Publikasjon

Tittel Kommuneplan E8 Sørbotn - Laukslet
Undertittel Konsekvensutredning, deltema fauna
Forfattere Jacobsen, K.-O., Birkely , S.-R. & Johnsen , T.V.
År 2006
Kilde NINA Rapport 200: 35 pp + vedl.
ISBN, ISSN 82-426-1760-0
Referat

I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan for ny E8 inn til Tromsø, fikk NINA i oppdrag å utrede konsekvensene for terrestrisk og marin fauna. Akvaplan-NIVA har vært underleverandør for den marine undersøkelsen. Det er registrert med sikkerhet 74 fuglearter og 7 pattedyrarter i planområdet. Av de registrerte artene er det henholdsvis 8 og 2 rødlistede fugle- og pattedyrarter. Samlet viltvekt for planområdet er satt til 4, det vil si et område av nasjonal verdi. Samlet vurderes den terrestriske faunaen i planområdet å være av stor verdi. Det marine miljøet i Ramfjorden er lite påvirket av menneskelige inngrep (tekniske inngrep og utslipp). Litoral- og sublitoralsonen i planområdet/utredningsområdet har biologiske kvaliteter av både hardbunns- og bløtbunnskarakter. Men rent substrat- og topografimessig skiller verken området ved Leirbakken eller strekningen Kobberneset - Kjørneset seg ut i forhold til andre områder i Ramfjorden. Det marine biologiske mangfoldet er vurdert til liten verdi. Av de fire alternativene rangeres det Vestre alternativ (1) som det beste alternativet fordi det kun berører to mindre arealer med verdifulle kvaliteter. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no