Publikasjon

Tittel Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer
Undertittel Rapport 2005
Forfattere Flagstad, Ø., Andersen, R., Wärdig , C., Johansson , M., Brøseth, H. & Ellegren , H.
År 2006
Kilde NINA Rapport 165: 42 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1719-8
Referat

Denne rapporten omhandler populasjonsovervåkningen av jerv ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer i sørlige deler av artens utberedelsesområde i Skandinavia. Rapporten fokuserer i hovedsak på resultatene fra materiale som ble samlet inn i 2005, men sees også i sammenheng med materiale fra 2000-2004 som er rapportert tidligere. I 2005 ble totalt 463 antatte jervekskrementer samlet inn over hele Sør-Norge (inkludert Trøndelagsfylkene). I tillegg ble 152 prøver samlet inn i Jämtland og Dalarna. Vellykket genetisk analyse ble gjennomført på ca 55 % av innsamlet materiale. De fungerende prøvene samlet inn på norsk side representerte 100 ulike individer. 79 av disse dyra ble påvist i Sør-Norge, dvs fra Sør-Trøndelag og sørover. De resterende 21 ble funnet i Nord-Trøndelag. De fungerende prøvene fra Jämtland og Dalarna representerte 46 ulike individer. Av de 79 individene som ble påvist i Sør-Norge, var 53 representert i ekskrementmaterialet fra tidligere års innsamlinger, som utgjør 2/3 av alle observerte individer. Ved fangst/gjenfangst-metodikk er bestandsstørrelsen i Sør-Norge estimert til 90 individer i 2005 (95 % CI: 82-103). Bestandsestimatet basert på ekskrementanalysene holder seg altså stabilt som de foregående årene i underkant av 100 individer. Estimatet basert på telling av aktive ynglehi har derimot økt voldsomt de siste årene og er nå betydelig høyere enn det genetiske estimatet. Stor mattilgang (smågnagerår) og økt sporingsinnsats de siste årene kan være med på å forklare den dramatiske økningen i antall observerte ynglehi, uten at dette nødvendigvis betyr at bestanden som sådan er økende. Ved hjelp av de genetiske dataene har vi identifisert et distinkt skille mellom de østligste og de mer sentrale delene av utbredelsesområdet i Sør-Norge. Jerv i den østlige delen av utbredelsesområdet hører til samme delbestand som individer fra Jämtland, Dalarna og Nord- Trøndelag, mens jerv vest for skillelinjen utgjør en genetisk vestlig delbestand i Sør-Norge. Ved bruk av fangst/gjenfangst-metodikk er bestandsestimatet for den vestlige delpopulasjonen 69 individer, mens den østlige delpopulasjonen er estimert til 97 individer i 2005. Tidligere har vi påpekt at forflytningen av dyr mellom de to delbestandene tilsynelatende har vært asymmetrisk. Mens nesten alle dyr påvist i den østlige delbestanden syntes å ha foreldre fra sin egen delbestand har vi opp gjennom årene funnet en god del individer i den vestlige delbestanden som er meget sannsynlige immigranter fra øst. Analysen av fjorårets materiale kan tyde på at den jevne strømmen av immigranter til den vestlige delbestanden er i ferd med å avta (ingen nye immigranter ble observert i år), og at det asymmetriske migrasjonsmønsteret er i ferd med å jevne seg ut eller snu. Det som imidlertid er helt klart er at vi fortsatt har et tydelig mønster med to distinkte delbestander, og at den nåværende genflyten ikke synes å være stor nok til å viske ut forskjellene mellom dem.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no