nærhet til verneområder økt betydning som faktor i fremtidig prisdannelse av fritidseiendom, og til en sterkere segmentering av fritidshusmarkedet enn i dag. For jakt- og fiskeprodukter i verneområder synes mulighetene å ligge i å utvikle produkter som gjenspeiler områdets egenart og baserer seg på elementer fra lokal tradisjon og kultur. Dette skal være spissprodukter for spesielt interesserte, ikke for de store massene. Gode og særegne spiss-produkter innenfor jakt og fiske segmentet vil kunne gi muligheter innenfor norske verneområ-der i fremtiden.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no