Publikasjon

Tittel Hubro på Karmøya og vindkraft
Undertittel
Forfattere Røv, N. & Jacobsen, K.-O.
År 2007
Kilde NINA Rapport 239: 36 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1799-6
Referat

I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraft verk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant kunnskap om artens biologi og de faktorer som truer arten idag. Vi har også diskutert hvilken betydning en ev. utbygging kan ha for hubrobestanden og hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes. Som følge av langvarig tilbakegang er hubrobestanden i Norge nå kategorisert som Strekt truet (EN) i den nye norske rødlista. Tidligere og nåværende bestandsestimater antas å være altfor høye. Ellers rundt om i Europa der bestanden har vært i tilbakegang, har vernetiltak sammen med omfattende avl og utsetting av ungfugler ført til at bestanden i flere land har tatt seg opp igjen. Død ved strømoverslag ved elektriske installasjoner (elektrokusjon) er den viktigste trusselfaktoren for hubroen både i Norge og Europa forøvrig. Arten er svært sårbar overfor meneskelig aktivitet ved hekkeplassen fram til ungene er halvvoksne. Dersom den ikke blir utsatt for slike forstyrrelser og det er god tilgang på byttedyr, kan hubroen tilpasse seg et levevis ved tettbygde områder. Selv om det er svært mangelfull kunnskap om hubro og vindkraft, er det dokumentert seks vindmølledrepte hubroer i et avgrenset område i Tyskland. Hubroens biologi og jaktadferd gjør at den antas å være sårbar ved utbygging av vindkraftverk. Det vurderes som meget sannsynlig at minst to hubroterritorier vil bli ødelagt og forlatt på Karmøy ved en eventuell utbygging av vindkraftverket. Det viktigste avbøtende tiltaket vil være å endre de farligste delene av el-nettet for å redusere faren for elektrokosjon. Tilrettelegging av ferdsel og skjøtsel av lyngheier og beitelandskap vil også ha betydning.
Oppdragsgiver Hydro.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no