Publikasjon

Tittel Målselv fjellandsby
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W.
År 2006
Kilde NINA Rapport 178: 34 pp + vedl.
ISBN, ISSN 82-426-1733-3 1504-3312
Referat

Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for landbruket i området. Selve utbyggingen vil legge beslag på et begrenset område i vestre deler av Maukenmassivet. Det direkte beitetapet innenfor utbyggingsområdet er beregnet til 36772 fórenheter i Mauken beitelags område. Her er det forutsatt beitetid på 100 døgn. Beitetapet er beregnet til 45128 fórenheter forutsatt at beiteperioden er på 120 døgn. Det indirekte beitetapet i influensområdet vest for Stormauken er beregnet etter to modeller: 25 % beitetap innenfor influensområdet: Forutsetningen her er en forventning om verst mulig effekt av utbyggingstiltaket, slik at det blir umulig å drive med sau i deler av Myrefjellet. Dette er en situasjon som først oppstår etter 2025. Bruksverdien (utnyttelsen) av influensområdet anslås dermed å bli redusert med 25 %. Beitetapet er beregnet til 139 526 fórenheter. Her er det forutsatt beitetid på 100 døgn hver sesong. 12,5 % beitetap innenfor influensområdet: 12,5 % reduksjon er forventet i utnyttelse av området etter at Fjellandsbyen er etablert, og at ferdsel i influensområdet viser seg å være begrenset. Denne reduksjonen avhenger blant annet av hvordan sauen vil forholde seg til ferdselen i området. Beitetapet er beregnet til 69763 fórenheter. Her er det forutsatt beitetid på 100 døgn hver sesong. I konsekvensvurderingen er det vurdert at utbyggingen medfører forstyrrelser på sauedrifta i området, i tillegg til beitetapet som er anslått. Tilvenning til endret beitebruk vil føre til merarbeid for næringa. I tilvenningstida kan det blant annet bli nødvendig med transport av beitedyr. Omfanget av selve inngrepet er vurdert til stort negativt, verdien for sauenæringa er vurdert til stor, og konsekvensen til stor negativ. Det meste av skogen som blir berørt er hogstmoden skog på middels bonitet, samt noen furumoer. De brukene som mister over en tredel av sin produktive skog, leier ut sitt jordbruksareal til andre. For skogbruket er omfanget av inngrepet vurdert til middels, verdien for skogbruk er middels, og konsekvensene til middels negativ. Vi har differensiert på situasjonen i 2015 og 2025 for 0- og utbyggingsalternativet og her har vi bare antydet at det kan være forskjell på de to tidspunktene. Men dette er også avhengig av hvilke avbøtende tiltak som blir utført og hvordan publikum/turistene bruker influensområdet. Medhensyn til de totale konsekvenser for landbruket så er omfanget av inngrepet vurdert til stort negativt, verdien for landbruk er vurdert til stor, og konsekvensen til stor negativ. Ulempene ved utbyggingen av Målselv fjellandsby kan reduseres ved et nært samarbeid mellom sauenæringa, tiltakshaver og kommunen. Velvilje i planlegginga og i anleggsperioden vil kunne redusere ulempene som følger av tiltaket.
Oppdragsgiver OPUS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no