Publikasjon

Tittel Evaluering av prosjektet ”Utmarksbasert Reiselivsnæring 2004 – 2006"
Undertittel
Forfattere Qvenild, M. & Aas, Ø.
År 2007
Kilde NINA Rapport 256: 46 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1816-0
Referat

Rapporten evaluerer Norges Bondelags og Norges Skogeierforbunds prosjekt Utmarksbasert reiseliv. Prosjektet som evalueres består av en avsluttet sentral del, og en rekke frittstående regionale prosjekter som i hovedsak løper frem til 2008 eller 2009. Dette medfører at det er en god del usikkerhet om måloppnåelse fordi mye av den regionale aktiviteten gjenstår. Nedenfor følger en kort vurdering av måloppnåelse knyttet til hvert av prosjektets målsettinger: Øke grunneiernes interesse og kunnskap om utmarksbasert reiselivsnæring Målet er søkt oppnådd gjennom ulike aktiviteter både i sentralt prosjekt og i regionale del-prosjekt. Utvikling av de ulike veilederne, nyhetsbrev og ulike mediaoppslag er sentrale aktivi-teter under dette delmålet. I de regionale prosjektene er ulike typer kurs, samlinger, temaar-rangementer og lignende sentrale og omfattende aktiviteter. Innsatsen er samlet sett betydelig med mange aktiviteter og stort antall deltagere, og målet anses oppnådd selv om det er vans-kelig å si noe om hvor mange og hvilke typer av grunneiere en har nådd frem til. Enkelte regio-ner sliter med tilsynelatende lite interesserte entreprenører og grunneiere. Det er her viktig å understreke at prosjektet representerer en sentral aktivitet innen reiseliv hos de to grunneierorganisasjonene, og slik sett trolig er svært viktig for å legitimere disse som ak-tører innen reiseliv. Uten denne prosjektaktiviteten vil vi anta at denne legitimiteten ville vært betydelig mindre. Øke kunnskapen om utmarksbasert reiselivsnæring blant andre aktører i verdikjeden Gjennom nettverksarbeid i det sentrale prosjektet og gjennom ulike typer fellesaktiviteter i de regionale prosjektene er dette målet søkt oppnådd. Som nevnt over er det store variasjoner i hvorvidt de regionale prosjektene har valgt å prioritere dette målet, som alle hadde med. Pro-sjekter som Sogn & Fjordane og Agder-Telemark har prioritert dette høyt, mens andre ikke har prioritert det i det hele tatt. Forbedre rammebetingelsene for næringen Målet ligger tett opp til organisasjonenes ordinære og løpende næringspolitiske arbeid. I pro-sjektet er det i første rekke utarbeidelse av rapporten om rammebetingelser i lovverk og lovan-vendelse som har vært et sentralt tiltak. Målet ser for øvrig ikke ut til å ha fått stor oppmerk-somhet i prosjektet. Øke markedskunnskapen hos aktørene i verdikjeden Rapportene som er utarbeidet av prosjektet har bidratt med en oversiktlig og godt grunnlag for markedssituasjon og markedsmuligheter for flere aktiviteter. Det er viktig at rapportene fortset-ter å bli brukt. Styrke samarbeidet mellom tradisjonelt reiseliv og det landbruksbaserte reiselivet Målet er fulgt opp gjennom nettverksarbeid regionalt og næringspolitisk arbeid sentralt. Priorite-ringen av dette målet har variert mye mellom de regionale prosjektene, men noen har lyktes svært godt. Sentralt er samarbeidet mellom grunneierorganisasjonene, NHO reiseliv, NHD og LMD betydelig styrket i perioden. Forbedre markedsbasert distribusjon av utmarksbaserte produkter Valg av strategi innen salg og distribusjon fremstår som den største usikkerheten for grunnei-erorganisasjonene. Det fremstår som klart at mangfold og dynamikk preger feltet, og fleksibili-tet og valgfrihet må ligge i bunn for en eventuell parallell satsning på ett eller et fåtall selskaper. Det er også betydelig ”strekk i feltet” blant de regionale prosjektene i synet på etablering av et felles selskap. Det er viktig å understreke at en løsning på spørsmålet ikke kan ”vedtas” av be-slutningsfattere i grunneierorganisasjonene. Derimot vil ulike markeder påvirke og avgjøre hva bedrifter av ulik art den beste løsningen vil fremstå som ”vinner”. For mange tilbydere vil det å ha fleksibilitet være viktig. Det vil også være forskjeller mellom regioner og ”produkttyper” hvil-ke løsninger som er mest aktuelle og nærliggende. En evt. oppbygging av et landsdekkende grunneiereied selskap bør gjennomføres med en nyansert forståelse av hva et slikt selskap kan og skal oppnå, og hva dette krever av eierne og samarbeidspartnerne. Effektivt koordinere de regionale prosjektene slik at satsningen blir helhetlig og lands-omfattende Både styring og prosjektledelse av det sentrale prosjektet har forløpt godt. Et hovedproblem for prosjektet samlet sett har vært uklarhet og usikkerhet omkring finansiering av de regionale pro-sjektene. Den formelle fristillingen av de regionale prosjektene har, i forhold til måloppnåelse og gjennomføring, ikke vært positivt for prosjektgjennomføringen om en sammenligner med de foregående prosjektene. Økt omsetning Et kvantitativt mål om økt omsetning inngår som ett av målene. Målet burde vært bedre opera-sjonalisert hvis en skulle sagt noe presist om måloppnåelse her. Å bruke et slikt mål har imid-lertid trolig hatt en viktig effekt gjennom at en har klargjort fokuset på økt omsetning. Siden virksomheten fortsetter ett – to år øker vanskene ved å vurdere måloppnåelsen ytterligere. Uansett ser vi at det er store forskjeller mellom de regionale prosjektenes resultater. Det er vanskelig å gi noen entydig ”dom” over dette prosjektet. Mye av grunnen er at de regio-nale prosjektene er i full virksomhet og først vil avslutte sitt arbeid om ett – to år. Videre har den svakere koblingen mellom de sentrale og regionale prosjektene og endringene som er gjennomført i flere av de regionale prosjektene vanskeliggjort en entydig evaluering. Samlet sett ser vi allikevel på satsningen som nyttig og noen steder svært vellykket.
Oppdragsgiver Norges Bondelag, Norges skogeierforbund.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no