Publikasjon

Tittel Målselv fjellandsby
Undertittel Konsekvensutredning, deltema reindrift
Forfattere Danielsen , I.E. & Tømmervik, H.
År 2006
Kilde NINA Rapport 179: 62 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1734-1 1504-3312
Referat

Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for reindriften i Mauken reinbeitedistrikt. Selve utbyggingen vil legge beslag på et begrenset område i vestre deler av Maukenmassivet. Det direkte beitetapet innenfor utbyggingsområdet er beregnet til 4821 fórenheter som gir et redusert antall reinbeitedøgn på 2411 som utgjør en reduksjon på 27 rein i Mauken reinbeitedistrikt. Her er det forutsatt beitetid på 90 døgn hver vinter. Men inngrepet vil dele av ytterenden av det naturlige beitelandet i området og vi forventer ikke at reinen vil trekke av seg selv vest for Myrefjell etter at utbyggingen er utført. For det avsnørte (utestengte) området Myrefjell-Helgemauken som trolig vil bli stengt ute for en rasjonell beiteutnyttelse vil beitetapet være på 17625 fórenheter som gir et redusert antall reinbeitedøgn på 8812 som gir et redusert reintall på 98 rein. I tillegg vil ferdsel av skiturister i området øst for Myrefjell føre til forstyrrelser her. Inngrepet i Myrefjell med de forstyrrelser det kan føre med seg kan dermed få betydelige negative følger for reinens naturlige utnytting av beiteressursene i vestre deler av Mauken, det vil si området øst for Myrefjell til Stormauken. Forstyrrelser i dette området kan føre til at driftsaktiviteter som ”Lavdat” og ”Sirdit” blir skadelidende. Hvis beiteforholdene er vanskelige (mye snø og is) så vil driftsaktiviteten ”Veaiddalis” bli skadelidende som følge av utbyggingen. Også oppsamlingsområdet i Vest-Mauken vil trolig reduseres i verdi. Dette er noe som kan få konsekvenser for vårflyttingen ”Johtit”. Vi har beregnet ulike tall for en forventet reduksjon i utnyttelsen (i form av beitetap) av influensområdet vest for Stormauken. 25 % reduksjon er forventet reduksjon i utnyttelse av området etter at fjellandsbyen er etablert og hvis det viser seg å bli begrenset ferdsel i influensområdet øst for Myrefjell. Dette avhenger bl.a. av hvordan reinen vil forholde seg til ferdselen av skiløpere i området og annen ferdsel (snøscooter, hundekjøring etc.). Beitetapet er beregnet til 36762 fórenheter. Dette utgjør 18321 reinbeitedøgn, som gir et redusert reinantall på vel 204 rein i 90 døgn. 50 % reduksjon er forventet reduksjon i utnyttelse av området etter at fjellandsbyen er etablert og at det blir økt ferdsel av skiturister i områdene øst for Myrefjell. Denne reduksjonen avhenger blant annet av hvordan reinen vil forholde seg til ferdselen av skiløpere i området og annen ferdsel. Beitetapet er beregnet til 73525 fórenheter og når en rein trenger 2 fórenheter i døgnet vinterstid så er beitet som går tapt i influensområdet nok til 36762 reinbeitedøgn,som gir et redusert reinantall på 408 rein i 90 døgn. Beitetapet i utbyggingsområdet og det avsnørte området i Helgemauken samt forventet beitetap i influensområdet Myrefjell- Stormauken er samlet beregnet til å være på ca. 48000 reinbeitedøgn (ved 50 % beitetap i influensområdet). Sett i sammenheng med den totale reinbeitekapasiteten i Mauken reinbeitedistrikt som ble beregnet i 2000 å være på i alt 345455 reinbeitedøgn, så vil dette beitetapet utgjøre en betydelig andel av reinbeitekapasiteten innenfor distriktet. Dette vil kunne føre til reduksjon av en driftsenhet innenfor distriktet. Det usikre i konsekvensanalysen er hvilke konsekvenser utbyggingen vil få som følge av økt ferdsel i området øst for Myrefjell. Her tenker vi spesielt på området Myrefjell-Stormauken. Et annet usikkerhetsmoment er den fremtidige militære virksomhet i østre deler av Maukenområdet og om sammenbindingsaksen mellom Mauken og Blåtind skytefelter blir utbygd etter de foreliggende planer eller om den blir lagt om. Vi er blitt informert om at det vurderes andre trasévalg for den planlagte sammenbindingsaksen mellom Blåtind og Mauken skytefelter, men vi mangler per dags dato opplysninger om hvor denne fysisk skal lokaliseres. I tillegg mangler vi opplysninger om hvilket aktivitetsnivå Forsvaret planlegger langs med og i nærområdene til en slik alternativ sammenbindingsakse. Dersom en legger til grunn at ferdselen i vestre deler av Mauken blir stor som en følge av utbyggingen i Myrefjell og at den militære virksomhet blir stor i østre deler av Mauken samt at sammenbindingsaksen blir lagt etter gamle planer så vil omfanget av utbyggingen av Målselv fjellandsby bli stort negativt hvis fullt utbygd. Verdien av vestre deler av Mauken for reindrift er vurdert til stor, og konsekvensen av inngrepet blir dermed stor/meget stor negativ. Vi har differensiert på situasjonen i år 2015 (første trinn i utbyggingen) og år 2025 (annet utbyggingstrinn) for 0- og utbyggingsalternativet og her har vi skissert en forskjell på konsekvensene for de to tidspunktene, da vi regner med at anlegget er fullt utbygd i 2025 og at konsekvensene da vil bli størst. Konsekvensen etter første byggetrinn (år 2015) er satt til middels negativ til stor negativ. Men dette er også avhengig av hvilke avbøtende tiltak (Kapittel 6), som blir utført og oppførselen til publikum/turistene i influensområdet. Hvis driften legges om til at de vestre deler av Mauken brukes tidlig på vinteren i en tid da det er lite turgåing i terrenget (november-februar) så vil omfanget bli middels til stort negativt og inngrepet vil dermed få middels til store negative konsekvenser. Dette forutsetter imidlertid at den militære virksomhet i østre deler av Mauken inkludert Mauken skytefelt blir holdt på et forsvarlig nivå i forhold til reindriftens muligheter til å bruke dette området. Ved eventuell økt aktivitet i forbindelse sammenbindingsplanene (Mauken og Blåtind skytefelter) og at sammenbindingsaksen ikke blir flyttet så vil muligheten med en slik omlegging av årssyklus bli svært begrenset. Vi oppfordrer tiltakshaver til å overvåke utviklingen i influensområdet (før, under og etter utbygging av første trinn) for å vinne erfaring med de konsekvenser utbyggingen får for reindriften. En beslutning med hensyn til en full utbygging må tas etter at en slik overvåking har funnet sted og man eventuelt har funnet ut at dette er forsvarlig for reindriften.
Oppdragsgiver OPUS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no