Publikasjon

Tittel Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS
Undertittel
Forfattere Walseng, B., Jonsson, B., Often, A. & Reitan, O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 218: 45 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1778-3
Referat

I forbindelse med at Brønnøy Kalk AS fremmet forslag om ny reguleringsplan for Akselberg- Forbergskog i Brønnøy kommune, påtok NINA seg oppdraget med å vurdere konsekvensene for naturmiljøet av alternativene i den nye planen. Endringen innebærer en utvidelse av nåværende område for steinbrudd og masseuttak (dagbrudd) samt nye deponier/veier. Inngrepsområdet ligger sørøst av Brønnøysund og er avgrenset av de indre deler av Sørfjorden og Hyllvatnet i øst. Inngrepsområdet er ca 1 km bredt og strekker seg ca 4 km i nord-sør-retning. To vann, Skjørtjønna og Hyllvatnet, blir berørt av inngrepene. En kort elvestrekning skiller de to vannene. Området har en berggrunn av kalkspat og dolomittmarmor. Området rundt eksisterende dagbrudd er i noen grad preget av virksomheten med tilførsel av kalkstøv og kalkfragmenter fra sprengningene i bruddet. Det er variert kalkvegetasjon, med i alt 12 verdifulle naturtyper, deriblant store areal med kalkbjørkeskog. Det ble funnet 287 karplantearter innen området. Ingen av disse er rødlistede, men det var gode forekomster av nasjonalt sjeldne kalkarter som kalktelg og lodneperikum. Kulturmarka rundt Høliaunet var variert, dog i gjengroing etter opphørt hevd. Det ble påvist tilsammen 32 krepsdyrarter i Hyllvatnet og 25 arter i Skjørtjønna. Pleuroxus laevis som ble funnet i Skjørtjønna, var ny for Nordland. Planktonsamfunnet i Hyllvatnet bestod av hele 10 arter mot tre i Skjørtjønna. Tettheten av bunndyr var liten noe som blant annet skyldes den store tettheten av stingsild (Gasterosteus aculeatus). Både i krepsdyrprøvene, bunndyrprøvene og i mageinnholdet til ørreten ble det påvist mye stingsild. Skjørtjønna hadde en tynn bestand av ørret der flere årsklasser manglet. I Hyllvatnet ble ørret (+sjøørret), stingsild og røye fanget under prøvefisket. I tillegg er laks og ål også påvist. Mens ørreten har rekruteringsproblemer i vannet, synes ikke røye å ha det. Både geologi, vegetasjon og insektfaunaen medfører et rikt næringsgrunnlag for fugler og pattedyr. Selve utbyggingsområdet er lite, men er tilholdssted for mange arter i hekke-/yngletid om våren-forsommeren, eller under trekk mellom sommer- og vinterområder. De aller fleste arter en kunne forvente skulle hekke/yngle i området, ble registrert. Særlig viktig forvaltningsmessig er hekkeplasser for rødlisteartene hønsehauk og smålom/storlom. Aunvatnet og Skjørtjørna er verdifulle og sårbare våtmarkslokaliteter. Eldre skog er viktig for hønsehauken som hekker i området. Intakt skog er viktig for trekket av pattedyr mellom sommer- og vinterbeiter.
Oppdragsgiver Brønnøy Kalk AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no