Publikasjon

Tittel Grunnlag for standardisert klassifisering av habitattyper og trusselfaktorer i den nasjonale rødlista.
Undertittel Test av systemet på tre taksonomiske grupper.
Forfattere Ødegaard, F., Hanssen, O., Aagaard, K. & Aarrestad, P.A.
År 2001
Kilde NINA Fagrapport 047: 45pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0805-469
Referat

Dette prosjektet er et ledd i tilpasning av rødlistene for informasjons- og forvaltningsformål. Rødlista over truede arter i Norge består av 3060 arter fordelt på 27 ulike taksonomiske hovedgrupper. En forsvarlig forvaltning av rødlisteartene krever god kunnskap om både levesteder og trusler for hver enkelt art. Lett og fleksibel tilgang til eksisterende kunnskap er en forutsetning for å oppnå en mest mulig presis forvaltning. Det er da i første omgang behov for et standardisert system for angivelse av habitattyper og trusselfaktorer på tvers av taksonomiske grupper. Første fase i arbeidet har vært å utvikle et hierarkisk oppbygd system for angivelse av habitattyper for artene. Opprinnelig var det kun skilt mellom 6 hovednaturtyper i rødlista. Det har derfor vært behov for å lage et mer detaljert system slik at artene kan grupperes på habitatnivå. Det er vurdert i hvilken grad ”Vegetasjonstyper i Norge” og ”Kartlegging av naturtyper” er egnet som utgangspunkt for å lage et slikt system som skal kunne brukes på alle norske arter på tvers av taksonomiske grupper. Vi har kommet fram til et klassifikasjonssystem for habitattyper som tar utgangspunkt i ”Vegetasjonstyper i Norge”, men med tillegg bl. a. for vegetasjonsløse arealer. I tillegg har vi funnet det nødvendig å angi substratbaserte punkthabitater for invertebrater. På denne måten får arter som er nedbrytere, soppetere eller som er predatorer på arter innen disse funksjonelle gruppene en tilfredsstillende habitatangivelse som er presis og beskrivende uten å være for detaljert. Mange av de brukte punkthabitat-enhetene er hentet fra ”Kartlegging av naturtyper”. Det har imidlertid vært nødvendig å lage flere nye kategorier. Andre fase i dette arbeidet har vært å se på betydningen av, og sammenhengen, mellom ulike trusselfaktorer som angir hvilke menneskelige aktiviteter som truer artsmangfoldet i Norge. I dagens rødliste er beskrivelsene av trusselfaktorer for det meste svært generelle, og de er verken standardisert eller konsekvente for de ulike taksonomiske gruppene. Det er også store forskjeller i betydning og detaljeringsgrad av begrepene mellom de nordiske landene. Hovedproblemet med dagens systemer er at de menneskelige påvirkningsfaktorene ofte er sammenblandet med effektene og prosessene som påvirkningene genererer. Den hierarkiske sammenhengen mellom trusselfaktorene er ikke alltid entydig delvis pga. at de anvendes på ulike skalaer i tid og rom. Disse momentene vanskeliggjør bruken av trusselfaktorer i statusrapportering og formidling. Vi har laget en sammenstilling av de menneskelige trusler mot artsmangfoldet som er aktuelle i Norge, basert på kategorier som er anvendt i de ulike nordiske rødlistene. Disse påvirkningsfaktorene har vi kalt ”trusselaktiviteter”. Prosessene og effektene som kan observeres i naturen som følge av disse aktivitetene er oppsummert i en egen kolonne som ”trusselprosesser”. Hierarkiet av trusselaktiviteter og trusselprosesser er forsøkt gjort entydig på de to øverste nivå. For å kunne anvende trusselaktivitetene på samme skala i tid og rom, er det behov for en grundig gjennomgang av andre detaljeringsnivå innen kategorien ”arealpåvirkning”. Dette grunnlaget for klassifisering av habitattyper og trusselfaktorer er testet for alle rødlistede dagsommerfugler, alle karplanter som har truethetskategori E (direkte truet) eller V (sårbar), samt alle rødlistede billearter i 11 utvalgte familier, til sammen 373 arter. Systemet bør testes for flere taksonomiske grupper for å oppnå en mer fullstendig hierarkisk oversikt for både habitattyper, punkthabitater, trusselaktiviteter og trusselprosesser. Det bør også utvikles en standard liste over nøkkelfaktorer etter hvert som flere grupper testes.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no