Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold. Røst kommune
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2006
Kilde NINA Rapport 138: 42 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1688-4
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk og internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Vågan kommune. Prosjektet har identifisert 21 naturtypelokaliteter og 10 viltområder. 20 rødlistearter er påvist i kommunen. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med. Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs. et kart som identifiserer de tre områdene som er utpekt som særlig viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt forvaltningsråd for hvert sammenveid område. Kartene er presentert i denne rapporten, som separate kartblad og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten, men er levert separat til Vågan kommune. Alle opplysninger om naturtyper, viktige viltforekomster, rødlistearter og viktige karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Access. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Røst kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no