Publikasjon

Tittel NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006
Undertittel Årsrapport
Forfattere Solberg, E.J., Heim, M. & Sæther , B.-E.
År 2007
Kilde NINA Rapport 237: 18 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1797-2
Referat

Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold ble etablert som et del-prosjekt av forskningsprosjektet Optimal høsting i 2002. Hovedmålet var å studere dødelighet og rekrutteringen i en elgbestand som overlappet med et ulverevir. Ved etableringen av pro-sjektet var det to revirmarkerende ulvepar som delvis overlappet med studieområdet (merke-området for elg). Ett par har senere gått i oppløsning og kun begrenset overlapp med det andre reviret er registrert de to siste to årene (2004-2006). Prosjektet har likevel pågått i fravær av ulv, for å innhente kunnskap om reproduksjon og dødelighet i en sørøstnorsk elgbestand. Denne rapporten baserer seg på data innhentet fra 41 merkete individer (en med kun øremer-ke), der noen er fulgt siden 2002. Ingen nymerkinger er utført i 2006. I tillegg rapporterer vi re-sultatene fra en innsamling av slaktevekter, kjever og eggstokker fra totalt 237 elg skutt i om-rådet under jakta 2005, og 1293 kalvevekter innsamlet i perioden 2003-2006. Kalvingsperioden og antallet kalver per ku viste samme tendens i 2006 som i foregående år. Kalvingene pågikk i perioden fra 26/5 til 25/6. Gjennomsnittlig kalvingsdato var 3/6, som i 2005. I alt 20 kalver ble registrert fra 21 elgkyr, hvilket gir 0,95 kalv per ku i gjennomsnitt og en tvil-lingrate på 1,05. Tvillingraten (kalv per kalvku) vurderes som relativt lav, og langt lavere enn den som registreres av jegerne under jakta. I prosjektperioden er det registrert født 100 kalver av merkakyr, hvorav 10 har forsvunnet før jaktstart, 26 i løpet av jakta og 23 fra jaktslutt til påfølgende års kalvingssesong. Enkelte kalver har det ikke vært mulig å følge gjennom hele året eller til kalvetap. Kalvetap etter jaktslutt i 2006 er ennå ikke kartlagt. Kalvedødeligheten utenom jakt har vært relativt høy (ca 40 %) gjen-nom studieperioden, også i perioden uten mye ulveaktivitet. Av 40 elg påsatt sendere i prosjektperioden er 3 okser og 8 kyr skutt under jakt, 3 kyr registrert som rovdyrdrept, 1 ku registrert som sannsynlig rovdyrdrept, mens en 19 år gammel elgku er funnet død, sannsynligvis av alderdom. Voksendødelighet utenom jakt i området er lav, og til-svarende den vi finner i områder uten ulv. I regi av det lokale Elgregionråd Øst ble data og organer fra skutte elg innsamlet i 2005 og sendt til NINA i Trondheim for videre analyser. Innsamlingsområdet overlapper med ca 90 % av merkeområdet, men strekker seg noe mer vest og øst. Resultatene viser at elgen i området har høy kondisjon og relativt høy fruktbarhet, samlet sett. Dette støttes av sett elg data som antyder relativt høy rekruttering av kalv, men står i kontrast til den lave tvillingraten observert i den merkede bestanden. En mulig forklaring på dette misforholdet er at elgen i de laverelig-gende og jordbruksnære delene av studieområdet som ikke overlapper med merkeområdet, har høyere kondisjon (vekt) og fruktbarhet enn i de mer sentrale delene. Dette bør undersøkes nærmere. Prosjektet i området opphører i løpet av 2007, med mindre ytterligere finansiering kan sikres. En ny problemstilling er hvordan hjortelusflua (Lipoptena cervi) påvirker tilvekst og dødelighet av elg. Enkeltobservasjoner i området antyder at hjortelusflua kan føre til blod- og energitap som i verste fall er fatal. Omfanget av slike effekter og konsekvensene for den lokale bestan-den kan estimeres ved å følge et utvalg av radiomerkede elg.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hedmark, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Akershus.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no